ELE 3920 Bitcoin og blokkjedeteknologi

ELE 3920 Bitcoin og blokkjedeteknologi

Kurskode: 
ELE 3920
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnhild Silkoset
Harald Øverby
Kursnavn på engelsk: 
Bitcoin and Blockchain Technology
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset handler om blokkjeder og Bitcoin. Disse teknologiene er blant de mest disruptive teknologiene de siste 15 årene, spesielt innen finans, varehandel og utforming av kontrakter. Kjernen i disse teknologiene er den distribuerte regnskapsboken (DLT), som sikrer at data kan lagres uten behov for en tiltrodd tredjepart. En slik distribuert lagring av data har åpnet opp for innovasjoner som kryptovaluta, smarte kontrakter og "Non Fungible Tokens (NFT)". Kurset gir en introduksjon til den bakenomliggende teknologien til blokkjeder, Bitcoin og kryptovaluta, samt anvendelsen av denne teknologien i en forretningsmessig kontekst. Kurset undervises med fokus på caser og omvendt klasserom, og med stor grad av diskusjon. Studentene forventes å møte forberedt til undervisningen.

Gjennom en kombinasjon av teoretisk innsikt, praktiske case-studier og øvelser, vil studentene utforske hvordan Bitcoin og blokkjedeteknologien påvirker ulike aspekter av bedriftsøkonomi. Teknologien påvirker alle bedriftsøkonomiske fagområder gjennom sin unike måte å prosessere informasjon. Dette påvirker alt fra regnskapssystemer, juridiske beslutninger, bank og finnansaktører, entreprenørskap, verdiskapning fra kreative industrier, til digital kommunikasjon, markedsføring og økonomiske analyser, for å nevne noen.

Kurset er lagt opp som et Flipped Classroom. Dette betyr at før forelesningene har studentene forberedt seg gjennom podkaster, filmer, tekster og Kunstig Intelligens (tekstroboter). I klassen legges det opp til stor bruk av klassediskusjoner hvor dagsaktuelle cases blir diskutert opp mot aktuelt pensum. 

I dette kurset vil studentene utvikle kompetanse om hvordan man styrer teknologien for å påvirke sosial og økonomisk utvikling på en bærekraftig måte.

Eksamensoppgaven vil ta utgangspunkt i casene fra klassediskusjonene. 

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

Teknologiske vurderinger:

 • forstå for den grunnleggende teknologien som underbygger blokkjeder, inkludert distribuerte systemer, hashing funksjoner, digitale signaturer og offentlig krypteringssystemer.
 • forstå den teknologiske virkemåten og oppbygningen til Bitcoin.
 • kjenne til fremtidige muligheter og risiko innenfor DLT
 • kjenne til hovedtyper av DLT og fremtidige arkitekturmodeller

Bedrifts- og bransje vurderinger:

 • avgjøre hvordan blokkjedeteknologien og DLT bidrar til verdiskapning i strategiske viktige forretningsområder slik som internasjonal handel, juss, bank og finans, netthandel, undervisning, helse, humanitært arbeid, utnyttelse av merkevarer, gjenkjøpsverdi av luksusvarer, eiendomsrettigheter, NFT innenfor kunst og musikk, informasjonsformidling (inkl. nyheter og myndighetsinformasjon), etc.
 • kunne vurdere hvordan blokkjedeteknologien og DLT kan anvendes innenfor bærekraft, bærekrafts rapportering og grønnvasking
 • kunne vurdere hvilken måte smarte kontrakter kan tilføre verdi til avtaler og kontrakter, verdikjeder og distribusjonskanaler, inkludert effekten på ulike typer transaksjonskostnader

Teoretiske vurderinger:

 • forstå det teoretiske rasjonalet om hvordan blokkjedeteknologien og DLT påvirker markeder med informasjonsassymmetri

 • forstå effekten av teknologien på institusjonell tillit, transaksjonskostnader og disruptiv innovasjon

 • kunne evaluere implikasjonene av blokkjedeteknologien i markeder med høy risiko for kvalitetsbrist, inkludert grå og svarte markeder

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Selvstendig evaluere verdiskapning ved å implementere blokkjedeteknologien/DLT i ulike bransjer, bedrifter, organisasjoner, distribusjonskanaler og verdikjeder. Inkludert i dette inngår kritiske vurderinger av fordeler, ulemper og hindringer.
 • Foreta en kritisk vurdering av eget fagfelts utfordringer, muligheter og begrensninger innenfor DLT. 
Generell kompetanse

Studentene skal ha utviklet evnen til å:

 • Reflektere rundt hvordan teknologien kan bidra til informasjonsmanipulasjon og utnyttelse av svake aktører.
 • Reflektere rundt hvordan ulike typer av DLT har ulike ressursbehov og miljøavtrykk.
 • Reflektere rundt hvordan kryptovaluta kan brukes til illegale handlinger og aktiviteter.
 • Reflektere rundt beskyttelsen av personvernopplysninger og GDPR i blokkjeder.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Den pedagogiske modellen til kurset er følgende:

16 timer fysisk forelesninger, 14 timer digitale forelesninger i sanntid, 10 timer læring utenom klassetimene.

Den pedagogiske modellen i kurset bygger på flipped classroom. Dette betyr at studentene møter faglig forberedt og timene brukes til å diskutere dagsaktuelle cases fra dagens tema. De digitale elementene bygger på podcaster, intervjuer, nyhetsartikler, fagartikler og bøker, YouTube filmer, Khan Academy med mere.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Eksamensoppgaven vil ta utgangspunkt i casene som har blitt brukt i klassediskusjonene i undervisningen.
Eksamenskode: 
ELE 39201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
16 Time(r)
Webinar
14 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
 • Test med automatisk tilbakemelding
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
140 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.