ELE 3764 Reklame og testing

ELE 3764 Reklame og testing

Kurskode: 
ELE 3764
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Erichsen
Morten William Knudsen
Kursnavn på engelsk: 
Advertising Research
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det har blitt stadig mer kritisk viktig å utforme reklame som skiller seg ut og er effektiv. For det første må reklame skape engasjement hos mottaker og dette klarer man ved å lage reklamer som er annerledes og uventet, men samtidig har relevans for målgruppen. Dette oppnår man gjennom såkalte kreative budskap. Kurset vektlegger derfor innsikt i kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming. For det annet må all reklame testes for å sikre effektivitet. Det gjøres for det første ved å preteste kampanjen før den gjennomføres. Kurset gjennomgår derfor ulike metoder for pretesting. Deretter er det selvsagt kritisk viktig å finne ut av om kampanjen faktisk har fungert, slik at det også vil bli gitt en grundig innføring i ulike metoder for posttesting.
For å kunne gjennomføre testing trenger man en grundig forståelse for metoder og metodikk, samt for kvalitativ og kvantitativ analyse, slik at kurset vektlegger metodisk rigorøsitet.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet innsikt i mottakers bakgrunn
 • Tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming
 • Etablert kunnskap om fremgangsmåten for å skape gode ideer med utgangspunkt i kundens briefing
 • Kunnskap om hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at en reklamekampanje skal være effektiv, effektivitet forstått som oppnåelse av kommunikasjonsmål
 • Kunnskap om de viktigste metoder for pre- og posttesting av kampanjer

 

Ferdighetsmål

Studenten skal etter endt kurs være i stand til å:

 • Utforme kreative reklamekampanjer
 • Tilpasning av ideer til ulike kanaler
 • Være i stand til å bedømme hvilke kreative løsninger som er effektiv
 • Preteste en kampanje
 • Postteste en kampanje
Holdningsmål
 • Studenten skal være i stand til å utvikle evnen til å reflektere over nødvendigheten av kreativitet og effektivitet samt å vite hvordan lovverket regulerer hva og hvordan man kan presentere et budskap. Studenten skal også være i stand til kritisk refleksjon over ulike metoders styrker og svakheter.
Kursets innhold
 • Reklamens relevans og kreativitet
 • Hva skal vi si? Selgende budskap
 • Hvordan skal vi si det? Reklameutforming
 • Innsikt som grunnlag for kreativitet
 • Hvordan skape “den store idèen?
 • Kreative prosesser og kreativ tenking
 • Metoder for pretesting av kampanjer
 • Metoder for postttesting av kampanjer
 • Reklamens effektivitet
Læreprosess og tidsbruk

Læringsmålene vil bli nådd gjennom en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning og selvstudium.  En viktig del av læringen er arbeidet med en oppgave der studentene i grupper på inntil 3 personer skal arbeide med å lage og kvalitativt teste (fokusgrupper) en reklame for en selvvalgt oppdragsgiver. 
 

Dataverktøy
Qualtrics
SAS - JMP
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studentene har gjennomført MRK 3414 Markedsføringsledelse og et grunnkurs i statistikk – enten MET 2920 Statistikk for økonomer eller MET 3431 Statistikk eller har tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
ELE37641
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Praktisk oppgave.
Eksamen
50 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.