ENT 3679 Entrepreneurship in action

ENT 3679 Entrepreneurship in action

Kurskode: 
ENT 3679
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Heidi Wiig
Nils-Otto Ørjasæter
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset skal studentene utvikle en forretningsplan og en helhetlig bedriftsforståelse. Det legges opp til arbeid med virkelige case. Studentene oppfordres til å komme med forslag til egne forretningsidéer, men det er ikke betingelse for deltakelse. Det gis for øvrig ingen garantier at egne ideer blir tatt inn som case i det videre arbeidet. Forretningsideene og planene skal utvikles gjennom kurset frem til ferdig beslutningsdokument og eventuell selskapsregistrering. Det legges i denne sammenhengen vekt på prosessarbeid, presentasjoner og diskusjoner. Spesiell vekt legges det på nødvendigheten av et samspill mellom ulike fagområder for å skape en helhet i kommersialisering av en forretningsidé og etablering av en bedrift. Studentene skal overføre ferdigheter fra undervisning i for eksempel regnskap og markedsføring på en forretningside. Derfor inngår det også å bygge modeller av bedriften i Excel der en lager scenarier for hvordan bedriften endrer seg operativt og økonomisk ved ulike strategiske valgt.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

I dette kurset skal studentene utvikle en forretningsplan og en helhetlig bedriftsforståelse, og kurset legger vekt på nødvendigheten av et samspill mellom ulike fagområder for å skape en helhet i kommersialisering av en forretningsidé og etablering av en bedrift.

I løpet av kurset skal studentene forstå:

 • Betydningen av en forretningsplan
 • Prosessen med utvikling av en forretningsplan
 • Helheten i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Lede et tverrfaglig team i en prosess for utvikling av en forretningsplan
 • Innhente kritisk informasjon og kunne på basis av dette foreta relevante analyser
 • Foreta ”cash-flow” simuleringer og analyser av oppstartsbedrifter
Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle en ydmyk holdning til grundere og deres utfordringer
 • Studentene skal utvikle en realistisk holdning til de utfordringer og muligheter som ligger i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé
 • Studentene skal utvikle en profesjonell holdning til den entreprenørielle prosessen
Kursets innhold
 • Forretningsplan
 • Etablering av en bedrift
 • Finansmodeller
 • Fysiske enheter i en bedrift fra produksjon til salg
 • Ledelse og planlegging av en bedrift
 • Presentasjon for omverdenen
Læreprosess og tidsbruk

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til reelle case og pensum. 

Det forutsettes at studentene er tilstede alle dager i Trykktank-prosessen og evalueringen. Videre skal studentene foreta presentasjoner i klassen. 

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Itslearning.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Følgende elementer inngår i evalueringen:

 1. Skriftlig individuelt teoretisk notat (25%)
 2. Skriftlig forretningsplan i gruppe på max 5 studenter (50%)
 3. Skriftlig og muntlig presentasjon i gruppe (25%)

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Kurset gjennomføres intensivt i begynnelsen av semesteret. Studenter som skal kontinuere må melde seg på i begynnelsen av januar, for å bli med på "Trykktank" prosessen.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet, og spesielt må studenten ha ervervet kunnskaper tilsvarende ENT 3501 Oppstart av bedrifts, ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet og ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT36791
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
25Nei1 SemesterIndividuell Individuelt teoretisk notat.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT36791
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
50Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 5)Forretningsplan i gruppe på max 5 studenter.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Eksamenskode:
ENT36791
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
25Nei 30 Minutt(er)Gruppe/Individuell ( 1 - 5)Skriftlig og muntlig presentasjon i gruppe .
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Individuelt teoretisk notat.
Eksamenskode:ENT36791
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:50
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Forretningsplan i gruppe på max 5 studenter.
Eksamenskode:ENT36791
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-5)
Varighet: 30 Minutt(er)
Kommentar:Skriftlig og muntlig presentasjon i gruppe .
Eksamenskode:ENT36791
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning10Time(r)
Selvstudium61Time(r)Arbeid med pensumlitteraturen og forberedelser til forelesninger
Gruppearbeid / oppgaver29Time(r)Forberede presentasjoner og deltagelse i "Kick-off" og "Trykk Tank"
Innlevering(er)100Time(r)Arbeid med forretningsplan "Trykk Tank"
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:10 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:61 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumlitteraturen og forberedelser til forelesninger
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:29 Time(r)
Kommentar:Forberede presentasjoner og deltagelse i "Kick-off" og "Trykk Tank"
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:100 Time(r)
Kommentar:Arbeid med forretningsplan "Trykk Tank"
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Refsum, Helge; Utgård, Odd; Kubr, Thomas; Ilar, Daniel; Marchesi, Heinz; McKinsey & Company cop. 2007 Fra idé til ny virksomhet: en håndbok for nye vekstselskaper 2. utg Universitetsforl  
Wickham, Philip A. 2006 Strategic entrepreneurship 4th ed FT Prentice Hall  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Det vil ble delt ut artikler til klassen      

Anbefalt/Recommended

Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
  Starte og drive bedrift Starte og drive bedrift Resource Alltinn.no  
  Mamut forretningsplan Mamut forretningsplan Resource   Malen er gratis og inneholder budsjettmodell og amdre nødvendige elementer, samt forklaring til de ulike elementene.