ENT 2802 Internasjonalt entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ENT 2802 Internasjonalt entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Globalisering er med å endre hvor og hvordan bedrifter utvikler sin innovative kapasitet og hvor de økonomiske prosesser finner sted. Flytting av arbeidsintensive produksjonsprosesser til lavkostland har funnet sted lenge. Med Kina og India i spissen er slike land også på full fart inn i utvikling av kompetanse med dertil kompetanseintensiv industri. Det å starte en bedrift innebærer i stadig større grad å etablere seg på et internasjonalt eller globalt marked og å samspille med andre miljøer i utlandet i utvikling av bedriften. I mange tilfeller er det nasjonale hjemmemarkedet for lite til å bære en bedriftsetablering. Verdikjeden kan inkludere utenlandske leverandører.

Kurset ligger i skjæringspunktet mellom ’international business’ og entreprenørskap. Kurset ønsker først å sette fokus på generelle trender innenfor globalisering og utvikling av ulike markeder/økonomier gjennom å se på utvalgte regioner og se på forretningsmuligheter og utfordringer i såkalte ”emerging economies”. Videre vil kurset på ulike former for internasjonalisering; gradvis utenlandsetablering, born globals, og å følge kunder utenlands (nettverksinternasjonalisering).

Mål
Kurset skal gi studentene
 • forståelse av mulige konsekvenser og utfordringer som globalisering kan ha for ulike lokaliteter og næringer
 • forståelse av mulighetene og utfordringene som ligger i internasjonalisering for små og mellomstore bedrifter.
 • kunnskap om ulike internasjonaliseringsstrategier små og mellomstore bedrifter kan anvende
 • kunnskap om utvalgte ”emerging economies” og hvordan entreprenører går inn i disse landene.

Forkunnskaper
Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Dicken, Peter. 2007. Global shift : mapping the changing contours of the world economy. 5th ed. London : Sage

Tidsskrift:
Special issue 2005. The internationalization of entrepreneurship. Journal of International Business Studies. 36(1). s 1-41

Annet:
Artikkelsamling


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Globalisering av produksjon og innovasjon
 • Den internasjonale konkurransearena
 • Internasjonalisering av salg, produksjon og innovasjon
 • Stegvis internasjonalisering
 • Born Globals
 • Internasjonalisering gjennom nettverk
 • Internasjonal finansiering
 • Landstudier på ”emerging economies”, for eksempel Kina, India, Litauen og Latvia.

Dataverktøy


Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og gruppearbeid, bedriftspresentasjoner og virkemiddelaktører. Undervisningen vil legges opp med høy grad av interaktivitet, gjennom møter med bedrifter, gruppearbeid, presentasjoner og diskusjoner.


Eksamen
Prosjektoppgave med en innleveringsfrist på seks uker. Prosjektoppgaven skal løses individuelt og ha et omfang på mellom 20-25 sider.

Eksamenskode(r)
ENT 28021 - Prosjektoppgave teller 100% for å oppnå karakter i ENT 2802, 6 ECTS.

Hjelpemidler til eksamen
Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon