ELE 3764 Reklame og testing

ELE 3764 Reklame og testing

Kurskode: 
ELE 3764
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Erichsen
Morten William Knudsen
Kursnavn på engelsk: 
Advertising Research
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det har blitt stadig mer kritisk viktig å utforme reklame som skiller seg ut og er effektiv. For det første må reklame skape engasjement hos mottaker og dette klarer man ved å lage reklamer som er annerledes og uventet, men samtidig har relevans for målgruppen. Dette oppnår man gjennom såkalte kreative budskap. Kurset vektlegger derfor innsikt i kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming. For det annet må all reklame testes for å sikre effektivitet. Det gjøres for det første ved å preteste kampanjen før den gjennomføres. Kurset gjennomgår derfor ulike metoder for pretesting. Deretter er det selvsagt kritisk viktig å finne ut av om kampanjen faktisk har fungert, slik at det også vil bli gitt en grundig innføring i ulike metoder for posttesting.
For å kunne gjennomføre testing trenger man en grundig forståelse for metoder og metodikk, samt for kvalitativ og kvantitativ analyse, slik at kurset vektlegger metodisk rigorøsitet.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet innsikt i mottakers bakgrunn
 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming
 • Etablert kunnskap om fremgangsmåten for å skape gode ideer med utgangspunkt i kundens briefing
 • Kunnskap om hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at en reklamekampanje skal være effektiv, effektivitet forstått som oppnåelse av kommunikasjonsmål
 • Kunnskap om de viktigste metoder for pre- og posttesting av kampanjer

 

Ferdighetsmål

Studenten skal etter endt kurs være i stand til å:

 • Utforme kreative reklamekampanjer
 • Tilpasning av ideer til ulike kanaler
 • Være i stand til å bedømme hvilke kreative løsninger som er effektiv
 • Preteste en kampanje
 • Postteste en kampanje
Generell kompetanse
 • Studenten skal være i stand til å utvikle evnen til å reflektere over nødvendigheten av kreativitet og effektivitet samt å vite hvordan lovverket regulerer hva og hvordan man kan presentere et budskap. Studenten skal også være i stand til kritisk refleksjon over ulike metoders styrker og svakheter.
Kursets innhold
 • Reklamens relevans og kreativitet
 • Hva skal vi si? Selgende budskap
 • Hvordan skal vi si det? Reklameutforming
 • Innsikt som grunnlag for kreativitet
 • Hvordan skape “den store idèen?
 • Kreative prosesser og kreativ tenking
 • Metoder for pretesting av kampanjer
 • Metoder for postttesting av kampanjer
 • Reklamens effektivitet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsmålene vil bli nådd gjennom en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning og selvstudium.  En viktig del av læringen er arbeidet med en oppgave der studentene i grupper på inntil 3 personer skal arbeide med å lage og kvalitativt teste (fokusgrupper) en reklame for en selvvalgt oppdragsgiver. 
 

Dataverktøy
Qualtrics
SAS - JMP
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studentene har gjennomført MRK 3414 Markedsføringsledelse og et grunnkurs i statistikk – enten MET 2920 Statistikk for økonomer eller MET 3431 Statistikk eller har tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
ELE37641
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Praktisk oppgave.
Eksamen
50 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.