FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A


Kursansvarlig
Kjell Smedsrud

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7.5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gir en grundig gjennomgang av de fleste skadeområder en skadebehandler vil arbeide med innen motorvognskader. Kurset er obligatorisk for autorisasjon av skadebehandlere innen motorvogn.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter kurset skal studentene kunne vise en praktisk forståelse av en skadebehandlers arbeidsoppgaver og skal kunne redegjøre for systematisk skadeoppgjørsteknikk ved motorvognskader ved å henvise til relevante lovbestemmelser og selskapets motorvognvilkår.

Ferdighetsmål
Studentene skal etter endt kurs kunne vurdere motorvognskader og foreta enklere skadeoppgjør etter forsikringsavtaleloven, bilansvarsloven og skadeserstatningsloven.

Holdningsmål
Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.


Forkunnskaper
Innføring i forsikring eller tilsvarende, Motorvognforsikring, samt minst ett års praksis fra oppgjørsavdeling.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Plogvoll, Stein. 2001. Regressavtalen : Ansvarsvurderinger etter sammenstøt i trafikken. BI Forsikring. 332 sider. Boka er under revisjon
Sollie, Harald. 2002. Skadeoppgjør motorvogn del 1. 3. utg. BI Forsikring. 234 sider. Boka er under revisjon


Annet:
Lover, forskrifter og utdelt materiell


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Problemstillinger tilknyttet vilkår og forsikringsavtalen:

 • konsekvensen av innholdet i forsikringsbeviset
 • bestemmelsene om forholdet mellom lov og vilkår
 • arbeidsrutinen ved bruk av egne vilkår
 • bestemmelsene om hvor forsikringen gjelder og hvem den gjelder for
 • anvende i praksis begrensningene i selskapets ansvar etter vilkår og lover
 • begrensninger som følger av sikkerhetsforskrifter og andre bestemmelser i lover eller vilkår
 • forskjellige uaktsomhetsbegrepene og konsekvensen av utvist uaktsomhet
 • bestemmelsene om konsekvensen av kjøring under påvirkning
 • bestemmelsene om forsett ved tegning av avtale eller når det har inntruffet en skade
 • renteutmåling ved skadeoppgjør etter de aktuelle lovbestemmelser

Tvilstilfelle
 • Ta stilling til tvilstilfeller i forhold til lov og vilkår ved de fleste former for singelulykker eller kollisjoner
 • Ta stilling i saker der det er tvil om skaden skyldes brann
 • Avgjøre om en skade skal reguleres under tyveriforsikringen eller under andre forsikringsformer

Særvilkår og spesielle forsikringsformer
 • Vanlige oppgjør etter fører og passasjerulykker
 • Retningslinjene for fastsettelse av invaliditet ved ulykkesskader
 • Oppgjør et avbruddsforsikringen eller tilsvarende forsikring i eget selskap
 • Vilkårenes bestemmelser om leasing og panthaverforsikring i praktisk skadeoppgjør
 • Oppgjør for enklere skader under godsansvarsforsikringen
 • Enkle oppgjør etter skade på traktor og arbeidsmaskiner etter egne vilkår

Det økonomiske oppgjør etter skade
 • Hovedretningslinjer for innsamling av fakta og dokumentasjon etter skade
 • Anvendt fremgangsmåte for å fremskaffe den nødvendige informasjon om skade og skadeomfang
 • Reglene om vitners habilitet
 • Selskapets interne retningslinjer for gjennomføring av reparasjon
 • Reglene for kontantoppgjør etter skade
 • Reglene om 60 % -skade og kondemnasjon i praktisk skadeoppgjør
 • Lovbestemmelsene om moms og investeringsavgift i forhold til de vanligste former for skadeoppgjør
 • Gjennomføring av skjønn etter ordinære skader på motorvogn
 • Enkle skadeoppgjør under godsansvarsforsikring

Ansvarsfordeling
 • Arbeidsprosedyren for innhenting av opplysninger om hendelsesforløp og skadestedet ved sammenstøt mellom motorvogner
 • Opplysninger om lokale veiforhold
 • "Typeløsningsavtalen" mellom selskapene i praktisk skadeoppgjør
 • Klargjøring av saker for behandling i regressutvalget

Dataverktøy
Må ha tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og 4 innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på 4 samlingsdager (2+2).


Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forberedelse til intensivundervisning
12
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager (2+2)
32
4 innsendingsoppgaver
32
Arbeid med pensumstoff
102
Oppgaver/aktiviteter på Itslearning
17
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200
  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre

  Eksamenskode(r)
  FAK 26261 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A. Teller 100% for å oppnå karakter i kurset FAK 2626 Skadeoppgjør motorvognforsikring del A, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt. Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler

  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinær eksamen.

  Tilleggsinformasjon