FAK 2630 Innføring i forsikring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

FAK 2630 Innføring i forsikring


Kursansvarlig
Ørnulf Daler

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset utgjør grunnmuren i den forsikringsfaglige utdanningen. Det er obligatorisk til Forsikringseksamen og samtlige autorisasjonsordninger i forsikring.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal oppnå kunnskaper om sentrale deler av prinsipper og bestemmelser i Lov om forsikringsavtaler og sentrale prinsipper for og produkter innen i skade-, livs- og pensjons- og kredittforsikring og reassuranse. Videre skal de ha god oversikt over forsikringsregnskapet, næringens kapitalforvaltning, forsikringsmegling, forsikringsnæringens historie og utvikling og samarbeidsorganer innen forsikring i dag.

Ferdighetsmål
Studentene skal vurdere konkrete spørsmål om betydningen av og praktiseringen av sentrale deler av Lov om forsikringsavtaler. Spesielt skal de være oppmerksomme på de rettigheter loven sikrer forsikringstakerne. De skal videre kunne redegjøre for og gi råd om sentrale produkter innen skade-, livs- og kredittforsikring. De skal også kunne redegjøre for spørsmål knyttet til forsikringsregnskap, kapitalforvaltning, forsikringsmegling og samarbeidsorganer innen forsikring i dag.

Holdningsmål
Det er et mål at studentene skal opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse skal treffe, kan ha stor betydning for andre. De skal videre være oppmerksomme på og diskutere etiske dilemmaer som kan oppstå i forbindelse med arbeid med forsikring.


Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Trosdahl, Kristian redaktør. 2012. Innføring i forsikring. BI Forsikring. 450. Ny utgave skal i tillegg innholde utdrag fra Innføring i Jus, Reassuranse - en innføring og Forsikringsøkonomi - en innføring

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Innledning
· Forsikringsspråk
· Grunnprinsipper for forsikring
· Forsikringsnæringens historie
· Organisasjonsformer

Forsikringsjuridiske emner
· Offentlig regulering av forsikringsnæringen
· Avtalerett
· Erstatningsrett
· Forsikringsavtaleloven
· Lov om forsikringsformidling
· Forholdet til EU og EØS

Risk Management
· Introduksjon
· Risikoidentifikasjon
· Risikoevaluering
· Risikostyring
· Risikofinansiering

Skadeforsikring
· Oppbygging av vilkår – hvem gjelder forsikringen for, hvor gjelder den, hva omfatter den, hvilke skader erstattes, hvordan beregnes erstatningen?
· Beregning av forsikringssum – førsterisiko, fullverdi og fast sum
· Sentrale bestemmelser i vilkårene for de vanligste skadeforsikringer: Hus- og hjem-, hytte/fritidsbolig-, motorvogn-, reise-, ansvars- og sjøforsikring
· Reassuranse

Personforsikring
· Sentrale emner innen Folketrygden – forholdet til privat personforsikring
· De vanligste personforsikringsproduktene: Tradisjonelle kapitalforsikringer (dødsfalls-, gjelds-, spare- og sammensatt livsforsikring), kontoprodukter, Unit Linked, livrente, pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og kollektive pensjonsforsikringer
· Livsforsikringsteknikk – grunnlaget for premiefastsettelse, risikobedømmelse
· Skatteregler for livs- og pensjonsforsikringer
· Livsforsikringsjus – disposisjoner over forsikringen, arverett

Kredittforsikring
· De vanligste kredittforsikringsproduktene: Kausjons- og kundekredittforsikring.

Forsikringsøkonomi
· Formål med regnskapet
· Regnskapsloven
· Resultatregnskap
· Balanse
· Reassuranse

Forsikringsmegling
· Uutvikling av forsikringsmegling i Norge
· Forsikringsmeglerens oppgaver i forhold til egne kunder og forsikringsselskapene
· Forsikringsmeglerens arbeid i praksis

Forsikringstakeren som forbruker
· Rettigheter etter Forsikringsavtaleloven
· Finansklagenemnda – de fire nemndene
· Andre klageinstanser – domsstolene

Fellestiltak i forsikringsnæringen
· Finansnæringens Fellesorganisasjon
· Skade- og kriminalitetsforebyggende arbeid
· Andre samarbeidsorganer

Etikk
· Hva er etikk?
Etiske problemstillinger i forsikring


Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium, og det oppfordres til å levere tre innsendingsoppgaver.

Det gjennomføres intensivundervisning på 3-dagers samling.

Anbefalt tidsforbruk for studentene:

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 3 dager
24
3 innsendingsoppgaver
16
Arbeid med pensumstoff og aktiviteter på It’s learning
90
Eksamensforberedelse og eksamen
70
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 4 timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre

  Eksamenskode(r)
  FAK 26301 - Skriftlig eksamen; teller 100% for å bestå kurset FAK 2630; 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI Lovsamling for Innføring i forsikring, Norges lover eller enkeltlover i særtrykk. BI-definert eksamenskalkulator.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring. Det påløper ekstra avgift for kontinuasjonseksamen.

  Tilleggsinformasjon