ELE 3719 Matematikk valgfag

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3719 Matematikk valgfag

Kursansvarlig
Eivind Eriksen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gir en innføring i utvalgte emner innenfor matematikk og sannsynlighetsteori.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter å ha fullført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper i enkelte emner som er viktige i finans, samfunnsøkonomi og statistikk. Studenten skal:
   • Kjenne til viktige begreper innen lineær algebra og vektorregning, som matriser, vektorer og kvadratiske former, og vite hvordan disse kan brukes i optimering og multivariat statistikk.
   • Forstå sannsynlighetsmodeller fra en matematisk synsvinkel.
   • Kjenne begrepet differensiallikning og vite hvordan differensiallikninger kan brukes til modellering.
   • Forstå grunnlaget for variasjonsregning og vite hvordan variasjonsregning kan bli brukt i samfunnsøkonomi.

Ferdighetsmål
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten blant annet ha tilegnet seg følgende ferdigheter:
   • Beherske regning med matriser, vektorer og determinanter, kunne finne egenverdier og egenvektorer, og kunne bruke dette i anvendelser.
   • Være i stand til å regne med sannsynligheter og sannsynlighetsmodeller i en eller flere variabler, og kunne bruke dette i anvendelser.
   • Være i stand til å løse utvalgte typer differensiallikninger med og uten initialbetingelser.
   • Være i stand til å løse utvalgte optimeringsproblemer ved hjelp av variasjonsregning.

Holdningsmål
Studenten skal etter gjennomføring av kurset ha styrket sin evne til analytisk tekning, og innsett verdien av å arbeide nøyaktig og systematisk.

Forkunnskaper
Kurset bygger direkte på grunnkurset MET 1180 Matematikk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Ross, Sheldon M. 2010. Introduction to probability models. 10th ed. Elsevier/Academic Press

Anbefalt litteratur
Bøker:
Sydsæther, Knut ... [et al.]. 2008. Further mathematics for economic analysis. 2nd ed. Financial Times/Prentice-Hall. Kap. 1, 5-6, 8

Emneoversikt
 • Lineær algebra og vektorregning
 • Sannsynlighetsmodeller
 • Differensiallikninger
 • Variasjonsregning

Dataverktøy
Benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset foreleses over 45 timer. Det blir utarbeidet arbeidsprogrammer med oppgaver som studenten skal løse. Noen av oppgavene vil i etterkant bli gjennomgått i forelesningene.

Det vil også bli avsatt noe tid i forelesningene der studentene skal forsøke å regne enkle oppgaver i nylig gjennomgått stoff. Dette vil aktivere studentene og øke læringsutbyttet når oppgavene gjennomgås.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
45
Selvstendig arbeid med oppgaver
100
Lesning av pensumlitteratur
50
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37191 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3719 Matematikk valgfag - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. Se http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon