FAK 2634 Forsikringsmegling - KONTINUASJONSEKSAMEN

FAK 2634 Forsikringsmegling - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
FAK 2634
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i sentrale emner innen forsikringsmegling og lover og forskrifter som er relevante for denne virksomheten.
Det kan inngå i Forsikringseksamen og er obligatorisk til autorisasjon som forsikringsmegler.

Kunnskapsmål

Studentene skal oppnå kunnskaper om lovverket som regulerer forsikringsmeglervirksomhet, særskilt de sentrale prinsipper og bestemmelser i lov om forsikrings­formidling (2005) og forskrifter til denne. Videre skal de få kunnskaper innen forsikringsrett, avtalerett og erstatningsrett med spesiell vekt på prinsipper og bestemmelser som berører meglervirksomheten. De skal kunne redegjøre for sentrale sider ved meglernes rolle i forsikringsvirksomheten og grunntrekk ved driften av et meglerforetak, og ha kunnskaper om forholdet mellom de tre partene ved et megleroppdrag – kunde, forsikringsmegler og forsikringsleverandør – med spesiell vekt på meglerens rolle i plikter overfor de to andre partene.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere konkrete spørsmål om betydningen av og praktiseringen av sentrale paragrafer i lovene som regulerer forsikringsvirksomheten generelt og forsikringsformidling spesielt, videre lovene skadeserstatning, avtaler og forskrifter til disse med hovedvekt på bestemmelser av betydning for meglervirksomheten. Videre skal de kunne redegjøre i detalj for gangen i et megleroppdrag – både den praktiske gjennomføringen og de formelle regler i forbindelse med avtaleinngåelse og – bestemmelser. I tillegg skal de kunne redegjøre for hovedtrekkene i driften av et meglerforetak, herunder kompetansekrav til forsikringsmeglere. Endelig skal de kjenne de etiske regler for forsikringsmeglere og kunne diskutere konkrete etiske dilemmaer med utgangspunkt i disse reglene.

Holdningsmål

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens ansvar overfor både kunder og forsikringsleverandører, og at de råd de gir, kan få stor betydning for alle parter i et avtaleforhold. Spesielt skal de være bevisste betydningen av at megleren er uavhengig i forhold til forsikringsleverandørene. Videre skal de være seg bevisst rammene for virksomheten som lovverket legger. Endelig skal de være oppmerksomme på og kunne diskutere etiske dilemma som kan oppstå i forbindelse med arbeid i forsikring.

Kursets innhold

Historie
Forsikringsmeglervirksomhet i Norge, utvikling i lovgivning og andre rammebetingelser

Partene: Kunde – forsikringsmegler – forsikringsleverandør

Forsikringsmeglerens oppgaver
Anbudsdokumentasjon
Evaluering av tilbud og innstilling til kunde

Avtaleforhold mellom megler og kunde og megler og forsikringsleverandør
Krav til innhold
Etablering og oppsigelse av avtaler
Premiebetaling
Erstatningsutbetaling
Provisjon
Bransjenorm for betaling av forsikringsmegling

Drift av meglerforetak
Etiske retningslinjer vedtatt av Forsikringsmeglerforeningen

Juridiske emner:
Generelle emner
Rettskildelære
Statsrett
Lov om forsikringsformidling
Krav til foretak for å bli registrert i Kredittilsynet
Krav til god meglerskikk
Forvaltning av klientmidler
Opplysningsplikt overfor kunden
Avtalerett
Grunnprinsipper
Slutning av avtaler
Fullmakt
Forsikringsrett
Offentlig regulering av og tilsyn med virksomheten
Forutsetninger for selskapets ansvar
Identifikasjon
Tredjemannsrett
Erstatningsrett
Grunnprinsipper
Vilkår for erstatningsansvar – ansvarsgrunnlag
Årsakssammenheng
Betingelses- og hovedårsakslæren

Andre emner
Megling av marine forsikringer – skille fra non-marine forsikringer
Megling av reassuranse

Læreprosess og tidsbruk

Kurset foreleses over samlinger på til sammen 4 dager (2+2) , 28 timer.

Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og to frivillige innsendings­oppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på obligatorisk samling som går over fire dager.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått kurset ”Innføring i forsikring” ved BI Bank og Forsikring

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26341
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
  • Hefte: Hjelpemidler til eksamen FAK 2634 Forsikringsmegling, utgitt av BI
Individuell Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Hefte: Hjelpemidler til eksamen FAK 2634 Forsikringsmegling, utgitt av BI
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26341
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning28Time(r)Deltagelse på intensivundervisning
Innlevering(er)12Time(r)Arbeid med to innsendingsoppgaver
Forberedelse til undervisning20Time(r)Forberedelse til samlinger og eksamen
Selvstudium12Time(r)Følge opp lærers feedback på oppgavebesvarelser
Selvstudium124Time(r)Arbeide med pensum
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:12 Time(r)
Kommentar:Arbeid med to innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:Forberedelse til samlinger og eksamen
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:12 Time(r)
Kommentar:Følge opp lærers feedback på oppgavebesvarelser
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:124 Time(r)
Kommentar:Arbeide med pensum
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2013 Forsikringsmegling   BI Bank og Forsikring