FAK 2326 Underwriting

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

FAK 2326 Underwriting


Kursansvarlig
Ørnulf Daler

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er ett av to valgfrie kurs til Høyere Forsikringseksamen. Kurset er obligatorisk for personer som skal autoriseres som forsikringsmeglere, innen marine forsikringer og skadeforsikringer.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal oppnå kunnskaper om utarbeidelse av forsikringsavtaler, utvikling av risikopremie og kvotert premie, statistiske metoder ved underwriting og budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater. De skal oppnå innsikt i valg av forretningsområder og produktdesign, håndtering av selskapets risikoeksponering og implementering av kontrollsystemer.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne vurdere hvordan en forsikringsavtale er utarbeidet – herunder hvilke risikoer som omfattes, hvordan premien er beregnet – herunder hvilke faktorer som inngår i beregningsgrunnlaget og skal kunne foreta en forsvarlig analyse og avveining mellom foreliggende risiko, forsikringsbehov og kostnader.

Holdningsmål
Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Hoveddelen av pensum er skrevet på engelsk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Jaffe, Paul A.C. 2005. Marine insurance underwriting. Chartered Insurance Institute. Uvalgte kapitler
Smith, Paul. 2004. Underwriting management. New ed. Chartered Insurance Institute


Artikkelsamling:
Artikler fra Nordisk Forsikringstidsskrift: nr. 4/1995 s.348ff, 1/2000 s. 64ff, 3/2000 s. 259ff, 1/2001 s.1ff, 1/2002 s. 38ff., 2/2003 s. 177ff.

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Valg av forretningsområder og produktdesign
 • Utarbeidelse av forsikringsavtalen
 • Utvikling av risikopremie
 • Statiske metoder i underwritingen
 • Utvikling av kvotert premie
 • Håndtering av selskapets risikoeksponering
 • Implementering av kontrollsystemer
 • Budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater

Dataverktøy
Tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som fjernundervisning med selvstudium og 5 obligatoriske innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger til sammen 5 dager. Deltakelse på samling er obligatorisk.

Anbefalt tidsforbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på intensivundervisning 5 dager
35
5 obligatoriske innsendingsoppgaver
15
Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på Apollon
80
Prosjektoppgave - Eksamen
70
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Prosjektoppgave som løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.

  Eksamenskode(r)
  FAK 23261 - Projektoppgave som teller 100% for å oppnå karakter i kurset FAK 2326 Underwriting, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt. Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler

  Kontinuasjon
  Det arrangeres ingen kontinuasjonseksamen. Kandidater går opp ved neste ordinære kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon