ELE 3770 Kredittvurdering

ELE 3770 Kredittvurdering

Kurskode: 
ELE 3770
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Kursnavn på engelsk: 
Credit Risk Assessments
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et kurs som fra høsten 2017 er heldigitalisert.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår i form av temavideoer, case og webinarer.  Gjennomføringen baserer seg på flipped classroom-modellen.  Dette krever ekstra egeninnsats fra studentene og en velbalansert progresjon gjennom semesteret.

Formålet med kurset er å gi studentene en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko, både med utgangspunkt i en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, ved å fokusere på ulike typer forretningsrisiko og å vurdere virksomhetens planer og ledelsens evner til å implementere disse.

Kurset er delt opp i tre hoveddeler.  I den første delen tar vi for oss kredittvurdering på et generisk nivå og problematiserer bruken av regnskapsinformasjon og metodikk for tradisjonell regnskapsanalyse.  I kursets andre del vurderer vi bransjespesifikke utfordringer og tilhørende forretningsrisiko og i kursets tredje del ser vi på mer virksomhetsspesifikke problemstillinger for å skape en mer helhetlig sammenheng.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

 • En forståelse av hva slags informasjon man kan hente fra finansregnskapene og hvordan historiske regnskapsdata må tolkes og korrigeres individuelt for å øke sin utsagnskraft
 • En forståelse av den iboende risikoen i næringsvirksomheter, med spesiell fokus på bransjemessig forretningsrisiko
 • En forståelse av at langsiktig kredittengasjement krever en vurdering av virksomhetenes evne til å styre målrettet og effektivt og at man klarer å implementere verdiskapende strategier
 • En forståelse av forskjellene mellom virksomhetenes bokførte egenkapital og antatte markedsverdi og grunnleggende metodikk for å verdsette virksomheter.
Ferdighetsmål
 • Å kunne anvende tradisjonelle metoder for analyser av regnskapet
 • Å kunne gjøre relevante korreksjoner av regnskapsmessig informasjon
 • Å kunne identifisere relevant virksomhetsrisiko og vurdere hvilke konsekvenser dette har for fremtidig kredittrisiko
 • Å kunne identifisere viktige fremtidige suksessfaktorer i en virksomhet og hvordan disse påvirker utfordringer innenfor ledelse, styring og måling.
Holdningsmål
 • Å være bevisst på at god kredittvurdering krever en helhtelig forståelse av virksomhetens og bransjens fremtidige utfordringer og risiko
 • Å være bevisst på at god kredittvurdering krever tolkning og analyse av både kvantitativ og kvalitativ informasjon
Kursets innhold

Del 1 - Tradisjonelle analyseområder

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser

Del 2 - Bransjemessige forhold

 • Risikoforståelse
 • Gründerkultur vs. etablert næringsvirksomhet
 • Analyse av varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Anslyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

Del 3 - En helhetlig vurdering

 • Nye kunder vs. vurdering av eksisterende engasjementer
 • Virksomhetens evne til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Verdsettelsesmetodikk
Læreprosess og tidsbruk

Det legges opp til at studentene underveis skal forberede seg til 13 delemner som danner rammene rundt like mange temavideoer.  I forkant av at hver video publiseres, legges det ut tips til disse forberedelsene, slik som relevante kapitler i læreboken, problemstillinger til egen refleksjon mv.  Underveis avholder vi fem webinarer, der studentene får anledning til å stille spørsmål og vi diskuterer de ulike temaene.  Det utarbeides i tillegg et case til hver av de tre hovedemnene i kurset, som det forutsettes at studentene løser.  Det lages også en prøveeksamen som publiseres 14 dager før eksamen.  Det legges opp et diskusjonsforum på Itslearning, for løpende kommunikasjon gjennom semesteret.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, eller liknende

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
(Hjelpemidler til eksamen 2017/18 avviker fra 2016/17)
Eksamenskode: 
ELE37701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
39 Time(r)
Se på 13 temavideoer på itslearning, inklusive forberedelser
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
70 Time(r)
Lærebok og annet publisert materiell
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Tre business case
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
16 Time(r)
Fem webinarer, inklusive forberedelser
Gruppearbeid / oppgaver
15 Time(r)
Prøveeksamen, inklusive forberedelser
Eksamen
30 Time(r)
Eksamen, inklusive forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.