ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter

ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter

Kurskode: 
ENT 3503
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset lærer en om vekststrategier og konsekvensen av disse, både i oppstartsbedrifter og i forbindelse med innovasjon i etablerte selskaper. En fokuserer på interne og eksterne forutsetninger for vekst, samt ulike vekststrategier. Studentene skal bli eksponert for de utfordringer som oppstår når en bedrift vokser, hva som skjer med bedriften og de menneskene som er involvert. Studentene får videre innblikk i vekstbaserte kriser og hvordan disse kan håndteres.

Kunnskapsmål

Kunnskapsål:

I dette kurset skal studentene oppnå forståelse for interne og eksterne forutsetninger for vekst. Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike vekststrategier for nye virksomheter, samt modeller for innovasjon og intraprenørskap i etablerte virksomheter. Studentene skal forstå finansielle likviditetsutfordringer, og videre organisatoriske og personalmessige utfordringer ved organisering av bedrifter i vekst og vekstbaserte kriser.

Ferdighetsmål

Studentene skal oppnå evne til å analysere interne og eksterne forutsetninger for vekst og innovasjon, samt utvikle strategier for vekst og innovasjonsfaser i nye og etablerte bedrifter. Videre skal studentene kunne gjenkjenne og sette inn tiltak for å håndtere kriser.

Holdningsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom økonomisk vekst, samfunn og miljø, og dessuten reflektere over etiske konsekvenser av virksomheters vekst og vekstbaserte kriser.

Kursets innhold
 • Eksterne og interne forutsetninger for vekst
 • Vekststrategier
 • Intraprenørskap og innovasjon
 • Lærende organisasjoner
 • Forretningsmodeller
 • IPR-strategi
 • Finansiering for vekst
 • Organisering av vekstbedrifter
 • Nettverksbygging og strategiske allianser
 • Likviditetsutfordringer ved vekst og vekstbaserte kriser
 • Kriser og omstilling
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger, gjesteforelesninger og studentpresentasjoner. Studentene skal i løpet av kurset undersøke en praktisk/empirisk problemstilling og analysere denne ved hjelp av teorier og modeller fra pensum. I tillegg legges det opp til studentbaserte aktiviteter i og mellom forelesningen, som medstudentevaluering og deltakelse i nettbaserte diskusjoner. 

Som et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring vil undervisningen baseres på elektroniske mapper, presentasjoner, deltakelse i klassen, vurdering av medstudenters arbeid (peer review) samt bruk av sosiale medier som settes opp for kurset. (Twitter, blog, diigo, etc., vil kunne endres fra år til år). Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer/publiseringer oppgis ved kursstart.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Karakter i kurset baseres på mappeevaluering. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon.

Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning, skrives ut og leveres for sensur, og skal bestå av følgende elementer:

 • Refleksjonsnotat knyttet til læreprosessen, og skal omfatte peer review, presentasjoner og bruk av sosiale medier.
 • Prosjektoppgave. Studentene skal individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter levere en teoretisk oppgave på et nærmere angitt tema. Tema oppgis ved kursstart.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter kursene fra 1. og 2. år Introduksjon til entreprenørskap samt Organisering av ny virksomhet eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT35031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell Elementene som skal inngå i mappeevalueringen er spesifisert under punktet tilleggsinformasjon i kursbeskrivelsen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Elementene som skal inngå i mappeevalueringen er spesifisert under punktet tilleggsinformasjon i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode:ENT35031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Selvstudium80Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver24Time(r)Studentpresentasjoner og andre studentaktiviteter
Eksamen60Time(r)Skrive prosjektoppgave (inkl.research)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:Studentpresentasjoner og andre studentaktiviteter
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:Skrive prosjektoppgave (inkl.research)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Fogel, Kathy; Hawk, Ashton; Morck, Randall; Yeung, Bernard   Institutional Obstacles to Entrepreneurship Institutional Obstacles to Entrepreneurship     KJERNEARTIKKEL
Cressy, Robert   Determinants of Small firm survival and growth Determinants of Small firm survival and growth      
Spinelli, Stephen; Adams, Robert J.   Leading Rapid Growth, Crises, and Recovery Leading Rapid Growth, Crises, and Recovery      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Companys, Yosem E.; McMullen, Jeffery S. 2007 Strategic Entrepreneurs at Work: The Nature, Discovery, and Exploitation of Entrepreneurial Opportunities.     KJERNEARTIKKEL
Kor, Yasemin Y.; Mahoney, Joseph T.; Michael, Steven C. 2007 Resources, Capabilities and Entrepreneurial Perceptions.     KJERNEARTIKKEL
Stabell, Charles B.; Fjeldstad, Øystein D. 1998 Configuring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks.     KJERNEARTIKKEL
Augustine, Norman R. 1995 Managing the Crisis You Tried to Prevent     KJERNEARTIKKEL
Casson, Mark 2005 Entrepreneurship and the theory of the firm     KJERNEARTIKKEL
Bjørnskov, Christian; Foss, Nicolai 2013 How Strategic Entrepreneurship and The Institutional Context Drive Economic Growth      
Dedrick, Jason; Kraemer, Kenneth L.; Linden, Greg 2010 Who profits from innovation in global value chains?: a study of the iPod and notebook PCs.      
Eckhardt, Jonathan T.; Shane, Scott A. 2011 Industry changes in technology and complementary assets and the creation of high-growth firms      
McKeever, Edward; Jack, Sarah; Anderson, Alistair 2015 Embedded entrepreneurship in the creative re-construction of place      
Welter, Friederike; Smallbone, David 2011 Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behavior in Challenging Environments.      
Alvarez, Sharon A.; Young, Susan L.; Woolley, Jennifer L. 2015 Opportunities and institutions: A co-creation story of the king crab industry      
Roberts, P. W.; Negro, G.; Swaminathan, A. 2013 Balancing the skill sets of founders: Implications for the quality of organizational outputs      
Sarasvathy, Saras D.; Venkataraman, Sankaran 2011 Entrepreneurship as Method: Open Questions for an Entrepreneurial Future.      
Alvarez, Sharon A.; Barney, Jay B. 2007 Discovery and creation: alternative theories of entrepreneurial action      
Garud, Raghu; Gehman, Joel; Giuliani, Antonio Paco 2014 Contextualizing entrepreneurial innovation: A narrative perspective      
Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée 1999 Creating new market space      
Suddaby, Roy; Bruton, Garry D.; Si, Steven X. 2015 Entrepreneurship through a qualitative lens: Insights on the construction and/or discovery of entrepreneurial opportunity      
Ciabuschi, Francesco; Perna, Andrea; Snehota, Ivan 2012 Assembling resources when forming a new business      
Ketchen, David J.; Ireland, R. Duane; Snow, Charles C. 2007 Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation      
Mollick, Ethan 2014 The dynamics of crowdfunding: An exploratory study      
Strömsten, Torkel; Waluszewski, Alexandra 2012 Governance and resource interaction in networks. The role of venture capital in a biotech start-up      
Teece, David J. 2012 Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action      
Bhide, Amar 1994 How Entrepreneurs Craft Strategies That Work.      
Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves 2005 Clarifying business models: origins, present, and future of the concept      
Zott, C.; Amit, R. 2013 The business model: A theoretically anchored robust construct for strategic analysis      
Delmar, Frédéric; Davidsson, Per; Gartner, William B 2003 Arriving at the high-growth firm      
Pe'er, Aviad; Vertinsky, Ilan; Keil, Thomas 2014 Growth and survival: The moderating effects of local agglomeration and local market structure      
Kiviluoto, Niklas 2013 Growth as evidence of firm success: myth or reality?      
DeTienne, Dawn R. 2010 Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: Theoretical development      
Wennberg, Karl; Wiklund, Johan; DeTienne, Dawn R.; Cardon, Melissa S. 2010 Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers      
Freeman, John; Engel, Jerome S. 2007 Models of Innovation: startups and mature corporations      
Hwang, Jason; Christensen, Clayton M. 2008 Disruptive Innovation In Health Care Delivery: A Framework For Business-Model Innovation      
Shepherd, Dean A; Douglas, Evan J; Shanley, Mark 2000 New venture survival      
Beer, Michael; Nohria, Nitin 2000 Cracking the Code of Change.      
Hogarth, Robin M.; Karelaia, Natalia 2012 Entrepreneurial Success and Failure: Confidence and Fallible Judgment      
Lans, T.; Biemans, H.; Verstegen, J.; Mulder, M. 2008 The Influence of the Work Environment on Entrepreneurial Learning of Small-business Owners      
Ucbasaran, Deniz; Westhead, Paul; Wright, Mike; Flores, Manuel 2010 The nature of entrepreneurial experience, business failure and comparative optimism      
Teece, David J. 2010 Business Models, Business Strategy and Innovation      
McGrath, Rita Gunther 2010 Business Models: A Discovery Driven Approach      
Stevenson, Howard H.; Carlos Jarrillo‐Mossi, Jose 1986 Preserving entrepreneurship as companies grow      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Grünfeld, Leo A.; Hansen, Bjørn Harald; Grimsby, Gjermund; Eide, Lars E. 2010 Forretningsengler i Norge: omfang, betydning og behov for offentlig involvering      
Grünfeld, Leo A.; Iversen, Lisbeth M.; Grimsby, Gjermund 2011 The need for government supported capital measures in the market for early stage risk capital in Norway      
Grimsby, Gjermund 2014 Private Equity Funds in Norway: Activity Report for NVCA   MENON Business Economics  
Grünfeld, Leo A.; Grimsby, Gjermund; Høiseth-Gilje, Kaja; Hvide, Hans; Lian, Knut Olav; Steinsvik, Herbjørn; Vinogradov, Evgueni 2013 En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger