Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Kurskode: 
BTH 3620
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Business Administration
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studentene skal utforme en problemstilling innenfor BIs fagområder og ta helhetlig ansvar for å gjennomføre et forsknings- eller utredningsprosjekt.  Oppgaven skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Alle bacheloroppgaver skal minst inneholde følgende kapitler:

 • Innledning, som inkluderer bakgrunn og motivasjon for oppgaven, problemformulering med avgrensninger og informasjon om oppgavens oppbygning.
 • Litteraturkapittel, som inkluderer oppgavens teoretiske forankring
 • Metodekapittel, der det forklares detaljert hvordan en har gått frem for å innhente, analysere og tolke data.
 • Presentasjon av datafunn
 • Analyse av datafunn
 • Diskusjon av analyseresultater
 • Konklusjon og anbefalinger, der en søker å besvare forskningsproblemene.

Ev. avvik fra denne strukturen må godkjennes av veileder. Enkelte oppgavetyper kan inneholde flere kapitler.

Kunnskapsmål

Studentene skal forstå hvordan man gjennomfører et selvstendig utredningsarbeid i løpet et bestemt tidsrom. Studentene skal opparbeide kunnskaper innenfor oppgavens problemområde, understøttet av relevant litteratur. Studentene skal forstå hva som skal til for å oppfylle vitenskapelige krav til metode, form og innhold.

Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder å kunne:

 • utforme en tydelig problemstilling som er godt forankret i teori
 • beskrive fenomenet som skal studeres
 • identifisere og velge teorier og metoder som er relevante for oppgaven
 • anvende sentrale teorier og metoder til å gjennomføre analyser 
 • samle inn, vurdere og kritisk tolke relevant informasjon for problemstillingen i oppgaven
 • trekke troverdige og gyldige konklusjoner
 • utarbeide en oppgave som er velskrevet, velstrukturert og som har en logisk oppbygning.
 • referere korrekt og konsekvent 
Generell kompetanse

Studentene skal opparbeide evne til kritisk refleksjon, herunder kunne vurdere en problemstilling fra ulike synsvinkler og kunne forholde seg kritisk til egen forskningsprosess.  De skal ha en forståelse av etiske retningslinjer for et forskningsarbeid, herunder kunne håndtere konfidensialitet og bruk av andres og ev. egne, tidligere arbeider i egen forskning.

Kursets innhold

Studentene velger selv oppgavens tematiske forankring og problemstilling. Problemstilling skal godkjennes av veileder.

Kurset gjennomføres for alle studenter ved en kombinasjon av individuelle veiledninger og fellesforelesninger.

1. Fellesundervisning omfatter forelesninger i:

 • bruk av databaser, referanse- og siteringsregler, stilguide, m.m. 
 • grunnleggende innsikt i allmenne vitenskapelige prinsipper for undersøkelser
 • innsikt i ulike former for kvalitativ - og kritisk fortolkende metode, bl.a. tekstanalyse og kildekritikk, deltakende observasjon og intervjuer
 • innsikt i ulike former for kvantitativ metode
 • metodetriangulering
 • effektive strategier for å planlegge, skrive og revidere ulike typer tekster
 • kriterier for vurdering av tekster mhp. struktur, logikk, lesbarhet, begrepsbruk osv.
 • kildehenvisning

2. Individuell veiledning, seminarer, workshops, faggruppebasert undervisning

 • Alle studenter har krav på min. 3 individuelle veiledningsøkter per oppgave.
 • Hvis veileder ikke gjennomfører seminarer, faggruppespesifikk undervisning eller workshops, har studentene krav på 5 individuelle veiledningsøkter per oppgave.
 • Veileder avgjør hvilke læringsaktiviteter som skal gjennomføres og hvordan læringselementene skal sammensettes.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene er en kombinasjon av selvstudier, fellesforelesninger og individuell veiledning, ofte i kombinasjon med faggruppespesifikk undervisning, seminarer og/eller workshops. For at læringsutbyttet i kurset skal være tilfredsstillende, forutsettes det studentene deltar på alle fellesaktiviteter og aktiviteter som tilrettelegges av veileder.

Dataverktøy
EViews
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH36201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
20 Time(r)
Fellesundervisning for alle studenter
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3-5 Time(r)
Der veileder ikke gjennomfører seminarer, faggruppebasert undervisning, eller workshops, har studentene krav på 5 individuelle veiledningsøkter. En normal veiledningsøkt er på 45 min., inkludert for- og etterarbeid.
Seminargrupper
0-8 Time(r)
Inntil 8 timer per 4 oppgaver. Kan erstattes av individuell veiledning, faggruppebasert undervisning og/eller workshops.
Gruppearbeid / oppgaver
340 Time(r)
Individuelt arbeid eller gruppearbeid med forskning/utredning og oppgaveskriving.
Forberedelse til undervisning
29 Time(r)
Forberedelse til ulike læringsaktiviteter.
Sum arbeidsinnsats: 
NaN

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.