FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A - kontinuasjonseksamen

FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A - kontinuasjonseksamen

Kurskode: 
FAK 2626
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en grundig gjennomgang av de fleste skadeområder en skadebehandler vil arbeide med innen motorvognskader. Kurset er obligatorisk for autorisasjon av skadebehandlere innen motorvogn.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene kunne vise en praktisk forståelse av en skadebehandlers arbeidsoppgaver og skal kunne redegjøre for systematisk skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader ved å henvise til relevante lovbestemmelser og selskapets motorvognvilkår.

Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs kunne vurdere motorvognskader og foreta enklere skadeoppgjør etter forsikringsavtaleloven, bilansvarsloven og skadeserstatningsloven.

Holdningsmål

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold

Problemstillinger tilknyttet vilkår og forsikringsavtalen:

 • konsekvensen av innholdet i forsikringsbeviset
 • bestemmelsene om forholdet mellom lov og vilkår
 • arbeidsrutinen ved bruk av egne vilkår
 • bestemmelsene om hvor forsikringen gjelder og hvem den gjelder for
 • anvende i praksis begrensningene i selskapets ansvar etter vilkår og lover
 • begrensninger som følger av sikkerhetsforskrifter og andre bestemmelser i lover eller vilkår
 • forskjellige uaktsomhetsbegrepene og konsekvensen av utvist uaktsomhet
 • bestemmelsene om konsekvensen av kjøring under påvirkning
 • bestemmelsene om forsett ved tegning av avtale eller når det har inntruffet en skade
 • renteutmåling ved skadeoppgjør etter de aktuelle lovbestemmelser

Tvilstilfelle

 • Ta stilling til tvilstilfeller i forhold til lov og vilkår ved de fleste former for singelulykker eller kollisjoner
 • Ta stilling i saker der det er tvil om skaden skyldes brann
 • Avgjøre om en skade skal reguleres under tyveriforsikringen eller under andre forsikringsformer

Særvilkår og spesielle forsikringsformer

 • Vanlige oppgjør etter fører og passasjerulykker
 • Retningslinjene for fastsettelse av invaliditet ved ulykkesskader
 • Oppgjør et avbruddsforsikringen eller tilsvarende forsikring i eget selskap
 • Vilkårenes bestemmelser om leasing og panthaverforsikring i praktisk skadeoppgjør
 • Oppgjør for enklere skader under godsansvarsforsikringen
 • Enkle oppgjør etter skade på traktor og arbeidsmaskiner etter egne vilkår

Det økonomiske oppgjør etter skade

 • Hovedretningslinjer for innsamling av fakta og dokumentasjon etter skade
 • Anvendt fremgangsmåte for å fremskaffe den nødvendige informasjon om skade og skadeomfang
 • Reglene om vitners habilitet
 • Selskapets interne retningslinjer for gjennomføring av reparasjon
 • Reglene for kontantoppgjør etter skade
 • Reglene om 60 % -skade og kondemnasjon i praktisk skadeoppgjør
 • Lovbestemmelsene om moms og investeringsavgift i forhold til de vanligste former for skadeoppgjør
 • Gjennomføring av skjønn etter ordinære skader på motorvogn
 • Enkle skadeoppgjør under godsansvarsforsikring

Ansvarsfordeling

 • Arbeidsprosedyren for innhenting av opplysninger om hendelsesforløp og skadestedet ved sammenstøt mellom motorvogner
 • Opplysninger om lokale veiforhold
 • "Typeløsningsavtalen" mellom selskapene i praktisk skadeoppgjør
 • Klargjøring av saker for behandling i regressutvalget
Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 4 innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på 4 samlingsdager  (2+2).

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Innføring i forsikring eller tilsvarende, Motorvognforsikring, samt minst ett års praksis fra oppgjørsavdeling.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26261
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre
Eksamenskode:FAK 26261
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Forberedelse til undervisning
12 Time(r)
Forberedelse til intensivundervisning
Undervisning på Campus
32 Time(r)
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager (2+2)
Innlevering(er)
32 Time(r)
4 innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
102 Time(r)
Arbeid med pensumstoff
Gruppearbeid / oppgaver
17 Time(r)
Oppgaver/aktiviteter på Itslearning
Eksamen
5 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.