BTH 3668 Bachelor Thesis - Entrepreneurship

BTH 3668 Bachelor Thesis - Entrepreneurship

Course code: 
BTH 3668
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
15
Course coordinator: 
Silje Katinka Jansen
Course name in Norwegian: 
Bacheloroppgave - Entreprenørskap
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor Specialisations HSØA
Semester: 
2022 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning innen fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives individuelt eller i gruppe på to til tre studenter.

Learning outcomes - Knowledge

Studenten skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid innen et bestemt tidsrom. Studentene skal forstå sammenhengen mellom studiets teori og forretningsmessige betraktninger, valg av løsninger og forventede konsekvenser. Studentene skal forstå hva som skal til for å fylle vitenskapelige krav til form og innhold.

Learning outcomes - Skills

Studenten skal kunne svare på en konkret problemstilling innenfor fagområdet entreprenørskap i form av en skriftlig oppgave. Studenten skal kunne analysere og reflektere over valgt problemstilling. Studenten skal kunne bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk Studenten skal kunne trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.

General Competence

Studentene skal i løpet av prosessen med å skrive bacheloroppgave utvikle holdninger og ferdigheter tilknyttet det å skrive et selvstendig utredningsarbeid.

Course content

Følgende krav stilles til valg av oppgave:
Oppgaven skal ha forankring i en bedrift eller organisasjon og det skal formuleres en problemstilling som faller innenfor entreprenørskapsfeltet. Det skal være mulig å formulere en konkret problemstilling som skal inngå i en helhetlig prosess, fra problemforståelse, datainnsamling, analyse, til strategi, plan eller tiltak. Anvendelse av stoff fra flere fagområder vil i alle tilfeller være påkrevet. Oppgaven inneholde innsamling av et sett primærdata i forbindelse med analysen.

I bacheloroppgaven skal studentene benytte kvalitativ metode, eksplorativt forskningsdesign og gjennomføre dybdeintervjuer.

Studentene kan velge mellom følgende tematiske oppgaver:

  • Eget selskap (dybdeintervjuer med 20 brukere eller kunder, eller 10 andre relevante partnere)
  • Entreprenørskap (dybdeintervjuer med 5 - 7 oppstartsbedrifter innenfor et avgrenset område eller bransje)
  • Intraprenørskap (dybdeintervjuer med 8 - 10 informanter fra samme bedrift eller organisasjon)
Teaching and learning activities

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Arbeidet starter med 1 time gruppevis veiledning.

Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

Kurset støttes av BIs læringsplattform, og studentene må ha tilgang til PC med aktuell programvare. Det tilbys opplæring/veiledning i litteratursøk på biblioteket.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Two years of college education in economics and business administration, marketing or equivalent is required for taking the course. 

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Teaching

Information about what is taught on campus and other digital forms will be presented with the lecture plan before the start of the course each semester.

Required prerequisite knowledge

Studentene må ha gjennomført ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
BTH36681
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
2 Hour(s)
Seminar groups
8 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Group work / Assignments
345 Hour(s)
Feedback activities and counselling
3 Hour(s)
Guidance for the Bachelor htesis
Teaching
2 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.