FAK 2634 Forsikringsmegling

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

FAK 2634 Forsikringsmegling

Kursansvarlig
Kristian Trosdahl

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Kurset gir en innføring i sentrale emner innen forsikringsmegling og lover og forskrifter som er relevante for denne virksomheten.
Det kan inngå i Forsikringseksamen og er obligatorisk til autorisasjon som forsikringsmegler.


Læringsmål

Kunnskapsmål

Studentene skal oppnå kunnskaper om lovverket som regulerer forsikringsmeglervirksomhet, særskilt de sentrale prinsipper og bestemmelser i lov om forsikrings­formidling (2005) og forskrifter til denne. Videre skal de få kunnskaper innen forsikringsrett, avtalerett og erstatningsrett med spesiell vekt på prinsipper og bestemmelser som berører meglervirksomheten. De skal kunne redegjøre for sentrale sider ved meglernes rolle i forsikringsvirksomheten og grunntrekk ved driften av et meglerforetak, og ha kunnskaper om forholdet mellom de tre partene ved et megleroppdrag – kunde, forsikringsmegler og forsikringsleverandør – med spesiell vekt på meglerens rolle i plikter overfor de to andre partene.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere konkrete spørsmål om betydningen av og praktiseringen av sentrale paragrafer i lovene som regulerer forsikringsvirksomheten generelt og forsikringsformidling spesielt, videre lovene skadeserstatning, avtaler og forskrifter til disse med hovedvekt på bestemmelser av betydning for meglervirksomheten. Videre skal de kunne redegjøre i detalj for gangen i et megleroppdrag – både den praktiske gjennomføringen og de formelle regler i forbindelse med avtaleinngåelse og – bestemmelser. I tillegg skal de kunne redegjøre for hovedtrekkene i driften av et meglerforetak, herunder kompetansekrav til forsikringsmeglere. Endelig skal de kjenne de etiske regler for forsikringsmeglere og kunne diskutere konkrete etiske dilemmaer med utgangspunkt i disse reglene.

Holdningsmål

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens ansvar overfor både kunder og forsikringsleverandører, og at de råd de gir, kan få stor betydning for alle parter i et avtaleforhold. Spesielt skal de være bevisste betydningen av at megleren er uavhengig i forhold til forsikringsleverandørene. Videre skal de være seg bevisst rammene for virksomheten som lovverket legger. Endelig skal de være oppmerksomme på og kunne diskutere etiske dilemma som kan oppstå i forbindelse med arbeid i forsikring.


Forkunnskaper
Gjennomført og bestått kurset ”Innføring i forsikring” ved BI Bank og Forsikring

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kristian Trosdahl (red.). 2013. Forsikringsmegling. 1. utgave. Utgis ved BI Bank og Forsikring

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Historie

  Forsikringsmeglervirksomhet i Norge, utvikling i lovgivning og andre rammebetingelser

Partene: Kunde – forsikringsmegler – forsikringsleverandør

Forsikringsmeglerens oppgaver
  Anbudsdokumentasjon
  Evaluering av tilbud og innstilling til kunde

Avtaleforhold mellom megler og kunde og megler og forsikringsleverandør
  Krav til innhold
  Etablering og oppsigelse av avtaler
  Premiebetaling
  Erstatningsutbetaling
  Provisjon
  Bransjenorm for betaling av forsikringsmegling
Drift av meglerforetak

Etiske retningslinjer vedtatt av Forsikringsmeglerforeningen

Juridiske emner
Generelle emner

  Rettskildelære
  Statsrett
  Lov om forsikringsformidling
  Krav til foretak for å bli registrert i Kredittilsynet
  Krav til god meglerskikk
  Forvaltning av klientmidler
  Opplysningsplikt overfor kunden
  Avtalerett
  Grunnprinsipper
  Slutning av avtaler
  Fullmakt

  Forsikringsrett
  Offentlig regulering av og tilsyn med virksomheten
  Forutsetninger for selskapets ansvar
  Identifikasjon
  Tredjemannsrett
  Erstatningsrett
  Grunnprinsipper
  Vilkår for erstatningsansvar – ansvarsgrunnlag
  Årsakssammenheng
  Betingelses- og hovedårsakslæren

Andre emner
Megling av marine forsikringer – skille fra non-marine forsikringer
Megling av reassuranse


Dataverktøy
Må ha tilgang til internett - It's learning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset foreleses over 1 samling á 4 dager, totalt 28 timer.

Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og to frivillige innsendings­oppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på obligatorisk samling som går over fire dager.

Anbefalt tidsforbruk for studentene:

Aktivitet
Tidsbruk i timer
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
28 timer
Arbeid med to innsendingsoppgaver
12 timer
Eksamen
4 timer
Forberedelse til samlinger og eksamen
20 timer
Følge opp lærers feedback på oppgavebesvarelser
12 timer
Arbeid med pensum
124 timer
Anbefalt tidsbruk totalt
200 timer  Eksamen
  Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26341 Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset FAK 2634, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  "Hjelpemidler til eksamen FAK 22361 Forsikringsmegling 2013" utgitt av BI Bank og Forsikring.

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring. Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.

  Tilleggsinformasjon