Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

FIN 3601 Styring av finansforetak - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

FIN 3601 Styring av finansforetak - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Emanuel Blattner

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Styring af finansforetak inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og bygger på kunnskaper ervervet innenfor finans, økonomistyring, mikroøkonomi og metode. Målsettingen med kurset er å videreutvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger og pengepolitiske virkemidler med spesiell vekt på balanse- og likviditetsstyring i finansinstitusjoner. Både renter og valutakurser har i de senere årene vist økt volatilitet. Betydningen av finansinstitusjoners posisjonering av balansen i forhold til rentekurven har dermed fått økt betydning. Finansinstitusjoners evne til å utnytte rentekurven på en optimal måte under gitt risikoeksponering er en viktig del av kurset. Bruk av derivater i sikringsøyemed er et annet viktig område som studentene skal tilegne seg i kurset.

Læringsmål
Kunnskapsmål
En viktig forutsetning for å kunne ta optimale beslutninger i finansinstitusjoner er hvordan sentralbankens pengepolitikk påvirker renter og valutakursen. Et viktig kunnskapsmål i kurset er at studentene forstår de pengepolitiske virkemidlers konsekvenser for finansinstitusjonenes beslutningstakere.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om balanse-, likviditets- og lønnsomhetsstyring av finansinstitusjoner. Makroøkonomiske sammenhenger som har innvirkning på rentedannelsen og valutakurser skal kunne tas hensyn til i posisjoneringen av finansinstitusjoners balanse. Videre skal studentene tilegne seg forståelse for hvordan finansinstitusjoner skal posisjonere seg i forhold til forskjellige rentekurver og hvordan finansforetakene kan foreta funding og plassering for å fjerne durasjonseksponeringen av egenkapitalen i henhold til deres ønske om risikotaking, såkalt "on-balance" immunisering av balansen.

I tillegg skal studentene også lære seg å bruke både lineære og ikke lineære "off-balance" instrumenter (derivater) for immunisering av finansforetakene mot rente- og valutarisiko. Det er også et mål i kurset at studentene skal lære seg å anvende teoretiske kunnskaper i konkrete case og regnearksimulasjoner.

Ferdighetssmål
Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av problemstillinger knyttet til balanse-, likviditets- og lønnsomhetsstyring i finansforetak. De skal kunne skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer (herunder kontrollere de kilder som er anvendt). Eksempler:

 • Kunne forstå konsekvensene av sentralbankens pengepolitiske tiltak
 • Rentedannelsen i de korte og lange rentemarkedene
 • Analysere regnskapet til finansinstitusjoner
 • Kjenne til de viktigste risiki i finansinstitusjoner
 • Bruke rentekurven ved optimal posisjoner av finansinstitusjoner
 • Analysere renterisikoen og beregne finansistitusjoners reprisingsgap
 • Kunne foreta durasjonsberegninger
 • Beregning av durasjonsgap og egenkapitaldurasjon
 • Fjerning a renterisikoen ved restrukturering av balansen (balanse- imunisering)
 • Fjerning av renterisikoen ved hjelp av derivater (utenom balanse imunisering)

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over eget arbeid og sentrale forutsetninger og antakelser innen fagområdet. Eksempler:
  • Vurdere fordeler og ulemper ved de ulike verktøyene som står til disposisjon
  • Reflektere over egne og andres svar/påstander; Er de rimelige? Er de godt/svakt begrunnet? Er de korrekte? Er siterings- og referanseteknikken i henhold til etablerte standarder?

Forkunnskaper
Det forutsettes kunnskaper tilsvarende 2. års Bachelorstudiet i finans

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Saunders, Anthony, Marcia Millon Cornett. 2014. Financial institutions management : a risk management approach. 8th ed., International ed. McGraw-Hill Education. 300 s

Bokutdrag:
Mishkin, Fredric. The economics of money, banking and financial markets. 2013. Pearson - Deles ut i klassen.. Part 4 (Chapter 13, 14, 15 and 16), appr. 106 pages..
Available at: https://www.dawsonera.com.ezproxy.library.bi.no/readonline/9780273792994/startPage/8


Anbefalt litteratur
Bøker:
Steigum, Erling. 2004. Moderne makroøkonomi. Gyldendal akademisk. Kap. 2. (Dette er samme bok som ble brukt i kurset SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer på 2. år)

Annet:
Økonomiske perspektiver - Årstale av sentralbanksjef Øystein Olsen. Siste version. Norges Bank. http://www.norges-bank.no/Upload/82421/arstale_2011_norges_bank.pdf


Emneoversikt
 1. Realøkonomiske balanser og ubalanser
 2. Pengepolitikk: Inflasjonsmålsstyring, rentens effekt på inflasjon, pengepolitiske dilemmaer
 3. En oversikt over finansinstitusjonene og deres særtrekk
 4. Kapitalanskaffelse og kapitalanvendelse i finansinstitusjoner
 5. Regnskapsbaserte og markedsbaserte modeller for verdivurdering og lønnsomhetsvurdering av finansinstitusjoner
 6. Likviditetsrisiko
 7. Renterisiko i finansinstitusjoner
 8. Rentekurvens betydning for eiendels-og gjeldsporteføljestyring
 9. Balansestyring
  - Immunisering av renterisikoen "on balance"
  - Immunisering av renterisikoen ved hjelp av derivater. ("Off balance"-immunisering
 10. Bruk av Solver og RISK modulen i Excel

Dataverktøy
Regneark Excel (Solver og RISK)

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 35 timer forelesninger og 10 timer foreleserledet oppgave- og casegjennomgang.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
35
Deltakelse på foreleserledet oppgave- og casegjennomgang*
10
Selvstudium, forberedelser til forelesninger og gruppearbeid
151
Avsluttende eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200
*Den foreleserledete oppgave- og casegjennomgangen integreres med forelesningeneEksamen
Kurset avsluttes med en 4 timers individuell skriftlig eksamen

Eksamenskode(r)
FIN 36011 Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset FIN 3601, Styring av finansforetak, 7,5 studiepong.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kurset ble undervist siste gang våren 2016. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2016 og siste gang våren 2017.

Tilleggsinformasjon