FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat

FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat

Kurskode: 
FAK 2624
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ina Due-Tønnessen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en bred innføring i brann- og kombinert forsikring. Obligatorisk for autorisasjon av skadebehandlere og rådgivere som arbeider med emnet.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om lovbestemmelser, forsikringsvilkår og tarifferingsprinsipper innen forsikringsområdet Brann- og kombinerte forsikringer som dekker private behov. Studentene skal også ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om reiseforsikring.

Ferdighetsmål

Studentene skal etter kurset kunne gi veiledning og råd til kunder vedrørende de ovenfor nevnte forsikringsprodukter, både hva gjelder kontraktsinngåelse og skadeoppgjør.

Holdningsmål

Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.

Kursets innhold

Historisk tilbakeblikk

Forsikringsavtaleloven/forsikringsavtalen

 •  Bestemmelser i Forsikringsavtaleloven om inngåelse av avtale, fastsettelse av premie og skadeoppgjør. Opplysningsplikt, forsikringsbevis, begrensninger, foreldelse/oppsigelse, nemndbehandling, nemnder, svik.

Vilkår for villaeier-, hjem-, hytte-, huseier-, bygge- og landbruksforsikring, samt kollektiv hjemforsikring og forsikring for spesielle verdigjenstander

 •  Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hva den omfatter og hvor den gjelder.
 •  Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes, inkl. naturskader, begrensninger, bestemmelser om fareøkning, sikkerhetsforskrifter og identifikasjon.
 •  Sentrale bestemmelser for forsikringsformene fullverdi, førsterisiko og fast sum ved tegning og i forsikringstiden, herunder fastsettelse av forsikringssum, indeksregulering og varsling ved tilbygg og/eller nyanskaffelse av løsøre.
 •  Sentrale bestemmelser for rettshjelp- og ansvarsforsikring knyttet til private forsikringer

Tariff og tariffering

 • Sentrale tarifferingsprinsipper, herunder bygningsklasser, beliggenhet, forsikringsformer og sikkerhetstiltak.
 • Praktisk bruk av gjeldende tariffer for villaeier-, hjem- og hytteforsikring – privat.
 • Premieberegning med hjelp av manuelt skjema for bygning og tabell for forsikringssum for innbo og løsøre.
 • Etikk.
 • Underwritingprinsipper.
 • Sikkerhetstiltak - skadeforebygging.

Skadeoppgjør

 • Hovedprinsipper for skadeoppgjør, herunder frist for å melde en skade, bestemmelser om foreldelse, renter og sikredes opplysningsplikt.
 • Regler for erstatningsberegning ved både fullverdiforsikring, førsterisiko og fast sum, herunder fastsettelse av gjenoppførings-/gjenanskaffelsespris og fradrag for underforsikring, egenandel, aldersfradrag, svik/grov uaktsomhet og brudd på sikkerhetsforskrifter.

Skjønn

 • Retningslinjene for bruk av skjønn

Reiseforsikring

De vanligste reiseforsikringsprodukter, reisegods-, reisesyke-, reiseansvar -, reiseulykke- og hjemtransportforsikring.

 • Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hva den omfatter , herunder reisegods, reisesyke, reiseansvar og reiseulykke; og hvor den gjelder.
 • Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes, begrensninger, spesielle forsikringsformer og dekninger tilknyttet disse. Herunder helårig- og kortidsreiseforsikring samt avbestillingsforsikring
 • Vilkårenes bestemmelser om skadeoppgjøret.
 • Sikkerhetsforskriftene, herunder om tilsyn og oppbevaring av reisegods, konsekvenser av brudd på sikkerhetsbestemmelsene, følgene av svik og ankemuligheter/nemndsbehandling
 • Hovedregler for skadeoppgjør- og tarifferingsprinsipper.

Skadeforebygging

 • Skadeforebyggende filosofi
 • Låser og alarmanlegg
 • Årsakskoder, offentlige lover og forskrifter
 • Restverdiredning
Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium  tre innsendingsoppgaver.
Det gjennomføres intensivundervisning på samling (3 dager). Deltakelse på samling er frivillig.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikringsbransjen. Kurset Innføring i forsikring, alternativt kursene Grunnkurs forsikring og Jus del 1, bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26241
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26241
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
21 Time(r)
Deltagelse på intensivundervisning 3 dager
Innlevering(er)
15 Time(r)
3 innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
160 Time(r)
Arbeid med pensumstoff og oppgaver
Eksamen
4 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.