ELE 3770 Kredittvurdering

ELE 3770 Kredittvurdering

Kurskode: 
ELE 3770
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Dette er et kurs som fra høsten 2017 er heldigitalisert.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår i form av temavideoer, case og webinarer.  Gjennomføringen baserer seg på flipped classroom-modellen.  Dette krever ekstra egeninnsats fra studentene og en velbalansert progresjon gjennom semesteret.

Formålet med kurset er å gi studentene en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko, både med utgangspunkt i en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, ved å fokusere på ulike typer forretningsrisiko og å vurdere virksomhetens planer og ledelsens evner til å implementere disse.

Kurset er delt opp i tre hoveddeler.  I den første delen tar vi for oss kredittvurdering på et generisk nivå og problematiserer bruken av regnskapsinformasjon og metodikk for tradisjonell regnskapsanalyse.  I kursets andre del vurderer vi bransjespesifikke utfordringer og tilhørende forretningsrisiko og i kursets tredje del ser vi på mer virksomhetsspesifikke problemstillinger for å skape en mer helhetlig sammenheng.

Læringsmål: 

Kunnskapsmål:

 • En forståelse av hva slags informasjon man kan hente fra finansregnskapene og hvordan historiske regnskapsdata må tolkes og korrigeres individuelt for å øke sin utsagnskraft
 • En forståelse av den iboende risikoen i næringsvirksomheter, med spesiell fokus på bransjemessig forretningsrisiko
 • En forståelse av at langsiktig kredittengasjement krever en vurdering av virksomhetenes evne til å styre målrettet og effektivt og at man klarer å implementere verdiskapende strategier
 • En forståelse av forskjellene mellom virksomhetenes bokførte egenkapital og antatte markedsverdi og grunnleggende metodikk for å verdsette virksomheter.
Ferdighetsmål: 
 • Å kunne anvende tradisjonelle metoder for analyser av regnskapet
 • Å kunne gjøre relevante korreksjoner av regnskapsmessig informasjon
 • Å kunne identifisere relevant virksomhetsrisiko og vurdere hvilke konsekvenser dette har for fremtidig kredittrisiko
 • Å kunne identifisere viktige fremtidige suksessfaktorer i en virksomhet og hvordan disse påvirker utfordringer innenfor ledelse, styring og måling.
Holdningsmål: 
 • Å være bevisst på at god kredittvurdering krever en helhtelig forståelse av virksomhetens og bransjens fremtidige utfordringer og risiko
 • Å være bevisst på at god kredittvurdering krever tolkning og analyse av både kvantitativ og kvalitativ informasjon
Kursets innhold: 

Del 1 - Tradisjonelle analyseområder

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser

Del 2 - Bransjemessige forhold

 • Risikoforståelse
 • Gründerkultur vs. etablert næringsvirksomhet
 • Analyse av varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Anslyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

Del 3 - En helhetlig vurdering

 • Nye kunder vs. vurdering av eksisterende engasjementer
 • Virksomhetens evne til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Verdsettelsesmetodikk
Læreprosess og tidsbruk: 

Det legges opp til at studentene underveis skal forberede seg til 13 delemner som danner rammene rundt like mange temavideoer.  I forkant av at hver video publiseres, legges det ut tips til disse forberedelsene, slik som relevante kapitler i læreboken, problemstillinger til egen refleksjon mv.  Underveis avholder vi fem webinarer, der studentene får anledning til å stille spørsmål og vi diskuterer de ulike temaene.  Det utarbeides i tillegg et case til hver av de tre hovedemnene i kurset, som det forutsettes at studentene løser.  Det lages også en prøveeksamen som publiseres 14 dager før eksamen.  Det legges opp et diskusjonsforum på Itslearning, for løpende kommunikasjon gjennom semesteret.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, eller liknende

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell (Hjelpemidler til eksamen 2017/18 avviker fra 2016/17)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:(Hjelpemidler til eksamen 2017/18 avviker fra 2016/17)
Eksamenskode:ELE37701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Selvstudium39Time(r)Se på 13 temavideoer på itslearning, inklusive forberedelser
Selvstudium70Time(r)Lærebok og annet publisert materiell
Gruppearbeid / oppgaver30Time(r)Tre business case
Selvstudium16Time(r)Fem webinarer, inklusive forberedelser
Gruppearbeid / oppgaver15Time(r)Prøveeksamen, inklusive forberedelser
Eksamen30Time(r)Eksamen, inklusive forberedelser
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:39 Time(r)
Kommentar:Se på 13 temavideoer på itslearning, inklusive forberedelser
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:Lærebok og annet publisert materiell
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Tre business case
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:16 Time(r)
Kommentar:Fem webinarer, inklusive forberedelser
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:15 Time(r)
Kommentar:Prøveeksamen, inklusive forberedelser
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Eksamen, inklusive forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.