EMS 3525 Eiendomsmegling I

EMS 3525 Eiendomsmegling I

Kurskode: 
EMS 3525
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Paul Henning Fjeldheim
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Brokerage I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
EMS 3526
EMS 3527
Introduksjon

I henhold til lov om eiendomsmegling, gjeldende fra 01. januar 2008, ble det innført krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer som utøver meglingen i eiendomsmeglingsforetakene.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Målet med kurset Eiendomsmegling I er å gi studentene kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket, herunder krav til eiendomsmeglerens faglige og personlige atferd.

Ferdighetsmål

Studentene skal lære å løse konkrete oppgaver i tilknytning til eiendomshandler, utforming av ulike avtaledokumenter.
Etter fullført kurs skal studenten kunne gjennomføre alle typer eiendomstransaksjoner, med unntak av jord- og skogbrukseiendommer, næringseiendommer og salg av nye prosjekter som ligger under fagene Eiendomsmegling II og III. Studenten skal kunne gjennomføre transaksjonen og klargjøre denne for oppgjør. Studenten skal kunne anvende rettsreglene for de aktuelle transaksjonstyper i praksis. Studenten skal kunne håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon. Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Jus for eiendomsmeglere og Oppgjør av eiendomshandler.

Holdningsmål

Studentene skal vise evne til kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til eiendomstransaksjoner samt ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i eiendomsmeglingslovgivingen.

Kursets innhold

Generell innføring

 • Historikk, hvordan har profesjonen oppstått og hvordan har den utviklet seg
 • Innføring i eiendomsmeglerens rolle og arbeidsoppgaver. Klargjør hvilket ansvarsforhold eiendomsmegleren står i overfor sine kunder. Klargjøring av mellommannsbegrepet.
 • Innføring i begrepet god meglerskikk. Hva bidrar til å danne begrepet god meglerskikk. Bevisstgjøre studentene at begrepet god megleskikk og etikk i praksis er sentralt under utøvelsen av eiendomsmegleryrket. Etikk vil gå igjen som en rød tråd i hele undervisningen, og foreleserne vil gjennom eksempler vise hvilke etiske dilemmaer en eiendomsmegler kan stå overfor i hverdagen.
 • Rammebetingelser for utøvelse av eiendomsmegleryrket. Forholdet til offentlige myndigheter herunder Finanstilsynet, Konkurransetilsynet, forbrukermyndigheter og skattemyndigheter.
 • Gjennomføring av forskjellige typer oppdrag fra oppdraget skaffes til oppgjøret er gjennomført. Rettsregler om leie av fast eiendom.

Delemner

 • Hvem kan utføre hvilke oppgaver i en eiendomshandel?
 • Hvordan skaffe oppdrag
 • Tilbudsutforming
 • Gjennomføring av en befaring
 • Innhenting av nødvendige opplysninger
 • Oppdragsavtalen
 • Markedsføring og markedsaktiviteter
 • Arealmåling
 • Utforming av salgsoppgave
 • Utforming av annonse
 • Utforming av andre salgsdokumenter
 • Gjennomføring av en visning
 • Budgivning
 • Gjennomføring av ulike typer eiendomsomsetninger
 • Dokumentavgift
 • Seksjonering
 • Taksering
 • Bygningslære / -historikk
 • Byggesak
 • Utleie av fast eiendom
 • Utdypende om eierformer
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre med totalt 85 kurstimer. Undervisningen skjer ved forelesninger, gruppearbeid og praktisk problemløsning. I tillegg vil det bli utdelt oppgaver og cases som forutsettes løst på individuell basis.

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Kurset gjennomføres med to undervisningskurs: 

 • EMS 3526 Eiendomsmegling I, 1. semester - høst 
 • EMS 3527 Eiendomsmegling I, 2. semester - vår

Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset, men følgende web-adresse er viktig; www.rettsdata.no og www.tinglysing.no

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset tilfredsstiller kvalifikasjonskravet for medhjelpere til ansvarlig megler ref. Lov om eiendomsmegling § 4-4 Medhjelpere til ansvarlig megler, 1. ledd og Forskrift om eiendomsmegling § 4-9 Medhjelpereksamen, 1. ledd.

Forkunnskapskrav

Bedriftsøkonomstudiet eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS35251
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
70 Time(r)
Annet i klasserom
15 Time(r)
Foreleserstyrt oppgavetrening
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.