FAK 2326 Underwriting

FAK 2326 Underwriting

Kurskode: 
FAK 2326
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ørnulf Daler
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er ett av fire kurs som inngår i Risk and Insurance. Kurset er obligatorisk for personer som skal autoriseres som forsikringsmeglere innen skadeforsikring.

Kunnskapsmål

Studentene skal oppnå kunnskaper om utarbeidelse av forsikringsavtaler, utvikling av risikopremie og kvotert premie, statistiske metoder ved underwriting og budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater. De skal oppnå innsikt i valg av forretningsområder og produktdesign, håndtering av selskapets risikoeksponering og implementering av kontrollsystemer.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere hvordan en forsikringsavtale er utarbeidet – herunder hvilke risikoer som omfattes, hvordan premien er beregnet – herunder hvilke faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget og skal kunne foreta en forsvarlig analyse og avveining mellom foreliggende risiko, forsikringsbehov og kostnader.

Holdningsmål

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Kursets innhold
  • Valg av forretningsområder og produktdesign
  • Utarbeidelse av forsikringsavtalen
  • Utvikling av risikopremie
  • Statiske metoder i underwritingen
  • Utvikling av kvotert premie
  • Håndtering av selskapets risikoeksponering
  • Implementering av kontrollsystemer
  • Budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 5 obligatoriske innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger til sammen 5 dager. Deltakelse på samling er obligatorisk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Hoveddelen av pensum er skrevet på engelsk.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 23261
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 23261
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning35Time(r)Deltakelse på intensivundervisning 5
Innlevering(er)15Time(r)5 obligatoriske innsendingsoppgaver
Selvstudium120Time(r)Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
Eksamen30Time(r)Hjemmeeksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:35 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på intensivundervisning 5
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:5 obligatoriske innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:120 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på It's Learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jaffe, Paul A. C. 2005 Marine insurance underwriting Revised and updated ed Chartered Insurance Institute Kap. 1, 5, 9 A,B og C, samt 10.
Smith, Paul; The Chartered Insurance Institute 2004 Underwriting management New edition The Chartered Insurance Institute  
Website
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Svenska försäkringsföreningen   Nordisk forsikringstidsskrift   Forsikringsforeningen i København nr. 4/1995 s.348ff, 1/2000 s. 64ff, 3/2000 s. 259ff, 1/2001 s.1ff, 1/2002 s. 38ff., 2/2003 s. 177ff