FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade


Kursansvarlig
Ørnulf Daler

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

Etter endt kurs skal studentene kunne selge og gi veiledning om Brann- og kombinert forsikring, ansvarsforsikring, motorvognforsikring og transportforsikring til små og mellomstore bedrifter.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal etter kurset kunne redegjøre for rettslig erstatningsansvar og kunne vilkår for ansvarsforsikring, kunne vilkår for og tariffere innen brann- og kombinert forsikring og kunne transportforsikringsvilkår og leveringsbetingelser.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne gi råd til kunder ved avtaleinngåelse innen områdene brann/kombinert, ansvarsforsikring og transportforsikring for små og mellomstore bedrifter.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Kurset "Innføring i forsikring" bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til forståelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Leivestad, Bjørn. 2015. Småbedrifters forsikringer : brann/kombinert forsikring : forsikringsvilkår og skadeoppgjør. BI Forsikringsakademiet
Lien, Christian J. 2015. Transportforsikring. 5. utg. BI Forsikring
Smerkerud, Thor. 2015. Ansvarsforsikring. 6. utg. BI Forsikring
Vasshaug, Reidar. 2015. Brann- og kombinert forsikring : tariffering - bedrift. 6. utg. BI Forsikring


Annet:
Lover, forskrifter og utdelt materiell


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Brann og kombinert forsikring
Forsikringsavtaleloven, forsikringsavtalen, vilkår, tariff og skadeoppgjør

Ansvarsforsikring
Erstatningsansvar, vilkår, tariffering og risikovurdering

Motorvognforsikring
Tariffering, vilkår, skadeoppgjør

Transportforsikring
Produktkunnskap, leveringsbetingelser, transportørens ansvar, vilkår, tariffering, forsikringsbevis og felleshavari.

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og 4 obligatoriske innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 4 (2+2) samlingsdager. Obligatorisk deltakelse

Anbefalt tidsforbruk for studentene:

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
28
4 obligatoriske innsendingsoppgaver
24
Arbeid med pensumstoff og aktiviteter på it’s learning
120
Prosjektoppgave - eksamen
28
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 26231 - Hjemmeeksamen 72 timer, teller 100% for å oppnå karakter i FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp til neste ordinære eksamen.

  Tilleggsinformasjon