Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3770 Kredittvurdering

ELE 3770 Kredittvurdering

Kurskode: 
ELE 3770
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Kursnavn på engelsk: 
Credit Risk Assessments
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2019 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble ikke satt igang høsten 2018 eller høsten 2019 pga for få studenter. Det tilbys kontinuasjonseksamen høst 2019 for studenter som tidligere har gjennomført kurset.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet med kurset er å gi studentene en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko i bedriftsmarkedet.  Fokuset er ikke bare på bankenes og andre finansieringsinstitusjoners behov for kredittvurdering, men temaene er også relevante for selskaper som yter leverandørkreditter til sine kunder.  Kurset tar utgangspunkt i både en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, virksomhetens forretningsrisiko og ledelsens evner til å implementere strategier og planer.

Gjennomføringen vil i stor grad basere seg på flipped classroom-modellen.  Dette krever jevn egeninnsats fra studentene og en velbalansert progresjon gjennom semesteret.

Kurset er delt opp i tre hoveddeler.  I den første delen tar vi for oss kredittvurdering på et generisk nivå og problematiserer bruken av regnskapsinformasjon og metodikk for tradisjonell regnskapsanalyse.  I kursets andre del vurderer vi bransjespesifikke utfordringer og tilhørende forretningsrisiko og i kursets tredje del ser vi på mer virksomhetsspesifikke problemstillinger for å skape en mer helhetlig sammenheng.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene har en forståelse av:

 • Hva slags informasjon man kan hente fra finansregnskapene og hvordan historiske regnskapsdata må tolkes og korrigeres individuelt for å øke sin utsagnskraft
 • Den iboende risikoen i næringsvirksomheter, med spesiell fokus på bransjemessig forretningsrisiko
 • At langsiktig kredittengasjement krever en vurdering av virksomhetenes evne til å styre målrettet og effektivt og at man klarer å implementere verdiskapende strategier
 • Forskjellene mellom virksomhetenes bokførte egenkapital og antatte markedsverdi og grunnleggende metodikk for å verdsette virksomheter.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende tradisjonelle metoder for analyser av regnskapet
 • Gjøre relevante korreksjoner av regnskapsmessig informasjon
 • Identifisere relevant virksomhetsrisiko og vurdere hvilke konsekvenser dette har for fremtidig kredittrisiko
 • Identifisere viktige fremtidige suksessfaktorer i en virksomhet og hvordan disse påvirker utfordringer innenfor ledelse, styring og måling.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene være bevisst på at:

 • God kredittvurdering krever en helhtelig forståelse av virksomhetens og bransjens fremtidige utfordringer og risiko
 • God kredittvurdering krever tolkning og analyse av både kvantitativ og kvalitativ informasjon
Kursets innhold

Del 1 - Tradisjonelle analyseområder

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser

Del 2 - Bransjemessige forhold

 • Risikoforståelse
 • Gründerkultur vs. etablert næringsvirksomhet
 • Analyse av varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Anslyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

Del 3 - En helhetlig vurdering

 • Analyser av strategier, planer og budsjetter
 • Evnen til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Litt om verdsettelsesmetodikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det legges opp til at studentene underveis skal forberede seg til 13 delemner.  I forkant av hver av disse delemnene, legges det ut videoer, tips til disse forberedelsene, slik som relevante kapitler i læreboken, problemstillinger til egen refleksjon mv.  Underveis avholder vi fire webinarer, der studentene får anledning til å stille spørsmål og vi diskuterer de ulike temaene.  Det utarbeides i tillegg to case i kurset, som det forutsettes at studentene løser.  Det legges opp et diskusjonsforum på Itslearning, for løpende kommunikasjon gjennom semesteret.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, eller liknende

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
3 Uke(r)
Kommentar: 
Fagoppgave, individuell eller i grupper på maks tre studenter, maks. 20 sider.
Eksamenskode: 
ELE 37701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Se på temavideoer på itslearning, inklusive forberedelser
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
73 Time(r)
Lærebok og annet publisert materiell
Gruppearbeid / oppgaver
15 Time(r)
To business case
Undervisning
10 Time(r)
Fire webinarer, inklusive forberedelser
Undervisning
12 Time(r)
Fire økter a tre timer
Eksamen
60 Time(r)
Fagoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.