ELE 3770 Kredittvurdering

ELE 3770 Kredittvurdering

Kurskode: 
ELE 3770
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Gjennomføringen vil basere seg på flipped classroom-modellen.  Dette krever ekstra egeninnsats fra studentene og en velbalansert progresjon gjennom semesteret.

Formålet med kurset er å gi studentene en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko, både med utgangspunkt i en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, ved å fokusere på ulike typer forretningsrisiko og å vurdere virksomhetens planer og ledelsens evner til å implementere disse.

Kurset er delt opp i tre hoveddeler.  I den første delen tar vi for oss kredittvurdering på et generisk nivå og problematiserer bruken av regnskapsinformasjon og metodikk for tradisjonell regnskapsanalyse.  I kursets andre del vurderer vi bransjespesifikke utfordringer og tilhørende forretningsrisiko og i kursets tredje del ser vi på mer virksomhetsspesifikke problemstillinger for å skape en mer helhetlig sammenheng.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene har en forståelse av:

 • Hva slags informasjon man kan hente fra finansregnskapene og hvordan historiske regnskapsdata må tolkes og korrigeres individuelt for å øke sin utsagnskraft
 • Den iboende risikoen i næringsvirksomheter, med spesiell fokus på bransjemessig forretningsrisiko
 • At langsiktig kredittengasjement krever en vurdering av virksomhetenes evne til å styre målrettet og effektivt og at man klarer å implementere verdiskapende strategier
 • Forskjellene mellom virksomhetenes bokførte egenkapital og antatte markedsverdi og grunnleggende metodikk for å verdsette virksomheter.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende tradisjonelle metoder for analyser av regnskapet
 • Gjøre relevante korreksjoner av regnskapsmessig informasjon
 • Identifisere relevant virksomhetsrisiko og vurdere hvilke konsekvenser dette har for fremtidig kredittrisiko
 • Identifisere viktige fremtidige suksessfaktorer i en virksomhet og hvordan disse påvirker utfordringer innenfor ledelse, styring og måling.
Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene være bevisst på at:

 • God kredittvurdering krever en helhtelig forståelse av virksomhetens og bransjens fremtidige utfordringer og risiko
 • God kredittvurdering krever tolkning og analyse av både kvantitativ og kvalitativ informasjon
Kursets innhold

Del 1 - Tradisjonelle analyseområder

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser

Del 2 - Bransjemessige forhold

 • Risikoforståelse
 • Gründerkultur vs. etablert næringsvirksomhet
 • Analyse av varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Anslyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

Del 3 - En helhetlig vurdering

 • Analyser av strategier, planer og budsjetter
 • Evnen til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Litt om verdsettelsesmetodikk
Læreprosess og tidsbruk

Det legges opp til at studentene underveis skal forberede seg til 13 delemner.  I forkant av hver av disse delemnene, legges det ut videoer, tips til disse forberedelsene, slik som relevante kapitler i læreboken, problemstillinger til egen refleksjon mv.  Underveis avholder vi fire webinarer, der studentene får anledning til å stille spørsmål og vi diskuterer de ulike temaene.  Det utarbeides i tillegg to case i kurset, som det forutsettes at studentene løser.  Det legges opp et diskusjonsforum på Itslearning, for løpende kommunikasjon gjennom semesteret.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, eller liknende

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE 37701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei3 Uke(r)Gruppe/Individuell ( 1 - 3)Fagoppgave, individuell eller i grupper på maks tre studenter, maks. 20 sider.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:3 Uke(r)
Kommentar:Fagoppgave, individuell eller i grupper på maks tre studenter, maks. 20 sider.
Eksamenskode: ELE 37701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.