FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

FAK 2624 Brann- og kombinert forsikring privat


Kursansvarlig
Kjell Smedsrud

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Kurset gir en bred innføring i brann- og kombinert forsikring. Obligatorisk for autorisasjon av skadebehandlere og rådgivere som arbeider med emnet.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal etter kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om lovbestemmelser, forsikringsvilkår og tarifferingsprinsipper innen forsikringsområdet Brann- og kombinerte forsikringer som dekker private behov. Studentene skal også ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om reiseforsikring.

Ferdighetsmål
Studentene skal etter kurset kunne gi veiledning og råd til kunder vedrørende de ovenfor nevnte forsikringsprodukter, både hva gjelder kontraktsinngåelse og skadeoppgjør.

Holdningsmål
Gjennom kurset er et uttrykt mål at studentene opparbeider en bevisst holdning til at de valg de tar i utøvelsen av sitt yrke, og de råd de gir, først og fremst har stor betydning for andre mennesker.


Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet og til sentrale lovbestemmelser innen forsikrings- og erstatningsrett. Kurset Innføring i forsikring bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til denne forståelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Amtedal, K., R.O. Nordgaard og K. Eide. 2009. Reiseforsikring. 5. utg. BI Forsikring
Bakke, Jan. 2012. Grunnleggende skadebehandling. 6. utg. BI Forsikring. Utdrag fra kapittel 3
Smedsrud, Kjell, red.. 2012. Brann- og kombinert forsikring : privat. 7. utg. BI Forsikring
Trosdahl, Kristian, red. 2010. Skadeforebygging – Artikkelsamling. 10. utg. BI Forsikring. Kap. 1 - 4 og kapittel 8


Annet:
Div. artikler om Hussopp og skadedyr i hus:
http://www.byggogbevar.no/pusse-opp-gamle-hus/brann,-sopp-og-raate/artikler-brann,-sopp-og-raate.aspx
http://www.skadedyr.no/sitemap.html
Lover, forskrifter og utdelt materiell
Naturskadeforsikring -Eget hefte +
http://www.slideshare.net/FNH/naturskadeforsikringAnbefalt litteratur

Emneoversikt
Historisk tilbakeblikk

Forsikringsavtaleloven/forsikringsavtalen
· Bestemmelser i Forsikringsavtaleloven om inngåelse av avtale, fastsettelse av premie og skadeoppgjør. Opplysningsplikt, forsikringsbevis, begrensninger, foreldelse/oppsigelse, nemndbehandling, nemnder, svik.

Vilkår for villaeier-, hjem-, hytte-, huseier-, bygge- og landbruksforsikring, samt kollektiv hjemforsikring og forsikring for spesielle verdigjenstander
· Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hva den omfatter og hvor den gjelder.
· Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes, inkl. naturskader, begrensninger, bestemmelser om fareøkning, sikkerhetsforskrifter og identifikasjon.
· Sentrale bestemmelser for forsikringsformene fullverdi, førsterisiko og fast sum ved tegning og i forsikringstiden, herunder fastsettelse av forsikringssum, indeksregulering og varsling ved tilbygg og/eller nyanskaffelse av løsøre.
· Sentrale bestemmelser for rettshjelp- og ansvarsforsikring knyttet til private forsikringer

Tariff og tariffering
· Sentrale tarifferingsprinsipper, herunder bygningsklasser, beliggenhet, forsikringsformer og sikkerhetstiltak.
· Praktisk bruk av gjeldende tariffer for villaeier-, hjem- og hytteforsikring – privat.
· Premieberegning med hjelp av manuelt skjema for bygning og tabell for forsikringssum for innbo og løsøre.
· Etikk.
· Underwritingprinsipper.
· Sikkerhetstiltak - skadeforebygging.

Skadeoppgjør
· Hovedprinsipper for skadeoppgjør, herunder frist for å melde en skade, bestemmelser om foreldelse, renter og sikredes opplysningsplikt.
· Regler for erstatningsberegning ved både fullverdiforsikring, førsterisiko og fast sum, herunder fastsettelse av gjenoppførings-/gjenanskaffelsespris og fradrag for underforsikring, egenandel, aldersfradrag, svik/grov uaktsomhet og brudd på sikkerhetsforskrifter.

Skjønn

 • Retningslinjene for bruk av skjønn

Reiseforsikring

De vanligste reiseforsikringsprodukter, reisegods-, reisesyke-, reiseansvar -, reiseulykke- og hjemtransportforsikring.
 • Vilkårenes bestemmelser om hvem forsikringen gjelder for, hva den omfatter , herunder reisegods, reisesyke, reiseansvar og reiseulykke; og hvor den gjelder.
 • Vilkårenes bestemmelser om hvilke skader som dekkes, begrensninger, spesielle forsikringsformer og dekninger tilknyttet disse. Herunder helårig- og kortidsreiseforsikring samt avbestillingsforsikring
 • Vilkårenes bestemmelser om skadeoppgjøret.
 • Sikkerhetsforskriftene, herunder om tilsyn og oppbevaring av reisegods, konsekvenser av brudd på sikkerhetsbestemmelsene, følgene av svik og ankemuligheter/nemndsbehandling
 • Hovedregler for skadeoppgjør- og tarifferingsprinsipper.

Skadeforebygging
 • Skadeforebyggende filosofi
 • Låser og alarmanlegg
 • Årsakskoder, offentlige lover og forskrifter
 • Restverdiredning


  Dataverktøy
  Må ha tilgang til internett.

  Læreprosess og tidsbruk
  Deltid
  Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og tre innsendingsoppgaver.
  Det gjennomføres intensivundervisning på samling (3 dager). Deltakelse på samling er frivillig.


  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på intensivundervisning 3 dager
  21
  3 innsendingsoppgaver
  15
  Arbeid med pensumstoff og oppgaver
  160
  Eksamen
  4
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

   Eksamenskode(r)
   FAK 26241 Brann- og kombinert forsikring - Privat, skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå karakter i kurset FAK 2624 Brann- og kombinertforsikring - Privat, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Alle hjelpemidler er tillatt.
   Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


   Kontinuasjon
   Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

   Tilleggsinformasjon