ELE 3785 Competitive Economics and the Competition Act

ELE 3785 Competitive Economics and the Competition Act

Course code: 
ELE 3785
Department: 
Economics
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Christian Riis
Henrik Sigstad
Course name in Norwegian: 
Konkurranseøkonomi og konkurranseloven
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Electives
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset omhandler hvilken betydning konkurranseloven og konkurransepolitikk har for bedrifter og forbrukere.

Kurset gir først en kort innføring i mikroøkonomisk analyse av ulike konkurranseformer. Spesiell vekt legges på å forstå hvordan konkurransen i markedet avhenger av produktenes særtrekk, kostnadsstrukturen i produksjonen av dem og hvilke etableringsmuligheter det er i markedet. Skillet mellom kortsiktige og langsiktige virkninger vektlegges i den forbindelse.

Videre gis det en innføring i teorier om kartelldannelser, dvs. ulovlig prissamarbeid mellom bedrifter. Det drøftes videre hvordan selskaper med dominerende stilling, dvs. som har en svært høy markedsandel, kan fortrenge konkurrenter fra markedet, og påføre økonomien skade.

Kurset gir en innføring i konkurranselovens forbudsbestemmelser, og disse belyses gjennom aktuelle case hentet fra norsk og europeisk konkurranserett.  Videre tar kurset for seg konkurranselovens bestemmelser om foretakssammenslutninger (fusjoner og oppkjøp), hvordan disse praktiseres, og de samfunnsøkonomiske prinsippene for vurderingene.

Konkurranseloven legger begrensninger på hva bedrifter kan gjøre, og spesielt for bedrifter som har stor markedsmakt (dominerende selskaper). Men ved å legge begrensninger på selskapers handlingsrom kan en risikere å svekke innovasjonen og verdiskapingen, og da spesielt innen teknologitunge sektorer. Gjennom eksempler fra digitale markeder, som EU-kommisjonens inngrep overfor Google, vil vi diskutere denne vanskelige balansegangen.

Kurset vil videre gjennomgå hvilke konsekvenser konkurranseloven har for bedrifter, og hvilke kunnskaper bedrifter bør ha om konkurranseloven. F.eks. når vil et samarbeid med andre bedrifter rammes av forbudet mot kartellvirksomhet? Er det forskjell mellom å samarbeide med konkurrenter, og det å samarbeide med leverandører? Hvilke typer kontrakter, som bedrifter inngår med sine kunder, vil kunne rammes av loven? Brudd på konkurranselovene kan medføre høye straffer, og kunnskap om hva som er lov, og hva som ikke er lov, er viktig i bedrifters daglige drift.

Kurset har primært en samfunnsøkonomisk vinkling. Men kurset vil også ivareta de juridiske perspektivene gjennom inviterte gjesteforelesere.

Learning outcomes - Knowledge

I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha oversikt over konkurranselovens bestemmelser.
 • Tilegne seg innsikt i konkurranselovenes praktiske betydning for bedrifter, og kunne redegjøre for de viktigste begrensningene som følger av loven, og konsekvensene ved brudd på dem.
 • Opparbeide god kunnskap om hvordan konkurranseregulering utøves i Norge og i EU. De skal ha oversikt over de sentrale utviklingstrekkene i konkurranseregulering i EU.
 • Ha god innsikt i samfunnsøkonomisk analyse av ulike konkurranseformer.
 • Tilegne seg kunnskaper om de særskilte konkurranseutfordringene i digitale markeder.
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Forstå og vurdere premissene for vedtak truffet av konkurransemyndigheter. 
 • Stille opp en mikroøkonomisk analyse som del av en analyse av om det foreligger brudd på konkurranseloven.  
 • Lese vedtak fra Konkurransetilsynet og domsbeslutninger, og drøfte argumentasjonen ved bruk av enkel mikroøkonomisk analyse.
 • De skal også kunne gjøre rede for når lovens unntaksbestemmelser kan komme til anvendelse.
 • Beherske grunnprinsippene for en samfunnsøkonomisk analyse av fusjoner, og betingelsene for at en fusjon er effektiv sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
General Competence

Studentene skal kunne gjøre etiske og bærekraftige refleksjoner ved hjelp av både samfunns- og mikroøkonomiske analyser.  

Course content
 • Konkurranselovens forbudsbestemmelser.
 • Fusjoner og oppkjøp.
 • Karteller og stilltiende prissamarbeid.
 • Dominerende aktører i et marked.
 • Forbrukerhensynet.
 • Konkurransepolitikk og virkninger på investeringer og innovasjon.
 • Digitale markeder og konkurransepolitikk.
Teaching and learning activities

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner i plenum og gruppearbeid. I gruppearbeidene vil man diskutere aktuelle case fra Europeisk og norsk konkurranserett. I gruppene vil studentene trene på å formulere argumenter for hver side av en sak.  

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Pensum

Det blir utarbeidet et kompendium bestående av sentrale dokumenter (lover, retningslinjer), faglige artikler, offentlige rapporter, beskrivelser av case osv.

Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Submission PDF
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Group (1 - 4)
Duration: 
1 Week(s)
Exam code: 
ELE 37851
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
30 Hour(s)
Seminar groups
15 Hour(s)
Group work / Assignments
50 Hour(s)
Examination
40 Hour(s)
Student's own work with learning resources
35 Hour(s)
Prepare for teaching
30 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.