ELE 3725 Prosjektledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3725 Prosjektledelse

Kursansvarlig
Jan Terje Karlsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dagens samfunn benyttes prosjektarbeidsformen i utstrakt grad både bedrifter og offentlige etater. Kurset har som mål å gi studentene en innsikt i hva et prosjekt er og hva prosjektarbeidsformen innebærer. Kurset skal gi studentene kunnskap om hva det vil si å starte opp, planlegge, organisere, lede, følge opp og avslutte prosjekter slik at de lykkes i nå sine mål. Kurset skal gi studentene ferdigheter til å effektiv å delta i prosjekter og utnytte prosjektet som arbeidsform.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i prosjektledelse, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad.

Læringsmål
Kunnskapsmål
 • Studentene skal være kjent med de krav som effektiv gjennomføring av prosjekter stiller til bedrifter og offentlige etater.
 • Studentene skal være kjent med hvordan bedrifter og offentlige etater strategisk kan bruke prosjekter.
 • Studentene skal være kjent med begreper, prosesser, verktøy og metoder som inngår i moderne prosjektledelse.

Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal være i stand til effektivt å delta i eller lede prosjekter.

Holdningsmål
 • Studentene skal forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Karlsen, Jan Terje og Petter Gottschalk. 2012. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 3. utg. Universitetsforlaget

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
   • Prosjektarbeidsformen og kjennetegn ved prosjekter
   • Prosjektmodeller, f.eks. fossefallsmodellen og scrum
   • Analyse, definering og oppstart av prosjektet
   • Kostnads-, tids- og ressursestimering
   • Prosjektplanlegging - overordnet og detaljert
   • Ledelse og styring av prosjekter
   • Organisering av prosjekter - internt og eksternt
   • Rolledeling mellom prosjektleder og linjeledere
   • Håndtering av prosjektets interessenter
   • Håndtering av usikkerhet
   • Innkjøp og kontraktsadministrasjon
   • Håndtering av endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets avgrensning (scope)
   • Oppfølging og kontroll av prosjekter
   • Evaluering, læring og kunnskapsoverføring
   • Avslutning, implementering og gevinstrealisering

Dataverktøy
Studentene skal gjøre bruk av prosjektplanleggingsverktøyet Microsoft Project.

Læreprosess og tidsbruk
Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet Timebruk
Deltakelse i undervisningen
27
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
93
Arbeid med oppgaver
60
Opplæring og eget arbeid med dataverktøy
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37251 Eksamen, teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset ELE 3725 Prosjektledelse - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon