ENT 2803 Utvikling av forretningsplan og selskapsetablering - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ENT 2803 Utvikling av forretningsplan og selskapsetablering - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen, Nils-Otto Ørjasæter

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset skal studentene utvikle en forretningsplan og en helhetlig bedriftsforståelse. Det legges opp til arbeid med virkelige case. Studentene oppfordres til å komme med forslag til egne forretningsidéer, men det er ikke betingelse for deltakelse. Det gis for øvrig ingen garantier at egne ideer blir tatt inn som case i det videre arbeidet. Forretningsideene og planene skal utvikles gjennom kurset frem til ferdig beslutningsdokument og eventuell selskapsregistrering. Det legges i denne sammenhengen vekt på prosessarbeid, presentasjoner og diskusjoner. Spesiell vekt legges det på nødvendigheten av et samspill mellom ulike fagområder for å skape en helhet i kommersialisering av en forretningsidé og etablering av en bedrift. Studentene skal overføre ferdigheter fra undervisning i for eksempel regnskap og markedsføring på en forretningside. Derfor inngår det også å bygge modeller av bedriften i Excel der en lager scenarier for hvordan bedriften endrer seg operativt og økonomisk ved ulike strategiske valgt.

Mål
Kurset skal sette studenten i stand til å:
 • Utvikle og bedømme forretningsplaner
 • Registrere et selskap og forstå forenklet regnskapsrapportering, avgiftsproblematikk og krav til norske prosedyrer
 • Formulere en pengestrømsmodell som illustrerer sammenhengen mellom ulike inntekter, faste- og variable kostnader, kapitalbehov og verdisetting.
 • Forstå betydningen av planlegging.
 • Planlegge en bedrift av beskjeden størrelse gjennom en forretningsplan – formulert som om den skal kunne brukes for å hente inn kapital
 • Presentere planene på en forståelig, konsis og tillitsvekkende måte.

Forkunnskaper
Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet, og spesielt må studenten ha ervervet kunnskaper tilsvarende ENT2700, ENT2703 og ENT2706.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Byrd, Mary Jane. 2008. Small business management : an entrepreneur's guidebook. 6th ed.. McGraw-Hil. Chapter 13, 14, 15
Utgård, Odd og Helge Refsum, red. 2007. Fra idé til ny virksomhet : en håndbok for nye vekstselskaper. 2. utg. Universitetsforlaget
Wickham, Philip A. 2010. Strategic entrepreneurship. 5th ed. Harlow : FT/Prentice Hall. Part 2, chapter 14, 15. Total 38 p. Ny utg ventet juni 2010


Annet:
AA: Utvalgte artikler


Anbefalt litteratur

Annet:
Etablererdokument fra Bedin. 150 s. http://www.bedin.no/cwobjekter/Etablerer_hoved.shtml
Mamut har en elektronisk mal for utvikling av forretningsplan. Denne inneholder nødvendige elementer og har forklaring til de ulike elementene. Malen har også egen budsjettmodell. Malen er gratisEmneoversikt
 • Forretningsplan
 • Etablering av en bedrift
 • Finansmodeller
 • Fysiske enheter i en bedrift fra produksjon til salg
 • Ledelse og planlegging av en bedrift
 • Presentasjon for omverdenen

Dataverktøy


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 36 forelesninger og arbeidsseminarer. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner.

I kurset skal studentene etablere individuelle elektroniske mapper som en del av arbeids- og evalueringsformen. En mappe er en systematisk samling med studentarbeider (elementer i forretningsplanen m.m.) som viser innsats, prosess, progresjon og refleksjon gjennom semesteret. Mappene må opprettes basert på standard mal. Mappen skal legges på Internett og vil bestå av individuelle publiseringer. Publiseringene vil bli respondert på av medstudenter. Vurdering av medstudenter vil være et virkemiddel for å fremme motivasjon og læring. Nøyaktig tidspunkt for publiseringer oppgis ved kursstart.Eksamen
Prosjektoppgave med en innleveringsfrist på seks uker. Prosjektoppgaven skal løses individuelt og ha et omfang på mellom 20-25 sider.

Eksamenskode(r)
ENT 28031 - Prosjektoppgave. Teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ENT 2803, 6 ECTS.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon