Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis

ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis

Kurskode: 
ENT 3679
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nils-Otto Ørjasæter
Kursnavn på engelsk: 
Innovation Consultant Work in Practice
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset jobber studentene med reelle innovasjonsprosjekter for oppstartsbedrifter eller for eksisterende organisasjoner. Studentene er selv ansvarlig for å rekruttere case bedrifter/organisasjoner. Foreleser kvalitetssikrer disse. Kurset er organisert som heldagssamlinger og det forventes oppmøte i alle disse, samt arbeid mellom samlingene.

Studentene skal danne konsulentteam på 3-5 studenter og samle seg om en casebedrift.  Deretter skal teamene skrive kontrakt (konsulentavtale) med representantene fra organisasjonen og jobbe med innovasjons caset mellom samlingene. Det må føres timer og teamene skal svare på problemstillingen ved å innhente informasjon og benytte relevante teorier og verktøy for å svare ut problemstillingen. Dette kan være data og analyser innen ulike områder som f.eks. marked, konkurranse, økonomi, organisasjon, ledelse og/eller strategi. Studentene skal overføre ferdigheter fra undervisning i for eksempel entereprenørskap, økonomi eller markedsføring til håndtering av en innovasjonsutfordring. Derfor inngår det også å bygge modeller av bedriften i Excel der en lager scenarier for hvordan bedriften endrer seg operativt og økonomisk ved ulike strategiske valgt. Arbeidet skal lede frem til begrunnede anbefalinger satt sammen i en konsulentrapport. Kurset er praktisk orientert og foruten gitt pensum er det 150-siders selvvalgt pensum.

Kunnskapsmål

Utvikle en konsulentrapport med en anbefaling til en oppdragsgiver. Studentene skal forstå:

 • Konsulentrollen gjennom å utføre et oppdrag i kontrollerte former
 • Leveransen av en konsulenttjeneste, tilbud-kontrakt og evaluering
 • Kunnskap om leveranseprosessen (dialogen med kunden underveis, på rett tidspunkt, delleveranser, endringer)
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Kunne utøve konsulentoppdrag og bedriftsrådgivning for start-ups
 • Innhente kritisk informasjon, intervjuer, sekundærdata samt spørreundersøkelser samt foreta relevante analyser
 • Innføring og praktisk bruk av taushetserklæringer (NDA), økonomi- og forretningsmodellering, verdisetting og cashflow, rapportering, kundemøter, team-arbeid, validering, marginer, skalering, og gjennomføringsevne, innovasjonsprosessen, stagegate-modell
 • Kunne benytte teori og verktøy fra entreprenørskapsstudiet herunder (Lean, design thinking, forretningsmodellering, canvas, vekst-metodikk, økonomimodellering, markedsinnsikt, verdisetting, distribusjon og strategier)
Generell kompetanse
 • Studentene skal utvikle en ydmyk holdning til innovasjonsarbeidere og deres utfordringer
 • Studentene skal utvikle en realistisk holdning til de utfordringer og muligheter som ligger i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé og rollen som innovasjonskonsulent og ekstern rådgiver
 • Studentene skal utvikle en profesjonell holdning til den innovasjonsprosessen
Kursets innhold
 • Tilbudsskriving
 • Forhandlinger
 • Kontraktsarbeid
 • Prosessarbeid med innovatør/case
 • Konsulentrapport med anbefaling
 • Timelisteføring
 • Individuell refleksjon 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset inkluderer forelesninger og studentdeltakelse relatert til reelle case og pensum. 

Det vil kunne forekomme lokale variasjoner for gjennomføring så studentene anbefales å følge med på den detaljerte kursinformasjonen fra lærestedet. 

Det forutsettes at studentene er til stede alle dager i prosessen. Videre skal studentene foreta presentasjoner i klassen. 

Kurset avsluttes med to eksamenselementer, en konsulentrapport fra teamet og et individuelt refleksjonsnotat.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet, og spesielt må studenten ha ervervet kunnskaper tilsvarende ENT 3501 Oppstart av bedrift og ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (3 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Konsulentrapport inklusive følgende vedlegg: konsulent tilbudet, litteraturliste og totalt timeforbruk.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT36792
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Individuelt refleksjonsnotat og individuell timeliste, som vedlegg. Beskriv læringen og reflekter over hva du kunne ha gjort annerledes. 4-5 sider eks. vedlegg.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT36793
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
38 Time(r)
Gruppevis veiledning i tillegg
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
52 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen og forberedelser til forelesninger
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltagelse
Innlevering(er)
80 Time(r)
Arbeid med caset, prosess og avstemming underveis
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.