FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade

FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade

Kurskode: 
FAK 2639
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Kursnavn på engelsk: 
Roles of Insurance Brokers – Life, Pensions and Property Damage
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Kurs i Forsikring
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor liv- og pensjonsforsikring og skadeforsikring, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.

Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Kunnskapsmål

Studentene skal erverve kunnskaper om alle sider av forsikringsmeglerens rolle og oppgaver i forbindelse med liv-, pensjon- og skadeforsikring, derunder om de sentrale prinsipper i lovgivningen.

De skal oppnå kunnskaper om rolle og plikter i forhold til de to andre parter i trepartsforholdet (kunde og forsikringsleverandør)

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere og ta stilling til konkrete spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med meglingsoppdraget. Videre skal de kunne redegjøre i detalj for rollen i de ulike faser av oppdragetgangen både når det gjelder den praktiske gjennomføring og aktuelle regelverk.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens rolle og ansvar både i forhold til kunder og forsikringsleverandører og til at de råd man gir kan få stor betydning for alle partene i forsikringsforholdet. Spesielt skal de oppnå et bevisst forhold til betydningen av meglers uavhengighet i forhold til forsikringsleverandørene ved utøvelsen av meglerrollen. De skal kunne identifisere og diskutere etiske og andre dilemmaer som kan oppstå som megler.

Kursets innhold

Kurset består av to separate moduler: meglerrollen i relasjon til skadeforsikring og meglerrollen i relasjon til liv- og pensjonsforsikring. De to hoveddelene utg¡Ør hver ca 50 % av kurset.

Begge moduler víl gi en innføring i meglerens rolle og oppgaver i følgende faser av oppdragene:

- Behovsavklaring og risikovurdering

- Produktvurdering

- Vurdering av lovgivning og annet regelverk (Norsk og internasjonalt der det er relevant)

- Markedsvurdering

- Forsikring (Tilbudsfasen, forvaltningsfasen, fornyelser, endringer i betingelser)

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Normert studietid er et semester på deltid.

Kurset er hovedsakelig nettbasert. Nettlærer vil benytte lts learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det er to frivillige innleveringsoppgaver i løpet av kurset.

I tillegg gjennomføres det intensivundervisning på 2 samlinger, hver på 2 dager. (Til sammen 28 timer). Det gjennomføres en samling for hver av de to modulene i kurset.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kursopplegget forutsetter at studentene før oppstart har nødvendig kunnskap om de aktuelle forsikringstyper. Likevel vil forsikringstypene i en viss grad bli gjennomgått på kurset i den grad det er nødvendig for å belyse meglers rolle i relasjon til de ulike forsikringstyper.

Kurset sperrer mot: FAK 2634 Forsikringsmegling.

Kvalifikasjoner
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen som løses individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere.
Eksamenskode: 
FAK 26391
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Omfanget av arbeidet med 72 timers hjemmeeksamen, er stipulert til 24 timer.
Gruppearbeid / oppgaver
148 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserommet. Webinar / podcast / andre onlineressurser/ selvstudier / diskusjon / veiledning / oppgaveløsning.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.