ELE 3784 Microeconomic Analysis - Institutions, Negotiations and Contracts

ELE 3784 Microeconomic Analysis - Institutions, Negotiations and Contracts

Course code: 
ELE 3784
Department: 
Economics
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Christian Riis
Henrik Sigstad
Course name in Norwegian: 
Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Electives
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset gir en innføring i mikroøkonomisk analyse med særlig vekt på betydningen av institusjoner, eierskap, kontrakter og forhandlingsprosesser.

Et viktig tema er vertikale relasjoner i næringslivet. Forholdet mellom matprodusenter og dagligvarekjedene er her ett eksempel. Leverandørindustrien i forhold til oljeselskapene er et annet. I disse eksemplene blir betingelsene for handel oftest ikke bestemt gjennom prisdannelse i et marked, men gjennom direkte forhandlinger mellom partene. I kurset ser vi nærmere på hvordan forhandlinger og kontraktsinngåelse påvirker økonomisk effektivitet, både for bedriftene og samfunnet, og hvilken betydning eierskap har i den forbindelse. Vi vil sammenligne utfallet av transaksjoner som skjer som resultat av forhandlinger, med transaksjoner som finner sted i et marked.

I kurset vil vi også diskutere hvordan ulike institusjoner og eierstrukturer påvirker incentivene til å investere, noe som har stor betydning for økonomiens utvikling på lang sikt.

Mens forholdet mellom leverandører og videreselgere uttrykker en vertikal relasjon, er forholdet mellom bedrifter som produserer samme vare -- i konkurranse med hverandre -- et eksempel på en horisontal relasjon. Virksom konkurranse mellom bedrifter har stor betydning for forbrukernes velferd. I kurset ser vi nærmere på hva som bestemmer konkurranseintensiteten i markeder.

I kurset skal vi også diskutere hvordan konkurransen avhenger av organisasjons- og eierstrukturen i markedet. I de store globale digitale markedene, er selskaper som Google, Amazon, Facebook osv. svært dominerende, og med et betydelig eierskap i andre mindre selskaper. En slik markedskonsentrasjon kan svekke konkurransen og medføre at forbrukerne over tid blir skadelidende.

Konkurranselovene legger et forbud mot ulike former for adferd som svekker konkurransen i et marked. I kurset ser vi nærmere på ulike former for konkurranseskadelig adferd, der vi henter eksempler fra globale markeder (eksempelvis EU-kommisjonens inngrep overfor Google) og nasjonale markeder. Kurset ELE 3784 (her: referanse til kurset i konkurranseloven) går dypere inn i de rettsøkonomiske problemstillingene knyttet til konkurranselovene

Kurset er av interesse for alle som ønsker å forstå hvordan samfunnets organisering, herunder rettsreglene, påvirker økonomiske beslutninger og det økonomiske resultatet for individer, bedrifter og offentlige aktører. Kurset gir et metodisk grunnlag for å analysere rettsøkonomiske problemstillinger, men er også av interesse for alle som ønsker å forstå institusjoners betydning for økonomien.

Learning outcomes - Knowledge

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om mikroøkonomisk analyse med vekt på institusjoner, næringsstrukturer, kontrakter og forhandlingsprosesser.
 • Opparbeide forståelse av hvordan samfunnets organisering, herunder rettsreglene, påvirker økonomiske beslutninger og det økonomiske resultatet for individer, bedrifter og offentlige aktører.
 • Tilegne seg et metodisk grunnlag for å analysere rettsøkonomiske problemstillinger.  
Learning outcomes - Skills

Kurset skal gi studentene grunnlaget for å forstå hvordan institusjoner, kontrakter og eierskap påvirker økonomiens virkemåte.  Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Forstå grunnprinsippene for samfunnsøkonomisk effektivitet gjennom figurer og verbale resonnementer.
 • Stille opp en mikroøkonomisk analyse til å belyse hvordan ulike institusjoner og rettsregler påvirker den økonomiske effektiviteten.
 • Drøfte hvordan myndigheters regulering og rettsreglene påvirker valgene som treffes av bedrifter og individer.
 • Forstå hvordan eierskap og kontrakter påvirker investeringsincentiver, og dermed den økonomiske veksten.
General Competence

Studentene skal kunne forstå hvordan mikroøkonomisk metode benyttes til å analysere betydningen av institusjoner og rettsregler for økonomiens virkemåte. Videre skal studentene kunne sette opp en enkel mikroøkonomisk analyse som er egnet til å belyse effektivitetsvirkninger av endrede institusjoner og rettsregler.

Course content
 • Samfunnsøkonomisk effektivitet
 • Vertikale vs horisontale markedsstrukturer og betydningen for effektivitet
 • Komplementaritet vs alternativitet
 • Forholdet mellom effektivitet på kort sikt (statisk) og på lang sikt (dynamisk)
 • Forhandlingsprosessers rolle
 • Kontrakter og effektivitet
 • Betydningen av eierskap
Teaching and learning activities

Kurset gis i form av 30 undervisningstimer i klasserom, og 15 timer med videoundervisning. I klasseromsundervisningen vil det legges vekt på diskusjon og på å illustrere bruk av faget gjennom aktuelle anvendelser. Videoundervisningen vil gjennomgå de faglige metodene i detalj og forklare de sentrale faglige begrepene. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Submission PDF
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
3 Hour(s)
Exam code: 
ELE 37841
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
30 Hour(s)
Digital resources
50 Hour(s)
Prepare for teaching
30 Hour(s)
Examination
20 Hour(s)
Sum workload: 
130

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.