EMS 3666 Eiendomsmegling II

EMS 3666 Eiendomsmegling II

Kurskode: 
EMS 3666
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Paul Henning Fjeldheim
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Brokerage II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Eiendomsmegling II tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling I med fordypning i emnene dekningssalg, landbrukseiendommer, plan- og bygningsrett og skatterett. Kvalitetssikring av eiendomsmeglertjenesten og kulturminner er også tema i dette faget.

Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Eiendomsjus I, II og III samt Oppgjør av eiendomshandler. Studenten skal også etter gjennomført studium kunne lage rutiner for å sikre at eiendomsmeglingen skjer innenfor de praktiske rammer og de lovbestemte rammer som har betydning for å gjennomføre et korrekt oppdrag.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket på spesifikke områder.
 • I fagområdet skatterett skal studentene få kjennskap til rettsregler om eiendomsskatt, formues- og inntektsbeskatning og grundig kjennskap om rettsreglene om beskatning av gevinst og fradrag for tap ved realisasjon av fast eiendom.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Løse konkrete oppgaver i tilknytning til kvalitetssikring av eiendomshandler.
 • Kunne gjennomføre eiendomstransaksjoner innen landbrukseiendommer, herunder klargjøre denne for oppgjør.
 • Kunne anvende rettsreglene for den aktuelle transaksjonstypen i praksis.
 • Kunne håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon.
 • Ta stilling til spørsmål om beskatning i eiertid samt ved kjøp og salg av eiendom, i den grad dette i henhold til lovgivning og rettspraksis forventes av en eiendomsmegler.
 • Kjenne til plan- og bygningslovens betydning for utøvere av eiendomsmegling.
 • Kjenne de ulike vernekategoriene.
Generell kompetanse

Studentene skal vise evne til kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til eiendomstransaksjoner samt ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i eiendomsmeglingslovgivingen.

Kursets innhold
 1. Landbruk:
  • Likheter/forskjeller med boligomsetning
  • Konsesjon/odels betydning for salget
  • Utforming av salgsoppgave/prospekt
  • Markedsføring
  • Kontrakt m/tilhørende dokumenter
 2. Dekningssalg
 3. Kvalitetssikring av meglertjenesten herunder IKT-forskrift / krav til et eiendomsmeglingsforetak
 4. Kulturminner
 5. Plan- og bygningsrett
 6. Skatterett
  • Skattelovens regler og Skattedirektoratets takseringsregler om formuesbeskatning av fast eiendom
  • Skattelovens regler om inntektsbeskatning av fast eiendom i eiertid (direkte ligning og indirekte ligning)
  • Skattelovens bestemmelser om beskatning av gevinst og fradrag for tap som oppstår ved realisasjon av fast eiendom
  • Eiendomsskatt
  • Skattesatser som nyttes ved de forskjellige beskatningsformer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger over 28 kurstimer, fordelt på de ulike emner i pensum og 9 timer med oppgaveseminarer som gjennomføres som webinarer. Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. 

Som en del av undervisningsopplegget kan studentene deles i mindre kollokviegrupper og jobbe med oppgaveløsning tilknyttet hvert emne. Oppgavene er gjenstand for drøftelser og diskusjon i plenum, i etterkant av kollokviearbeidet. Forelesningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene som er tillatt under eksamen medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). 

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset, men følgende web-adresse er viktig; www.lovdata.no

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på undervisningen i Eiendomsmegling I.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: T. Falkanger og P. H. Fjeldheim. «Forskriftssamling for Eiendomsmeglere». Cappelen Damm akademisk.
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS36661
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Deler av undervisningen vil kunne bli gjennomført digitalt.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
9 Time(r)
Foreleserstyrt webinar i oppgaveløsning
Forberedelse til undervisning
48 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.