Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi

ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi

Kurskode: 
ELE 3729
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Synnestvedt
Kursnavn på engelsk: 
Applied Microeconomics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hovedmålet for dette kurset er å gi studentene innsikt i hvordan sentrale samfunnsøkonomiske problemstillinger kan belyses ved hjelp av mikroøkonomisk teori.

Studentene skal utvikle forståelse for hvorfor vi har en offentlig sektor og hvordan offentlige inngrep, herunder direkte og indirekte reguleringer, påvirker aktørene i det økonomiske liv. Studentene skal få innsikt i formålet med, og elementene i, nyttekostnadsanalyser. De får også innsikt i fordelene ved internasjonal handel og hvordan bruk av oljepenger kan påvirke næringsstrukturen.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha;

 • Opparbeidet bred kunnskap om fenomener som i en uregulert økonomi gir opphav til ineffektiv ressursbruk, herunder fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon.
 • Lært hvilke tiltak som kan settes inn der slike fenomener eksisterer, for å oppnå bedre ressursallokering.
 • Tilegnet seg god kunnskap om de ulike stegene i en nyttekostnadsanalyse.
 • Tilegnet seg kunnskap om hvordan bruk av ressursinntekter kan påvirke næringsstrukturen i et land.
 • Opparbeidet forståelse av fordelene ved internasjonal handel.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Avgjøre hvilken mikroteoretisk innfallsvinkel som er mest relevant for å belyse en konkret problemstilling.
 • Analysere en problemstilling ved hjelp av både verbale, grafiske og matematiske presentasjoner.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk sans til uttalelser relatert til samfunnets ressursallokering og kunne vurdere en samfunnsøkonomisk problemstilling ut fra ulike individers/gruppers interesser.

Kursets innhold
 • Effektivitetskriterier
 • Avgifter og subsidier
 • Inntektsulikheter
 • Markedssvikt (eksterne effekter, kollektive goder, imperfekt konkurranse, naturlig monopol og mangelfull informasjon).
 • Offentlig sektor, noen fakta
 • Styringssvikt
 • Skatteøkonomi
 • Nyttekostnadsanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Næringsøkonomi
 • Internasjonal handel
 • Finanskrisen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av en kombinasjon av plenumsforelesninger og oppgaveløsning. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

SØK 3520 Mikroøkonomi eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37291
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
55 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.