EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Janicke L Rasmussen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Basert på undervisningen i eiendomsmegling og jus, skal studentene få sikker forståelse av behandling og regnskapsføring av betrodde midler (klientmidler) og for oppgjør og omsetning av fast eiendom. Etter fullført studium skal studentene kunne foreta oppgjør for alle typer eiendomshandler som foretas gjennom eiendomsmegler, og de skal kunne håndtere de dokumenter som inngår i de forskjellige transaksjonstypene.

  Forkunnskaper
  Bedriftsøkonomstudiet eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Hagen, Line Taylor og Christina Lyngtveit , red. 2008. Oppgjør og oppgjørsrutiner : med føring i kundespesifikasjon og posteringssammendrag. 4. utg.. Oslo : Norges eiendomsmeglerforbund
  Norges Eiendomsmeglerforbunds håndbok. Oslo: Norges Eiendomsmeglerforbund


  Annet:
  Marie Brunes. 2009. Oppgavehefte EMS 2302. Oslo: Handelshøyskolen BI
  Relevante lovtekster (Norges Lover, særtrykk m.v.)  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  1. Oppgjør
  - Gebyr- og provisjonsberegninger
  - Oppgjørsoppstillinger
  - Pro & Contra
  - Inneståelseserklæringer/bundet mandat
  - Avsluttende oppgjør til selger
  - Innfrielse av heftelser og overføring av lån til ny eiendom
  - Overbeheftede eiendommer
  - Klientkonti- og renteavregning


  2. Eiendomsmeglerregnskap
  - Regnskaps- og rapporteringsregler i henhold til særskilte bestemmelser og forskrifter
  - Organisering av oppgjørstjenesten og regnskapet i et meglerforetak
  - Bokføring av oppgjørstransaksjoner i forbindelse med gjennomføring av eiendomshandelen med særlig vekt på formelle krav til regnskapsmessig

  behandling av betrodde midler (klientreskontro/klientansvar)
  - klientmidler - føring bokføringsspesifikasjon, kontospesifikasjon, kunde- og leverandørspesifikasjon.

  Dataverktøy
  Rettsdata.no

  Gjennomføring
  Kurset foreleses over 52 kurstimer. Studentene vil få utlevert oppgaver til løsning på egen hånd eller i grupper. Ved siden av forelesningene må studentene beregne en betydelig egeninnsats med oppgaveløsning.
  Kurset gjennomføres med to undervisningskurs:
  - EMS 2303 Oppgjør av eiendomshandler, 1. semester - høst
  - EMS 2304 Oppgjør av eiendomshandler, 2. semester - vår  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  EMS 23021 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler, 6 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover, særutgaver av lover, fotokopier av lover, lovutkast (bare lovteksten) og forskrifter.
  Norges Eiendomsmeglerforbunds håndbok.
  Det er også tillatt å bruke rentetabell og en BI-definert eksamenskalkulator.

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon