FAK 2630 Innføring i forsikring - KONTINUASJONSEKSAMEN

FAK 2630 Innføring i forsikring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
FAK 2630
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cathrine Bjune
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset utgjør grunnmuren i den forsikringsfaglige utdanningen. Det er obligatorisk til Forsikringseksamen og samtlige autorisasjonsordninger i forsikring.

Kunnskapsmål

Studentene skal oppnå kunnskaper om sentrale deler av prinsipper og bestemmelser i Lov om forsikringsavtaler og sentrale prinsipper for og produkter innen i skade-, livs- og pensjons- og kredittforsikring og reassuranse. Videre skal de ha god oversikt over forsikringsregnskapet, næringens kapitalforvaltning, forsikringsmegling, forsikringsnæringens historie og utvikling og samarbeidsorganer innen forsikring i dag.

Ferdighetsmål

Studentene skal vurdere konkrete spørsmål om betydningen av og praktiseringen av sentrale deler av Lov om forsikringsavtaler. Spesielt skal de være oppmerksomme på de rettigheter loven sikrer forsikringstakerne. De skal videre kunne redegjøre for og gi råd om sentrale produkter innen skade-, livs- og kredittforsikring. De skal også kunne redegjøre for spørsmål knyttet til forsikringsregnskap, kapitalforvaltning, forsikringsmegling og samarbeidsorganer innen forsikring i dag.

Holdningsmål

Det er et mål at studentene skal opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse skal treffe, kan ha stor betydning for andre. De skal videre være oppmerksomme på og diskutere etiske dilemmaer som kan oppstå i forbindelse med arbeid med forsikring.

Kursets innhold

Innledning

 • Forsikringsspråk
 • Grunnprinsipper for forsikring
 • Forsikringsnæringens historie
 • Organisasjonsformer

Forsikringsjuridiske emner

 • Offentlig regulering av forsikringsnæringen
 • Avtalerett
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsavtaleloven
 • Lov om forsikringsformidling
 • Forholdet til EU og EØS

Risk Management

 • Introduksjon
 • Risikoidentifikasjon
 • Risikoevaluering
 • Risikostyring
 • Risikofinansiering

Skadeforsikring

 • Oppbygging av vilkår – hvem gjelder forsikringen for, hvor gjelder den, hva omfatter den, hvilke skader erstattes, hvordan beregnes erstatningen?
 • Beregning av forsikringssum – førsterisiko, fullverdi og fast sum
 • Sentrale bestemmelser i vilkårene for de vanligste skadeforsikringer: Hus- og hjem-, hytte/fritidsbolig-, motorvogn-, reise-, ansvars- og sjøforsikring
 • Reassuranse

Personforsikring

 • Sentrale emner innen Folketrygden – forholdet til privat personforsikring
 • De vanligste personforsikringsproduktene: Tradisjonelle kapitalforsikringer (dødsfalls-, gjelds-, spare- og sammensatt livsforsikring), kontoprodukter, Unit Linked, livrente, pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og kollektive pensjonsforsikringer
 • Livsforsikringsteknikk – grunnlaget for premiefastsettelse, risikobedømmelse
 • Skatteregler for livs- og pensjonsforsikringer
 • Livsforsikringsjus – disposisjoner over forsikringen, arverett

Kredittforsikring

 •  De vanligste kredittforsikringsproduktene: Kausjons- og kundekredittforsikring.

Forsikringsøkonomi

 • Formål med regnskapet
 • Regnskapsloven
 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Reassuranse

Forsikringsmegling

 •  Utvikling av forsikringsmegling i Norge
 • · Forsikringsmeglerens oppgaver i forhold til egne kunder og forsikringsselskapene
 • · Forsikringsmeglerens arbeid i praksis

Forsikringstakeren som forbruker

 • Rettigheter etter Forsikringsavtaleloven
 • Finansklagenemnda – de fire nemndene
 • Andre klageinstanser – domsstolene

Fellestiltak i forsikringsnæringen

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Skade- og kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Andre samarbeidsorganer

Etikk

 • Hva er etikk?

Etiske problemstillinger i forsikring

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium, og det oppfordres til å levere tre innsendingsoppgaver.

Det gjennomføres intensivundervisning på 2 samlinger, hver på 2 dager.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26301
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • BI Lovsamling for innføring i forsikring
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell Kurset avsluttes med en 4 timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • BI Lovsamling for innføring i forsikring
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 4 timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre
Eksamenskode:FAK 26301
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning32Time(r)Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
Innlevering(er)16Time(r)3 innsendingsoppgaver
Selvstudium82Time(r)Arbeid med pensumstoff og aktiviteter på It’s learning
Eksamen70Time(r)Eksamensforberedelse og eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:32 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:16 Time(r)
Kommentar:3 innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:82 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og aktiviteter på It’s learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:Eksamensforberedelse og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2017 Innføring i forsikring: studenthåndbok   Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring