ELE 3903 Verdibasert prising

ELE 3903 Verdibasert prising

Kurskode: 
ELE 3903
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnhild Silkoset
Kursnavn på engelsk: 
Value Based Pricing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Verdibasert prising er et av de områdene hvor ledere mangler tilstrekkelig kompetanse og mangler en klart strategi. De fleste lederne velger konkurrentenes prisnivåer, eller finansdirektørens kost-pluss beregninger. Dette gjør at bedriftene både taper inntekter og konkurranse evne. Dette kurset om prisbeslutninger gir studentene en grundig innføring i verdibasert prising.

Dette kurset i verdibasert prising kombinerer faglig innhold med praktisk gjennomføring i tverrfaglige studentgrupper. 

Kurset leder studentene gjennom en prisbeslutningsprosess hvor de skal analysere og utvikle en verdibasert prisstrategi for en selvvalgt bedrift. Bransjene de velger kan være alt fra entreprenører og oppstartsbedrifter, service og tjenester, B2B, helse og velvære, kultur og kreative aktører, globale markeder, teknologi, netthandel, delingsøkonomien, og miljø og grønne produkter, for å nevne noen. Arbeidet med prisbeslutninger gir studentene innsikt i verktøy som trengs for å jobbe systematisk, analytisk og planmessig med prisutviklingen i enhver bedrift.

Kompetanse om verdibasert prising gir et konkurransefortrinn på jobbmarkedet fordi det er relevant for alle type bedrifter og bransjer.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne utvikle en prisstrategiplan hvor de, ved hjelp av relevant teori og kunnskap, hensyntar ulike kundesegmenter, produktspesifikasjoner og bransjeforhold.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene selvstendig kunne gjennomføre en prisanalyse og inkludere dette i en komplett prisstrategiplan.

Generell kompetanse

Kurset skal bevisstgjøre og utvikle studenter som viser forståelse for ansvaret man har for å unngå prismanipulasjon eller uetisk atferd innenfor prispolitikk. 

Kursets innhold
 • Målsettinger for prisstrategien 
 • EV-analyser av prisstrategier 
 • Conjoint analyse og Van Westendrop-modellen
 • Variasjon i betalingsviljen ut fra produktenes egenskaper 
 • Variasjon i betalingsviljen ut fra kundenes egenskaper 
 • Priskriger 
 • Pris som virkemiddel innenfor miljø og bærekraft 
 • Pristaktikk, salg og rabatter 
 • Priskalkulasjoner og revenue management
 • Prismanipulasjon og etisk prising 
 • Netthandel og prising i digitale markeder 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som flipped classroom fordelt på 40 kurstimer. Av disse er 28 timer diskusjonsforumer hvor pensum blir eksemplifisert gjennom tidsaktuelle cases. 12 timer blir brukt på datainnsamling og Excel analyser. Det forventes at studentene møter forberedt til timene ved å ha sett på utvalgte filmer, lyttet til podkaster fra pensum samt sett på intervjuer av ressurspersoner fra næringslivet. 

Kurset evalueres med en multimediaproduksjon og en prosjektoppgave hvor studentene har gjennomført en komplett prisanalyse for en selvvalgt bedrift. Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper.  

Software: Excel

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave. Besvarelsen kan være opp til 20 sider. Innholdsfortegnelse, sammendrag og litteraturliste kommer i tillegg. Det er tillatt med vedlegg. Det blir kjørt plagieringskontroll av innleveringene. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ELE 39031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering annen type enn PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Studentene må levere en multimediaproduksjon (på 10 minutter) hvor de presenterer hovedfunnene i prosjektoppgaven. Det kan velges mellom podkast eller videopresentasjon. Alle i gruppen må delta aktivt i presentasjonen. Eksamen må bestås for å oppnå karakter i kurset. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ELE 39032
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Seminargrupper
28 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
12 Time(r)
(I plenum)
Innlevering(er)
100 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.