BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB


Kursansvarlig
Frode Solberg

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloropgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Studentene skal gjennom arbeidet med oppgaven tilegne seg forståelse for SMBs funksjoner
 • Studentene skal gjennom arbeidet med oppgaven tilegne seg forståelse for betydningen av ledelse
 • Studentene skal gjennom arbeidet med oppgaven tilegne seg forståelse for SMBs helhetlige perspektiv

Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne utarbeide planer for vekst i SMB
 • Studentene skal kunne utarbeide budsjett
 • Studentene skal kunne beskrive samarbeidet i gruppen

Holdningsmål
 • Studentene skal trenes i kritisk refleksjon
 • Studentene skal trenes i etisk bevissthet knyttet til forretningsdrift

Forkunnskaper
Studentene må ha BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB eller tilsvarende kunnskaper. Dessuten må studentene ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metoe.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Løwendahl, Bente R. og Fred Wenstøp. 2013. Skriv gode oppgaver!. 2. utg. Cappelen Damm akademisk
Saunders, Mark N.K., Philip Lewis, Adrian Thornhill. 2012. Research methods for business students. 6th ed. Pearson


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde som er egnet for fordypningen Bedriftsutvikling for SMB.

Dataverktøy
Kurset støttes av BIs læringsplattform, og studentene må ha tilgang til PC med aktuell programvare. Det tilbys opplæring/veiledning i anvendelse av statistikkprogram (SAS JMP) og litteratursøk på biblioteket.

Læreprosess og tidsbruk
Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning.

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Aktivitet
Tidsbruk
Deltakelse i introduksjonsforelesning
2
Deltakelse i bibliotekets informasjon
2
Forberedelse til seminarer
40
Uarbeide delinnleveringer underveis
80
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
8
Arbeid med oppgaven
265
Individuell veiledning
3
Totalt anbefalt tidsbruk
400


  Eksamen
  Kurset avsluttes med innlevering av en Bacheloroppgave. Evaluering av bacheloroppgaven teller 100 %. Oppgaven kan besvares individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Det anbefales at oppgaven løses i grupper.

  Eksamenskode(r)
  BTH 97431 Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BTH 9743, 15 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon