FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett

FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett

Kurskode: 
FAK 2628
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Harald Benestad Anderssen
Kursnavn på engelsk: 
Insurance Law and Law of Torts
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Kurs i Forsikring
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Uaktuelt
Studienivå: 
Bachelor
Avviklingstermin: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte i forsikringsnæringen som har arbeidsoppgaver med juridisk innhold. Kurset vil imidlertid også være godt egnet for andre som jobber med forsikringsrelaterte spørsmål, og som trenger et sterkere juridisk fundament.

Kurset er akkreditert av Eficert (European Financial Certification Organisation).

Kunnskapsmål

Studentene skal få en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne anvende erstatningsrett og forsikringsrett i praktisk arbeid, så vel i forbindelse med rådgivning av kunder som ved skadebehandling og oppgjør av forsikringer.

Generell kompetanse

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Forsikring er en bærebjelke i samfunnet, og ved endt kurs skal studentene ha opparbeidet seg en forståelse for den viktige rollen forsikring har, og de implikasjonene dette har for hvordan de som arbeider med forsikring kan og må opptre.

Kursets innhold

Erstatningsrett:

 •  Erstatning i og utenfor kontraktsforhold
 •  Erstatningsrettens stilling
 •  Ansvarsgrunnlaget
 •  Årsakssammenheng
 •  Erstatningens størrelse

Forsikringsrett:

 •  Forsikringsavtalen m.m.
 •  Partenes plikter ved avtaleinngåelsen
 •  Forutsetninger for selskapets ansvar
 •  Identifikasjon
 •  Selskapets ansvar for redningsomkostninger
 •  Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen
 •  Omfanget av forsikringen
 •  Erstatningsoppgjøret
 • Hovedpunkter i rammereguleringen av forsikringsselskaper
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og mulighet til å levere 4 innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 2 studiesamlinger (1+3 dager). Deltakelse på samling er en del av kurset. 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kunnskap om norsk forsikringsvirksomhet og sentrale forsikringsrettslige bestemmelser.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode: 
FAK 26286
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
Innlevering(er)
16 Time(r)
4 innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på Its learning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
32 Time(r)
Eksamensforberedeser
Eksamen
4 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.