ENT 3679 Utvikling av forretningsplan og selskapsetablering

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ENT 3679 Utvikling av forretningsplan og selskapsetablering


Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen, Nils-Otto Ørjasæter

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset skal studentene utvikle en forretningsplan og en helhetlig bedriftsforståelse. Det legges opp til arbeid med virkelige case. Studentene oppfordres til å komme med forslag til egne forretningsidéer, men det er ikke betingelse for deltakelse. Det gis for øvrig ingen garantier at egne ideer blir tatt inn som case i det videre arbeidet. Forretningsideene og planene skal utvikles gjennom kurset frem til ferdig beslutningsdokument og eventuell selskapsregistrering. Det legges i denne sammenhengen vekt på prosessarbeid, presentasjoner og diskusjoner. Spesiell vekt legges det på nødvendigheten av et samspill mellom ulike fagområder for å skape en helhet i kommersialisering av en forretningsidé og etablering av en bedrift. Studentene skal overføre ferdigheter fra undervisning i for eksempel regnskap og markedsføring på en forretningside. Derfor inngår det også å bygge modeller av bedriften i Excel der en lager scenarier for hvordan bedriften endrer seg operativt og økonomisk ved ulike strategiske valgt.

Læringsmål
I dette kurset skal studentene utvikle en forretningsplan og en helhetlig bedriftsforståelse, og kurset legger vekt på nødvendigheten av et samspill mellom ulike fagområder for å skape en helhet i kommersialisering av en forretningsidé og etablering av en bedrift.

Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene forstå:

 • Betydningen av en forretningsplan
 • Prosessen med utvikling av en forretningsplan
 • Helheten i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Lede et tverrfaglig team i en prosess for utvikling av en forretningsplan
 • Innhente kritisk informasjon og kunne på basis av dette foreta relevante analyser
 • Foreta ”cash-flow” simuleringer og analyser av oppstartsbedrifter

Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle en ydmyk holdning til grundere og deres utfordringer
 • Studentene skal utvikle en realistisk holdning til de utfordringer og muligheter som ligger i utvikling og kommersialisering av en forretningsidé
 • Studentene skal utvikle en profesjonell holdning til den entreprenørielle prosessen

Forkunnskaper
Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet, og spesielt må studenten ha ervervet kunnskaper tilsvarende ENT 3501 Organisering av ny virksomhet, ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet og ENT 3503 Vekst, kriser og omstilling.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Byrd, Mary Jane, Leon C. Megginson. 2013. Small business management : an entrepreneur's guidebook. 7th ed. McGraw-Hil. Chapter 13, 14, 15
Utgård, Odd og Helge Refsum, red. 2007. Fra idé til ny virksomhet : en håndbok for nye vekstselskaper. 2. utg. Universitetsforlaget
Wickham, Philip A. 2006. Strategic entrepreneurship. 4th ed. FT Prentice Hall. 5th ed ikke ventet før 2020


Annet:
Det vil ble delt ut artikler til klassen


Anbefalt litteratur

Annet:
Mamut har en elektronisk mal for utvikling av forretningsplan. Denne inneholder nødvendige elementer og har forklaring til de ulike elementene. Malen har også egen budsjettmodell. Malen er gratis
Starte og drive bedrift - https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Guider/Emneoversikt
 • Forretningsplan
 • Etablering av en bedrift
 • Finansmodeller
 • Fysiske enheter i en bedrift fra produksjon til salg
 • Ledelse og planlegging av en bedrift
 • Presentasjon for omverdenen

Dataverktøy
Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Its learning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til reelle case og pensum.

Det forutsettes at studentene er tilstede alle dager i Trykktank prosessen og evalueringen. Videre skal studentene foreta presentasjoner i klassen.

I kurset skal studentene etablere individuelle mapper som en del av arbeids- og evalueringsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Mappene må opprettes basert på standard mal. Nøyaktig tidspunkt for studentarbeidene oppgis ved kursstart.

Mappen skal leveres til bedømming ved semesterets slutt. Nærmere informasjon om frister og oppbygging av mappen vil bli gitt ved kursstart.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
6
Arbeid med pensumlitteraturen og forberedelser til forelesninger
65
Forberede presentasjoner og deltagelse i "Kick-off" og "Trykk Tank"
29
Arbeid med forretningsplan "Trykk Tank"
100
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baseres på mappeevaluering som skal leveres i slutten av semesteret. Se læreprosess og tidsbruk.

  Eksamenskode(r)
  ENT 36791- Mappeevaluering, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 3679 Utvikling av forretningsplan og selskapsetablering, 7,5 ECTS.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon