Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3725 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

ELE 3725 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ELE 3725
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jan Terje Karlsen
Emnenavn på engelsk: 
Project Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2022. Det tilbys kontinuasjonseksamen (siste gang) våren 2023.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dagens samfunn benyttes prosjektarbeidsformen i utstrakt grad både bedrifter og offentlige etater. Kurset har som mål å gi studentene en innsikt i hva et prosjekt er og hva prosjektarbeidsformen innebærer. Kurset skal gi studentene kunnskap om hva det vil si å starte opp, planlegge, organisere, lede, følge opp og avslutte prosjekter slik at de lykkes i nå sine mål. Kurset skal gi studentene ferdigheter til å effektiv å delta i prosjekter og utnytte prosjektet som arbeidsform.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i prosjektledelse, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal være kjent med de krav som effektiv gjennomføring av prosjekter stiller til bedrifter og offentlige etater.
 • Studentene skal være kjent med hvordan bedrifter og offentlige etater strategisk kan bruke prosjekter.
 • Studentene skal være kjent med begreper, prosesser, verktøy og metoder som inngår i moderne prosjektledelse.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal være i stand til effektivt å delta i eller lede prosjekter.
Generell kompetanse
 • Studentene skal forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.
Kursets innhold
 • Prosjektarbeidsformen og kjennetegn ved prosjekter
 • Prosjektmodeller, f.eks. fossefallsmodellen og scrum
 • Analyse, definering og oppstart av prosjektet
 • Kostnads-, tids- og ressursestimering
 • Prosjektplanlegging - overordnet og detaljert
 • Ledelse og styring av prosjekter
 • Organisering av prosjekter - internt og eksternt
 • Rolledeling mellom prosjektleder og linjeledere
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Håndtering av usikkerhet
 • Innkjøp og kontraktsadministrasjon
 • Håndtering av endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets avgrensning (scope)
 • Oppfølging og kontroll av prosjekter
 • Evaluering, læring og kunnskapsoverføring
 • Avslutning, implementering og gevinstrealisering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger, case og diskusjoner.
Studentene skal bruke Microsoft Project.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37251
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei4 Time(r)Individuell Eksamenn er endret fra skole-eksamen til hjemme-eksamen 07.02.2023
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: Eksamenn er endret fra skole-eksamen til hjemme-eksamen 07.02.2023
Eksamenskode:ELE37251
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BST 2531100
Credit reductions:
Kurskode:BST 2531
Credit reduction:100
Reduction description

Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i prosjektledelse, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
Seminargrupper
3 Time(r)
Opplæring I bruk av Microsoft Project i forbindelse med forelesningen.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Oppgaveveiledning og tilbakemeldinger.
Forberedelse til undervisning
95 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.