GRA 6208 Skatterett, fordypning

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

GRA 6208 Skatterett, fordypning


Kursansvarlig
Eivind Furuseth

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Læringsmål
Kurset skal gi studentene en solid forståelse av skattereglene om selskaper. Det vil bli lagt hovedvekt på internasjonale spørsmål. Studentene skal ha inngående kunnskap om skatteavtaler, herunder forholdet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaler. Videre skal studentene ha god forståelse for internprisingsregelverket. Dette gjelder både reglene i norsk rett og i skatteavtalene. EU-rettens betydning for nasjonal skatterett er også viktig. Det er særlig reglen om de fire frihetene og statsstøtteregelverket som er sentrale.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole (red.). Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal Akademisk. Oppslagsverk. Eksamenshjelpemiddel
Gjems-Onstad, Ole. 2015. Norsk bedriftsskatterett. 9. utg. Gyldendal Akademisk. Utvalgte emner
Lang, Michael. 2010. Introduction to the law of double taxation conventions. Linde verlag
Zimmer, Frederik. 2009. Internasjonal inntektsskatterett. 4. utg. Universitetsforlaget


Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen .


Anbefalt litteratur
Bøker:
Fredriksen og Mathisen (red.). 2014. EØS-rett. 2. utg. Fagbokforlaget
Gjems-Onstad, Ole og Eivind Furuseth (red.). 2013. Praktisk internasjonal skatterett og internprising. Gyldendal
Lang, Michael. 2013. Beneficial ownership: Recent trends. IBFD
Russo, Raffaele (ed.). 2007. Fundamentals of international tax planning. IBFD


Emneoversikt

  • Inn- og utflytting
  • Bostedsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Kredittregler
  • NOKUS-regler (CFC)
  • Internprising
  • Omgåelse
  • EØS-skatterett
  • Internasjonal skatteplanlegging

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.


Kurset vil bli gjennomført over 36 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gis i klassen. Det er ikke krav til deltakelse i alle kurs, det er studentenes ansvar å holde seg oppdatert og informert vedrørende all informasjon gitt i klassen som ikke fremkommer på kursets hjemmeside /It's learning eller pensumsbok.

Studentene gis en innføring i Skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata, Lovdata Online og i IBFD som forutsettes anvendt.

Arbeidskrav

EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt


Eksamenskode(r)
GRA 62081 3-timers skriftlig eksamen teller 100 % av endelig karakter i kurset GRA 6208.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Skattelovsamling

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.