FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade

FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade

Kurskode: 
FAK 2639
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Kursnavn på engelsk: 
Roles of Insurance Brokers – Life, Pensions and Property Damage
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Kurs i Forsikring
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor liv- og pensjonsforsikring og skadeforsikring, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.

Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Kunnskapsmål

Studentene skal erverve kunnskaper om alle sider av forsikringsmeglerens rolle og oppgaver i forbindelse med liv-, pensjon- og skadeforsikring, derunder om de sentrale prinsipper i lovgivningen.

De skal oppnå kunnskaper om rolle og plikter i forhold til de to andre parter i trepartsforholdet (kunde og forsikringsleverandør)

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere og ta stilling til konkrete spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med meglingsoppdraget. Videre skal de kunne redegjøre i detalj for rollen i de ulike faser av oppdragetgangen både når det gjelder den praktiske gjennomføring og aktuelle regelverk.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens rolle og ansvar både i forhold til kunder og forsikringsleverandører og til at de råd man gir kan få stor betydning for alle partene i forsikringsforholdet. Spesielt skal de oppnå et bevisst forhold til betydningen av meglers uavhengighet i forhold til forsikringsleverandørene ved utøvelsen av meglerrollen. De skal kunne identifisere og diskutere etiske og andre dilemmaer som kan oppstå som megler.

Kursets innhold

Kurset består av to separate moduler: meglerrollen i relasjon til skadeforsikring og meglerrollen i relasjon til liv- og pensjonsforsikring. De to hoveddelene utgjør hver ca 50 % av kurset.

Begge moduler vil gi en innføring i meglerens rolle og oppgaver i følgende faser av oppdragene:

- Behovsavklaring og risikovurdering

- Produktvurdering

- Vurdering av lovgivning og annet regelverk (Norsk og internasjonalt der det er relevant)

- Markedsvurdering

- Forsikring (Tilbudsfasen, forvaltningsfasen, fornyelser, endringer i betingelser)

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Normert studietid er et semester på deltid.

Kurset er hovedsakelig nettbasert. Nettlærer vil benytte lts learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det er to frivillige innleveringsoppgaver i løpet av kurset.

I tillegg gjennomføres det intensivundervisning på 2 samlinger, hver på 2 dager. (Til sammen 28 timer). Det gjennomføres en samling for hver av de to modulene i kurset.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kursopplegget forutsetter at studentene før oppstart har nødvendig kunnskap om de aktuelle forsikringstyper. Likevel vil forsikringstypene i en viss grad bli gjennomgått på kurset i den grad det er nødvendig for å belyse meglers rolle i relasjon til de ulike forsikringstyper.

Kurset sperrer mot: FAK 2634 Forsikringsmegling.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen som løses individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere.
Eksamenskode: 
FAK 26391
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Omfanget av arbeidet med 72 timers hjemmeeksamen, er stipulert til 24 timer.
Gruppearbeid / oppgaver
148 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserommet. Webinar / podcast / andre onlineressurser/ selvstudier / diskusjon / veiledning / oppgaveløsning.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.