FAK 2326 Underwriting

FAK 2326 Underwriting

Kurskode: 
FAK 2326
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ørnulf Daler
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset er ett av fire kurs som inngår i Risk and Insurance. Kurset er obligatorisk for personer som skal autoriseres som forsikringsmeglere innen skadeforsikring.

Læringsmål: 

Studentene skal oppnå kunnskaper om utarbeidelse av forsikringsavtaler, utvikling av risikopremie og kvotert premie, statistiske metoder ved underwriting og budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater. De skal oppnå innsikt i valg av forretningsområder og produktdesign, håndtering av selskapets risikoeksponering og implementering av kontrollsystemer.

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kunne vurdere hvordan en forsikringsavtale er utarbeidet – herunder hvilke risikoer som omfattes, hvordan premien er beregnet – herunder hvilke faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget og skal kunne foreta en forsvarlig analyse og avveining mellom foreliggende risiko, forsikringsbehov og kostnader.

Holdningsmål: 

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Kursets innhold: 
  • Valg av forretningsområder og produktdesign
  • Utarbeidelse av forsikringsavtalen
  • Utvikling av risikopremie
  • Statiske metoder i underwritingen
  • Utvikling av kvotert premie
  • Håndtering av selskapets risikoeksponering
  • Implementering av kontrollsystemer
  • Budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater
Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 5 obligatoriske innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger til sammen 5 dager. Deltakelse på samling er obligatorisk.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Hoveddelen av pensum er skrevet på engelsk.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 23261
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 23261
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)Deltakelse på intensivundervisning 5
Innlevering(er)15Time(r)5 obligatoriske innsendingsoppgaver
Selvstudium120Time(r)Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
Eksamen30Time(r)Hjemmeeksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på intensivundervisning 5
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:5 obligatoriske innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:120 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.