EMS 3670 Eiendomsutvikling

EMS 3670 Eiendomsutvikling

Kurskode: 
EMS 3670
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kim Andre Syvertsen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset vil gi en generell innføring i et omfattende og tverrfaglig emne.

Studentene skal gjennom kurset innom temaer som offentlige og private planer, risiko i eiendomsutvikling, by- og områdeutvikling, samt utvalgte emner innenfor investeringsanalyse. Kurset gir også innblikk i langsiktighet og bærekraft i eiendomsutvikling. Studentene skal gjennom semesteret arbeide prosjektbasert med en innleveringsoppgave som tar for seg en angitt tomt/matrikkel. Studentene skal analysere relevante aspekter som regulering, beliggenhet, demografi, samfunnsmessige behov, økonomiske trender gjennom en markedsanalyse. Basert på innholdet i markedsanalysen skal studentene beskrive et egnet kommersielt utviklingsscenario for tomten de ønsker å gå videre med.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene ha:

 • Opparbeidet forståelse av gangen i eiendomsutviklingen, fra tomteakkvisisjon til ferdigstillelse av prosjekt.
 • Tilegnet seg kunnskap om viktigheten av langsiktighet i eiendomsutvikling, herunder hva som menes med bærekraftig utvikling og viktigheten av miljøhensyn
 • Lært hvordan demografiske, makroøkonomiske og samfunnsmessige faktorer må legges til grunn i planleggingen.
 • Opparbeidet en forståelse av hvordan offentlige planer og reguleringsplaner påvirker eiendomsutviklingen av en tomt eller område.
 • Lært om ulike former for risiko i eiendomsutvikling
 • Kunnskap om betydningen av kontantstrøm og direkteavkastning i eiendomsinvesteringer.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • Redegjøre for de enkelte fasene i eiendomsutvikling, samt hva de enkelte fasene innebærer av arbeid.
 • Tolke offentlige planer og reguleringsplaner, herunder forstå hvilke rettslige skranker de setter for fremtidig utvikling.
 • Identifisere viktige miljøhensyn i eiendomsutvikling.
 • Redegjøre for ulike typer risikomomenter knyttet til eiendomsutvikling.
 • Utarbeide analyser som grunnlag for bærekraftig eiendomsutvikling.
 • Kunne gjennomføre finansielle utregninger med tanke på lønnsomhet.
Generell kompetanse

Studentene skal evne å tenke kritisk og vise etisk bevissthet i de forskjellige fasene av eiendomsutvikling. Videre skal studentene forstå de samfunnsmessige utfordringene og konsekvensene ved å ikke tenke langsiktig og helhetlig i eiendomsutvikling.

Kursets innhold
 1. Eiendomsutvikling i ulike faser
  • Tomteakkvisisjon
  • Idéfase
  • Regulering
  • Byggefase
  • Ferdigstillelse
  • Risikomomenter
 2. Offentlige planer og reguleringsplaner
  • Kommuneplan
  • Private reguleringsplaner
  • Hensynssoner
  • Risiko i reguleringsarbeid
 3. Analyser som grunnlag for eiendomsutvikling
  • Demografi
  • Marked
  • Økonomi
  • Samfunnsutvikling
 4. Bærekraftig eiendomsutvikling
  • Områdeutvikling
  • Langsiktighet i eiendomsutvikling
  • Miljøhensyn
  • Miljøkrav i fremtiden
 5. Investeringsanalyse
  • Kontantstrømanalyse
  • Byggekostnader
  • Direkteavkastning
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over ett semester og det legges opp til at studentene arbeider selvstendig med prosjektoppgaven gjennom hele kurset. Prosjektoppgaven skal bestå av en tomteanalyse og et utviklingscenario av en tomt eller matrikken som blir presentert ved kursstart. I analysedelen skal studentene analysere aspekter ved tomten de selv mener er relevante med henblikk på eiendomsutvikling. Del to i prosjektoppgaven er mer praktisk og studentene skal i denne delen vurdere og presentere et egnet kommersielt utviklingsscenario, basert på funn og analyser fra del én. Som en del av utviklingsscenarioet skal det foretas en enkel beregning av antatt byggekostnad, tomtepris, salgspris m.m og deretter en konklusjon/anbefaling hvorvidt prosjektet anses som realistisk gjennomførbart eller ikke. 

Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på maks 3 studenter. Prosjektoppgaven leveres inn ved slutten av semesteret. I prosjektoppgaven vil studentene synliggjøre i hvilken grad de har tilegnet seg kunnskap i faget, samt utviklet de holdninger som ønskes. 

Nærmere informasjon om kursopplegg og eventuelle innleveringer underveis får man ved kursstart og gjennom semesteret.

Prosjektoppgaven skal bestå av maksimalt 35 sider.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Kurset bygger på undervisning i Eiendomsmegling 3 og Finans.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
EMS 36701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Besvarelsen skal være på maksimum 35 sider. Den skal inneholde en del om relevante analyser og undersøkelser av gitt tomt eller matrikkel, samt en del om valgt utvikling – basert på analysene fra første del. Besvarelsen skal avsluttes med en konklusjon og en anbefaling hvorvidt utviklingen anbefales å gjennomføres eller ikke. Besvarelsen skal leveres inn ved slutten av semesteret.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Besvarelsen skal være på maksimum 35 sider. Den skal inneholde en del om relevante analyser og undersøkelser av gitt tomt eller matrikkel, samt en del om valgt utvikling – basert på analysene fra første del. Besvarelsen skal avsluttes med en konklusjon og en anbefaling hvorvidt utviklingen anbefales å gjennomføres eller ikke. Besvarelsen skal leveres inn ved slutten av semesteret.
Eksamenskode:EMS 36701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning40Time(r)
Forberedelse til undervisning80Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver80Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:40 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.