Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3748 Markedsretorikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3748 Markedsretorikk


Kursansvarlig
Gerhard E Schjelderup

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Retorikk dreier seg om å overtale enten ved bruk av verbale eller nonverbale virkemidler. I dette kurset vil studenten gå i dybden på ulike retoriske virkemidler for å kunne bygge sterk argumentasjon gjennom argumentasjon basert på prinsipper fra en tradisjon som strekker seg over to tusen år tilbake i tid. Markedsretorikk dreier fokuset på det særegne ved retorikk brukt i forbindelse med reklame og holdningskampanjer på tvers av ulike mediale plattformer som for eksempel avis, TV, sosiale medier og annet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal kunne være i stand til å gjenkjenne en retorisk tekst og hva det er som gjør den retorisk. Videre skal studenten kunne klassisk teori som gjør ham/henne i stand til å analysere og gjøre bruk av retoriske virkemidler.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studenten kunne anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å konstruere ulike budskap tilpasset ulike medier.

Holdningsmål
Studenten skal ha et bevisst forhold til hva overtalelse er, og det etiske ansvaret som følger av å benytte seg av retoriske virkemidler overfor ulike grupper en søker å endre.

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kjeldsen, Jens E. 2006. Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. 2. utg. Spartacus

Artikkelsamling:
Gerhard Emil Schjelderup. 2013. Artikkelsamling til Markedsretorikk. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Corbett, Edward P.J., Robert J. Connors. 1999. Classical rhetoric for the modern student. 4th ed. Oxford University Press

Emneoversikt

 • Bakgrunnen og opprinnelsen for retorikk
 • Definisjon av retorikk
 • Overtalelse versus overbevisning
 • Den retoriske situasjon Kairos vs. Chronos
 • Talesjangere
 • De retoriske virkemidler
 • De tre hovedområder for retorikk
 • Tankefigurer (troper) og herunder metaforbruk
 • Reklamens mange mediale nedslagsfelt

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Læringsmålene skal nås gjennom en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsninger i klasserom, og selvstudium. Studentene vil få muligheten til å levere inn en frivillig oppgave i kurset som de vil få individuell tilbakemelding på.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Forberedelse til forelesningene
80
Oppgaveløsning og gruppearbeid
44
Hjemmeeksamen
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  En 72-timers hjemmeeksamen som teller 100 % av karakteren og løses individuelt eller i grupper på intill tre studenter. Oppgaven skal være på maksimum 15 sider eks. vedlegg.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37481 Hjemmeeksamen, teller 100 % av karakteren i ELE 3748 Markedsretorikk, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon