ENT 3503 Vekst, kriser og omstilling

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ENT 3503 Vekst, kriser og omstilling


Kursansvarlig
Thomas Hoholm

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset lærer en om vekststrategier og konsekvensen av disse, både i oppstartsbedrifter og i forbindelse med innovasjon i etablerte selskaper. En fokuserer på interne og eksterne forutsetninger for vekst, samt ulike vekststrategier. Studentene skal bli eksponert for de utfordringer som oppstår når en bedrift vokser, hva som skjer med bedriften og de menneskene som er involvert. Studentene får videre innblikk i vekstbaserte kriser og hvordan disse kan håndteres.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I dette kurset skal studentene oppnå forståelse for interne og eksterne forutsetninger for vekst. Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike vekststrategier for nye virksomheter, samt modeller for innovasjon og intraprenørskap i etablerte virksomheter. Studentene skal forstå finansielle likviditetsutfordringer, og videre organisatoriske og personalmessige utfordringer ved organisering av bedrifter i vekst og vekstbaserte kriser.

Ferdighetsmål
Studentene skal oppnå evne til å analysere interne og eksterne forutsetninger for vekst og innovasjon, samt utvikle strategier for vekst og innovasjonsfaser i nye og etablerte bedrifter. Videre skal studentene kunne gjenkjenne og sette inn tiltak for å håndtere kriser.

Holdningsmål
I løpet av kurset skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over forholdet mellom økonomisk vekst, samfunn og miljø, og dessuten reflektere over etiske konsekvenser av virksomheters vekst og vekstbaserte kriser.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter kursene fra 1. og 2. år Introduksjon til entreprenørskap samt Organisering av ny virksomhet eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur

Artikkelsamling:
Hoholm, Thomas. 2010. Artikkelsamling - ENT 3503 Vekst, kriser og omstilling. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Eksterne og interne forutsetninger for vekst
 • Vekststrategier
 • Intraprenørskap og innovasjon
 • Lærende organisasjoner
 • Forretningsmodeller
 • IPR-strategi
 • Finansiering for vekst
 • Organisering av vekstbedrifter
 • Nettverksbygging og strategiske allianser
 • Likviditetsutfordringer ved vekst og vekstbaserte kriser
 • Kriser og omstilling

Dataverktøy
It’s Learning, Microsoft Office

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger, gjesteforelesninger og studentpresentasjoner. Studentene skal i løpet av kurset undersøke en praktisk/empirisk problemstilling og analysere denne ved hjelp av teorier og modeller fra pensum. I tillegg legges det opp til studentbaserte aktiviteter i og mellom forelesningen, som medstudentevaluering og deltakelse i nettbaserte diskusjoner.

Som et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring vil undervisningen baseres på elektroniske mapper, presentasjoner, deltakelse i klassen, vurdering av medstudenters arbeid (peer review) samt bruk av sosiale medier som settes opp for kurset. (Twitter, blog, diigo, etc., vil kunne endres fra år til år). Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer/publiseringer oppgis ved kursstart.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Lese pensum
80
Studentpresentasjoner og andre studentaktiviteter
24
Skrive prosjektoppgave (inkl.research)
60
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baseres på mappeevaluering. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon.

  Arbeidene i den elektroniske mappen på It's Learning, skrives ut og leveres for sensur, og skal bestå av følgende elementer:

  - Refleksjonsnotat knyttet til læreprosessen, og skal omfatte peer review, presentasjoner og bruk av sosiale medier.
  - Prosjektoppgave. Studentene skal individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter levere en teoretisk oppgave på et nærmere angitt tema. Tema oppgis ved kursstart.


  Eksamenskode(r)
  ENT 35031 Mappeevaluering, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ENT 3503 Vekst, kriser og omstilling, 7,5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt.

  Tilleggsinformasjon