GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning

GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning

Kurskode: 
GRA 6207
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Value Added Tax, Advanced
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et valgkurs for masterstudenter i revisjon og regnskap.

Målet med kurset er at studentene skal bli kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betdelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Studentene må ha fullført kurs i selskapsbeskatning og avgiftsrett, samt i rimelig grad selskapsrett og regnskapsrett, før dette kurset.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene en solid forståelse av de norske reglene om merverdiavgift ved omsetning og uttak i Norge, og eksport og import fra/til Norge. I tillegg skal studentene få forståelse for hovedtrekkene i EUs avgiftssystem og prinsippene for avgift og toll ved internasjonal handel.

Ferdighetsmål

Etter endt læringsprosess skal studentene kunne:

 • Identifisere sentrale avgiftsrettslige prooblemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks med utgangspunkt i de avgiftsrettslige kilder.
 • Skille mellom drøftelser av hvordan de avgiftsrettslige reglene er (de lege lata) og hvordan de bør være (rettspolitiske vurderinger).
 • Vurdere de avgiftsmessige konsekvenser av enkelte typiske beslutninger i virksomhet.
 • Fylle ut en terminoppgave til avgiftsmyndighetene.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt avgiftsrapportering og kunne gjøre seg etiske refleksjoner knyttet til prinsippene for gjennomskjæring av transaksjoner som er illojale i forhold til merverdiavgiftslovens formål (omgåelse og gjennomskjæring).

Kurset skal bidra til å utvikle studentenes forståelse for reglenes kompleksitet slik at de får et bevisst forhold til grensene for egen kompetanse.

Kursets innhold
 • Omsetningsbegrepet
 • Vilkårene for å være avgiftssubjekt
 • Unntak og fritak fra loven
 • Fradragsrett
 • Uttak
 • Justeringsregler
 • Innførselsmerverdiavgift, herunder relevant tollrett
 • Bokføringsregler av betydning for avgiftsretten
 • Tilleggsavgift
 • EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
 • Avgiftsspørsmål ved internasjonal handel
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli gjennomført over 36 timer med en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning, problemløsning og diskusjoner. Det vil bli benyttet gjesteforelesere i en rekke emner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.

Undervisningen vil legge hovedvekt på de problemstillinger som erfaringsmessig er vanskelige. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en undervisningsplan.

Studentene gis en innføring i Lovdata Online.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • EU VAT Directive 2006/112/EC
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig eksamen med tilsyn.

Kommentar til hjelpemidler til eksamen: Norges Lover eller annen trykt lovsamling eller skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) uten kommentarer. Særtrykk av lover og forskrifter (kun offisielt trykket eksemplar, ikke nedlastninger). I hjelpemidlene tillates bare understrekninger o.l, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner.
Eksamenskode: 
GRA 62071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer