Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3779 Kvalitativ, fortolkende metode for økonomisk-administrative fag

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

ELE 3779 Kvalitativ, fortolkende metode for økonomisk-administrative fag


Kursansvarlig
Knut Sogner

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset retter seg mot bachelorstudenter som ønsker økt kunnskap i og forståelse av kvalitativ og fortolkende metode. Kurset er særlig rettet mot å styrke studentenes evne til oppgaveskriving generelt, og som en forberedelse til skriving av bacheloroppgave spesielt.

Kurset gir en innføring i hovedtrekkene i kvalitativ, samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, samtidig som det gir opplæring i å finne frem til et relevant materiale av språklige og kvantitative data. I tillegg belyser kurset forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder, og tar sikte på å gi studentene innføring i triangulering. Metodekunnskap vil sette studenten i stand til å analysere og fortolke de dataene de har funnet frem til. Kurset legger vekt på å utvikle studenten til å kunne foreta kritiske vurderinger i arbeidet med oppgaveskrivingen.

Vi sikter dermed på å gi en helhetlig forståelse av hvordan man utforsker problemstillinger knyttet til næringsliv, bedrift og samfunn, og å gi innsikt i de ulike verktøy som studenten har til rådighet for å skrive kvalitativt baserte prosjektoppgaver og bacheloroppgaver innen økonomisk-administrative temaer.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg:

 • Grunnleggende innsikt i kvalitativ- og kritisk fortolkende metode.
 • Grunnleggende innsikt i vitenskapelige prinsipper for undersøkelser.
 • Lære hovedtrekk i kildekritikk.
 • Oversikt over praktiske retningslinjer for akademisk skriving av oppgaver og utredninger
·
Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Utforme og gjennomføre en undersøkelse eller utredning bygd på kvalitativ, fortolkende metode, og i henhold til vitenskapelige prinsipper
 • Anvende triangulering som ledd i undersøkelsesmetodikk
 • Finne frem til språklige, så vel som numeriske data og gjennomføre en kritisk analyse og fortolkning av dem.
 • Samle, organisere og skrive ut stoffet i samsvar med prinsipper for faglig, akademisk skriving.

Holdningsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene:
 • Kunne reflektere balansert og kritisk om det teoretiske grunnlaget for kvalitativ metodikk
 • Ha internalisert gode, etiske holdninger til kildebruk og referansepraksis
 • Ha god forståelse for hvorfor og hvordan man må unngå plagiering.


Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bruce L. Berg og Howard Lune. 2013. Qualitative research methods for the social sciences. 8th edition. Pearson new International edition. 416 sider
B. R. Løwendahl, og F. Wenstøp. 2013. Skriv gode oppgaver!. 2. utgave. CappelenDamm Akademisk. 80 sider


Artikkelsamling:
Knut Sogner. Samling av artikler. Ca. 100 sider

Anbefalt litteratur
Bøker:
James P. Davis. 2011. The Rowman & Littlefield Guide to writing with sources. 4th edition. Rowman & Littlefield Publishers. Inc
Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen. 2013. Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2. utgave. Fagbokforlaget


Emneoversikt
 • Teorier og begreper
 • Karakteristika ved kvalitativ, fortolkende forskning
 • Undersøkelses- og forskningsstrategier
 • Kvantitative undersøkelser, triangulering
 • Utforming og forskningsopplegg (design)
 • Datainnsamling, kildekritikk
 • Hypotetisk-deduktiv metode i kvalitative undersøkelser
 • Dataanalyse
 • Fortolkning og forklaring
 • Oppgaveløsning og skriveprosess

Dataverktøy
Word, Excel og tilgang til internett

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over 36 timer, fordelt på klasseromsundervisning og veiledning.
Under gjennomføringen av kurset vil det bli gitt felles metodologisk veiledning i oppgaveskriving, kildesøk og referanseteknikk. Studentene skal levere et paper i form av en innleveringsoppgave.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Forberedelse til forelesningene
36
Oppgaveløsing, skrivetrening
40
Gruppearbeid, kollokvier
18
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
70
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Studentene skal levere en hjemmeeksamen over 72-timer. Kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter. Hjemmeeksamen teller 100 % av karakteren i kurset.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37791 Hjemmeeksamen, teller 100 % av karakteren i ELE 3779 Kvalitativ, fortolkende metode for økonomisk administrative fag, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler til hjemmeeksamen

  Kontinuasjon
  For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

  Tilleggsinformasjon