EMS 3525 Eiendomsmegling I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

EMS 3525 Eiendomsmegling I


Kursansvarlig
Paul H Fjeldheim

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I henhold til lov om eiendomsmegling, gjeldende fra 01. januar 2008, ble det innført krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer som utøver meglingen i eiendomsmeglingsforetakene.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Målet med kurset Eiendomsmegling I er å gi studentene kunnskap om hvilke praktiske konsekvenser de krav publikum, kunder, offentlige myndigheter, eiendomsmeglerbransjen osv. stiller til utøvelsen av eiendomsmegleryrket, herunder krav til eiendomsmeglerens faglige og personlige atferd.

Ferdighetsmål
Studentene skal lære å løse konkrete oppgaver i tilknytning til eiendomshandler, utforming av avtaledokumenter og ulike kontrakter.
Etter fullført kurs skal studenten kunne gjennomføre alle typer eiendomstransaksjoner, med unntak av jord- og skogbrukseiendommer, næringseiendommer og salg av nyprosjekter som det undervises i faget Eiendomsmegling II og III. Studenten skal kunne gjennomføre transaksjonen og klargjøre denne for oppgjør. Studenten skal kunne anvende rettsreglene for de aktuelle transaksjonstyper i praksis. Studenten skal kunne håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilknyttet hver enkelt transaksjon. Undervisningen har nær tilknytning til undervisningen i kursene Jus for eiendomsmeglere og Oppgjør av eiendomshandler.

Holdningsmål
Studentene skal vise evne til kritisk refleksjon og etisk bevissthet knyttet til eiendomstransaksjoner samt ha et bevisst forhold til de rettslige standarder og etiske prinsipper som ligger til grunn for reglene i eiendomsmeglingslovgivingen.

Forkunnskaper
Bedriftsøkonomstudiet eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore og Margrethe Røse Solli (red.). 2011. Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 1. Rev. utg. Norges eiendomsmeglerforbund
Edvardsen, Knut Ivar ... [et al.]. 2009. Boligkjøperboka : undersøk boligen før du kjøper. SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk Håndbok ; 2
Norges Eiendomsmeglerforbund. Norges Eiendomsmeglerforbunds håndbok. Siste utg. Norges Eiendomsmeglerforbund
Wyller, Christian Fr.. 2009. Boligrett. 5. rev. utg. C. F. Wyller


Tidsskrift:
Fortidsminneforeningen, Norsk kulturråd. 1992. Gode råd om hus og stil.. Fortidsvern; 14 nr 2. Oslo: Fortidsminneforeningen.

Artikkelsamling:
Lie Christensen, Arne. 2004. Byggeskikk og boligforhold i Norge fra 1850 til i dag. Handelshøyskolen BI

Annet:
Relevante lovtekster (Norges Lover, særtrykk m.v.)


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Generell innføring

 • Historikk, hvordan har profesjonen oppstått og hvordan har den utviklet seg
 • Innføring i eiendomsmeglerens rolle og arbeidsoppgaver. Klargjør hvilket ansvarsforhold eiendomsmegleren står i overfor sine kunder. Klargjøring av mellommannsbegrepet.
 • Innføring i begrepet god meglerskikk. Hva bidrar til å danne begrepet god meglerskikk. Bevisstgjøre studentene at begrepet god megleskikk og etikk i praksis er sentralt under utøvelsen av eiendomsmegleryrket. Etikk vil gå igjen som en rød tråd i hele undervisningen, og foreleserne vil gjennom eksempler vise hvilke etiske dilemmaer en eiendomsmegler kan stå overfor i hverdagen.
 • Rammebetingelser for utøvelse av eiendomsmegleryrket. Forholdet til offentlige myndigheter herunder Finanstilsynet, Konkurransetilsynet, forbrukermyndigheter og skattemyndigheter.
 • Gjennomføring av forskjellige typer oppdrag fra oppdraget skaffes til oppgjøret er gjennomført. Rettsregler om leie av fast eiendom.
Delemner:
 • Hvem kan utføre hvilke oppgaver i en eiendomshandel?
 • Hvordan skaffe oppdrag
 • Tilbudsutforming
 • Gjennomføring av en befaring
 • Innhenting av nødvendige opplysninger
 • Oppdragsavtalen
 • Markedsføring og markedsaktiviteter
 • Arealmåling
 • Utforming av salgsoppgave
 • Utforming av annonse
 • Utforming av andre salgsdokumenter
 • Gjennomføring av en visning
 • Budgivning
 • Gjennomføring av ulike typer eiendomsomsetninger
 • Dokumentavgift
 • Seksjonering
 • Taksering
 • Bygningslære / -historikk
 • Byggesak
 • Utleie av fast eiendom

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset, men følgende web-adresse er viktig;www.rettsdata.no og www.tinglysing.no

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over to semestre med totalt 90 kurstimer. Undervisningen skjer ved forelesninger, gruppearbeid og praktisk problemløsning. I tillegg vil det bli utdelt oppgaver og cases som forutsettes løst på individuell basis.

Kurset gjennomføres med to undervisningskurs:
- EMS 3526 Eiendomsmegling I, 1. semester - høst
- EMS 3527 Eiendomsmegling I, 2. semester - vår


Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
70
Foreleserstyrt oppgavetrening
20
Forberedelse til undervisning
90
Selvstudium/lese litteratur
100
Arbeid med case/oppgaver
115
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
400

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.


Eksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
EMS 35251 - Skriftlig eksamen, eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset EMS 3525 Eiendomsmegling, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særutgaver av lover, lovutkast (bare lovteksten) og forskrifter. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen, http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen vil bli tilbudt hvert semester.

Tilleggsinformasjon
Dette kurset tilfredsstiller kvalifikasjonskravet for medhjelpere til ansvarlig megler ref. Lov om eiendomsmegling § 4-4 Medhjelpere til ansvarlig megler, 1. ledd og Forskrift om eiendomsmegling § 4-9 Medhjelpereksamen, 1. ledd.