ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter

ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter

Kurskode: 
ENT 3503
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Kursnavn på engelsk: 
Growth Strategy for Start-Ups
Produktkategori: 
Bachelor
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset lærer en om vekststrategier og konsekvensen av disse, både i oppstartsbedrifter og i forbindelse med innovasjon i etablerte selskaper. En fokuserer på interne og eksterne forutsetninger for vekst, samt ulike vekststrategier. Studentene skal bli eksponert for de utfordringer som oppstår når en bedrift vokser, hva som skjer med bedriften og de menneskene som er involvert. Studentene får videre innblikk i vekstbaserte kriser og hvordan disse kan håndteres.

Kunnskapsmål

Kunnskapsål:

I dette kurset skal studentene oppnå forståelse for interne og eksterne forutsetninger for vekst. Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike vekststrategier for nye virksomheter, samt modeller for innovasjon og intraprenørskap i etablerte virksomheter. Studentene skal forstå finansielle likviditetsutfordringer, og videre organisatoriske og personalmessige utfordringer ved organisering av bedrifter i vekst og vekstbaserte kriser.

Ferdighetsmål

Studentene skal oppnå evne til å analysere interne og eksterne forutsetninger for vekst og innovasjon, samt utvikle strategier for vekst og innovasjonsfaser i nye og etablerte bedrifter. Videre skal studentene kunne gjenkjenne og sette inn tiltak for å håndtere kriser.

Holdningsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom økonomisk vekst, samfunn og miljø, og dessuten reflektere over etiske konsekvenser av virksomheters vekst og vekstbaserte kriser.

Kursets innhold
 • Eksterne og interne forutsetninger for vekst
 • Vekststrategier
 • Intraprenørskap og innovasjon
 • Lærende organisasjoner
 • Forretningsmodeller
 • IPR-strategi
 • Finansiering for vekst
 • Organisering av vekstbedrifter
 • Nettverksbygging og strategiske allianser
 • Likviditetsutfordringer ved vekst og vekstbaserte kriser
 • Kriser og omstilling
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger, gjesteforelesninger og studentpresentasjoner. Studentene skal i løpet av kurset undersøke en praktisk/empirisk problemstilling og analysere denne ved hjelp av teorier og modeller fra pensum. I tillegg legges det opp til studentbaserte aktiviteter i og mellom forelesningen, som medstudentevaluering og deltakelse i nettbaserte diskusjoner. 

Som et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring vil undervisningen baseres på elektroniske mapper, presentasjoner, deltakelse i klassen, vurdering av medstudenters arbeid (peer review) samt bruk av sosiale medier som settes opp for kurset. (Twitter, blog, diigo, etc., vil kunne endres fra år til år). Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer/publiseringer oppgis ved kursstart.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Karakter i kurset baseres på mappeevaluering. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon.

Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning, skrives ut og leveres for sensur, og skal bestå av følgende elementer:

 • Refleksjonsnotat knyttet til læreprosessen, og skal omfatte peer review, presentasjoner og bruk av sosiale medier.
 • Prosjektoppgave. Studentene skal individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter levere en teoretisk oppgave på et nærmere angitt tema. Tema oppgis ved kursstart.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter kursene fra 1. og 2. år Introduksjon til entreprenørskap samt Organisering av ny virksomhet eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Elementene som skal inngå i mappeevalueringen er spesifisert under punktet tilleggsinformasjon i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ENT35031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Studentpresentasjoner og andre studentaktiviteter
Eksamen
60 Time(r)
Skrive prosjektoppgave (inkl.research)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.