ELE 3920 Blokkjedeteknologi og bedrifters verdiskapning

ELE 3920 Blokkjedeteknologi og bedrifters verdiskapning

Kurskode: 
ELE 3920
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnhild Silkoset
Harald Øverby
Kursnavn på engelsk: 
Blockchain Technology and Corporate Value Creation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Blokkjedeteknologien beskrives som en av hoveddriverne til den fjerde industrielle revolusjon. Teknologien påvirker hvordan bedrifter skaper, utveksler og deler verdier med hverandre - og med kundene. Blokkjedeteknologien påvirker alle bedriftsøkonomiske fagområder gjennom sin unike måte å prosessere informasjon. Dette påvirker alt fra regnskapssystemer, juridiske beslutninger, bank og finnansaktører, entreprenørskap, verdiskapning fra kreative industrier, til digital kommunikasjon, markedsføring og økonomiske analyser, for å nevne noen.

Kurset foregår heldigitalt i et Metavers hvor vi møtes som avatarer i en virtuell verden. Kurset er lagt opp som et Flipped Classroom. Dette betyr at før forelesningene har studentene forberedt seg gjennom podkaster, filmer, tekster og Kunstig Intelligens (tekstroboter). I klassen legges det opp til stor bruk av klassediskusjoner hvor dagsaktuelle cases blir diskutert opp mot aktuelt pensum. 

I dette kurset vil studentene utvikle kompetanse om hvordan man styrer teknologien for å påvirke sosial og økonomisk utvikling på en bærekraftig måte.

Eksamensoppgaven vil ta utgangspunkt i casene fra klassediskusjonene.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

Teknologiske vurderinger:

 • forstå for den grunnleggende teknologien som underbygger blokkjeder, inkludert distribuerte systemer, hashing funksjoner, digitale signaturer og offentlig krypteringssystemer.
 • forstå den teknologiske virkemåten og oppbygningen til Bitcoin.
 • forstå hvilken betydning ulike typer kryptovaluta har innenfor blokkjedeteknologien/ DLT
 • kjenne til fremtidige muligheter og risiko innenfor DLT
 • kjenne til hovedtyper av DLT og fremtidige arkitekturmodeller

Bedrifts- og bransje vurderinger:

 • avgjøre hvordan blokkjedeteknologien og DLT bidrar til verdiskapning i strategiske viktige forretningsområder slik som internasjonal handel, juss, bank og finans, netthandel, undervisning, helse, humanitært arbeid, utnyttelse av merkevarer, gjenkjøpsverdi av luksusvarer, eiendomsrettigheter, NFT innenfor kunst og musikk, informasjonsformidling (inkl. nyheter og myndighetsinformasjon), etc.
 • kunne vurdere hvordan blokkjedeteknologien og DLT kan anvendes innenfor bærekraft, bærekrafts rapportering og grønnvasking
 • kunne vurdere hvilken måte smarte kontrakter kan tilføre verdi til avtaler og kontrakter, verdikjeder og distribusjonskanaler, inkludert effekten på ulike typer transaksjonskostnader

Teoretiske vurderinger:

 • forstå det teoretiske rasjonalet om hvordan blokkjedeteknologien og DLT påvirker markeder med informasjonsasymmetri
 • forstå institusjonelle responser på DLT
 • kjenne til nasjonale og internasjonale regulatoriske forhold for DLT
 • kunne evaluere implikasjonene av blokkjedeteknologien i markeder med høy risiko for kvalitetsbrist, inkludert grå og svarte markeder
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Selvstendig evaluere verdiskapning ved å implementere blokkjedeteknologien/DLT i ulike bransjer, bedrifter, organisasjoner, distribusjonskanaler og verdikjeder. Inkludert i dette inngår kritiske vurderinger av fordeler, ulemper og hindringer.
 • Foreta en kritisk vurdering av eget fagfelts utfordringer, muligheter og begrensninger innenfor DLT. 
Generell kompetanse

Studentene skal ha utviklet evnen til å:

 • Reflektere rundt hvordan teknologien kan bidra til informasjonsmanipulasjon og utnyttelse av svake aktører.
 • Reflektere rundt hvordan ulike typer av DLT har ulike ressursbehov og miljøavtrykk.
 • Reflektere rundt hvordan kryptovaluta kan brukes til illegale handlinger og aktiviteter.
 • Reflektere rundt beskyttelsen av personvernopplysninger og GDPR i blokkjeder.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Den pedagogiske modellen til kurset er følgende:

Flipped classroom: Hoveddelen av kurset er flipped classroom. Her er 30 timer avsatt til læring i sanntid. I disse øktene møter studentene faglig forberedt, og timene brukes til å diskutere dagsaktuelle cases ut fra dagens tema. Innholdet vil bli hentet fra bøker, fagartikler, nyhetsartikler, intervjuer, podkaster, YouTube filmer, Khan Academy, etc.

Den andre delen av kurset er (10 timer) er avsatt til læring utenom klassetimene. Her vil studentene utvikle en felles Wiki, gi tilbakemeldinger på hverandres arbeid, og jobbe med fagspesifikke cases ut fra en digital arbeidssituasjon. 

Studentene forventes å møte forberedt slik at de aktivt deltar i de faglige diskusjonene i de virtuelle klassetimene.

Kurset undervises i Metaverset Universe ViewSonic eller tilsvarende

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Eksamensoppgaven vil ta utgangspunkt i ett av casene som har blitt brukt i klassediskusjonene i undervisningen.
Eksamenskode: 
ELE 39201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
(digitale synkrone forelesninger)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv arbeidsbok
 • Interaktive web-sider
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
140 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.