ELE 3903 Prisbeslutninger

ELE 3903 Prisbeslutninger

Kurskode: 
ELE 3903
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnhild Silkoset
Kursnavn på engelsk: 
Pricing Decisions
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Pris er den faktoren som i sterkest grad påvirker bedriftenes inntjening. Samtidig mangler bedrifter ansatte med formell kompetanse innenfor prisbeslutninger.

Kompetanse om prisbeslutninger gir et konkurransefortrinn på jobbmarkedet fordi det er relevant for alle type bedrifter og bransjer.

Dette kurset i prisbeslutninger leder studentene gjennom en prisbeslutningsprosess hvor de skal analysere og utvikle en prisstrategi for en selvvalgt bedrift. Bransjene de velger kan være alt fra entreprenører og oppstartsbedrifter, service og tjenester, B2B, helse og velvære, kultur og kreative aktører, globale markeder, teknologi, netthandel, delingsøkonomien, og miljø og grønne produkter, for å nevne noen. Arbeidet med prisbeslutninger gir studentene innsikt i verktøy som trengs for å jobbe systematisk, analytisk og planmessig med prisutviklingen i enhver bedrift.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne utvikle en prisstrategiplan hvor de, ved hjelp av relevant teori og kunnskap, hensyntar ulike kundesegmenter, produktspesifikasjoner og bransjeforhold.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene selvstendig kunne gjennomføre en prisanalyse og inkludere dette i en komplett prisstrategiplan.

Generell kompetanse

Kurset skal bevisstgjøre og utvikle studenter som viser forståelse for ansvaret man har for å unngå prismanipulasjon eller uetisk atferd innenfor prispolitikk. 

Kursets innhold
 • Målsettinger for prisstrategien 
 • VTC-analyser av prisstrategier 
 • Conjoint analyse og Van Westendrop-modellen
 • Variasjon i betalingsviljen ut fra produktenes egenskaper 
 • Variasjon i betalingsviljen ut fra kundenes egenskaper 
 • Priskriger 
 • Pris som virkemiddel innenfor miljø og bærekraft 
 • Pristaktikk, salg og rabatter 
 • Priskalkulasjoner
 • Prismanipulasjon og etisk prising 
 • Netthandel og prising i digitale markeder 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Av disse er 28 timer forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. 12 timer blir brukt på datainnsamling og Excel analyser. 

Kurset evalueres med to elementer. Det første er en prosjektoppgave hvor studentene har gjennomført en komplett prisanalyse for en selvvalgt bedrift. Prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på inntil til 5 studenter. Vurderingen teller 100 % av karakteren i kurset. 

Det andre elementet er en multimediaproduksjon hvor studentene presenterer resultatene fra prosjektoppgaven. Det kan velges mellom podkast eller videopresentasjon. Vurderingen er bestått / ikke bestått og teller 0 % av karakteren i kurset, men må bestås for å oppnå karakter i kurset.

Software: Excel

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave. Besvarelsen kan være opp til 20 sider. Innholdsfortegnelse, sammendrag og litteraturliste kommer i tillegg. Det er tillatt med vedlegg. Det blir kjørt plagieringskontroll av innleveringene.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ELE 39031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Multimediaproduksjon
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Studentene må levere en multimediaproduksjon (på 10 minutter) hvor de presenterer hovedfunnene i prosjektoppgaven. Det kan velges mellom podkast eller videopresentasjon. Alle i gruppen må delta aktivt i presentasjonen. Eksamen må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ELE 39032
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
12 Time(r)
Innlevering(er)
100 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.