BST 2531 Prosjektledelse

BST 2531 Prosjektledelse

Kurskode: 
BST 2531
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Jan Terje Karlsen
Kursnavn på engelsk: 
Project Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 2532 Bacheloroppgave – Prosjektledelse, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Det moderne samfunns virksomhet blir i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter.
Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med valgkursene ELE 3725 Prosjektledelse (7,5 studiepoeng) og ELE 3709 Project Management (7,5 credits). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studenten et grundig kjennskap til de forskjellige elementene innen det moderne prosjektfaget.

 • Studenten skal lære hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter. Begreper som målformulering, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging, styring, risikovurdering, ledelse skal gis en solid teoretisk forankring hos studenten.
 • Studenten skal også bli kjent med hvordan prosjekter innenfor forskjellige områder som f.eks. produktutvikling og markedsføring utformes og gjennomføres i praksis.
 • Studentene skal opparbeide kunnskap om de krav som stilles til prosjekter og ha en forståelse for hvordan en bedrift strategisk kan benytte disse.
 • Ha kjennskap til de prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal utvikle visse praktiske ferdigheter i å planlegge, organisere og følge opp prosjekter slik at fastsatte prosjektmål oppnås.
 • Studentene skal kunne anvende tilpassede teknikker, metoder og verktøy for effektiv gjennomføring av prosjekter.
 • Studentene skal være i stand til effektivt å delta i eller lede prosjekter.
Generell kompetanse
 • Forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til prosjekter.
 • Forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.
Kursets innhold

1. Prosjektkonseptet

 • Hva kjennetegner et prosjekt? Forskjellige prosjekttyper. Prosjektets formål og mål. Prosjektets livssyklus/faser.
 • Prosjektets interessenter/sponsorer. Introduksjon til sentrale virkemidler som planlegging, organisering, oppfølging, ledelse mm. Varierte og illustrative eksempler på praktisk prosjektvirksomhet innenfor næringsliv og forvaltning.

2. Prosjektplanlegging

 • Hva er prosjektplanlegging? Hva skal planlegges? Hvorfor og hvordan skal det planlegges? Hvem planlegger?
 • Planleggingsnivåer. Prosjektmandat. Planlegging i strategisk og operasjonelt perspektiv. Milepælsplanlegging.
 • Prosjektnedbrytings-strukturer (WBS).
 • Aktivitetsplanlegging ved hjelp av nettverk. AoN-nettverk. Kritisk linje og kritiske aktiviteter. Gantt-kart.
 • Slakk/flyt. Ressursplanlegging. Sammenhengen mellom overordnet planlegging og detaljplanlegging.
 • Prosjektbudsjett og –økonomi. Planleggingsaspektet sett i lys av forskjellige typer prosjekter.

3. Prosjektorganisering

 • Prosjekt vs linje.
 • Organiseringsmodeller/prinsipper.
 • Ansvarskart.
 • Styringsgruppen.
 • Prosjektlederen.
 • Valg av prosjektorganisasjon
  for forskjellige prosjekttyper. Organisering av prosjektteam.

4. Prosjektusikkerhet

 • Hva kan være usikkert i prosjekter?
 • Håndtering av usikkerhet/risiko/muligheter.
 • Repetisjon av grunnleggende kunnskaper i statistikk.
 • Usikkerhet vedrørende prosjektets varighet (PERT).
 • Fastsettelse av sikkerhetsmarginer.
 • Beslutninger under usikkerhet.
 • Risikoreduksjon ved hjelp av kontrakter, forsikringer mm..

5. Prosjektgjennomføring og oppfølging

 • Hva kan gå galt i prosjekter?
 • Styringsfaktorer. Plan og virkelighet.
 • Avviksanalyse.
 • Planlegging som kontinuerlig prosess.
 • Identifikasjon, rapportering, analyse, beslutning, handling. Økonomisk oppfølging, ”Earned Value”, S-kurver.

6. Prosjektledelse og prosjektlederen

 • Prosjektlederen og hans hverdag, arbeidsform, oppgaver og motivasjon.
 • Informasjon og kommunikasjon.
 • Prosjektkultur
 • Samarbeid og konflikt.
 • Møter - Gjennomføring av prosjektmøter.

7. Prosjektet – Strategisk perspektiv

 • Strategisk virksomhetsplanlegging.
 • Valg av prosjekter.
 • Prosjekt og program.
 • Multiprosjektplanlegging.
 • Prosjektorganisasjonen. Prosjektfagets historikk, status og sannsynlig fremtid.
 • Prosjekt-”skoler”.
 • Sammenhengen mellom prosjektets elementer, de forskjellige undervisningsmodulene sett i sammenheng

Ved undervisningsstart vil det foreligge detaljert pensumplan som knytter modulene til litteraturen og de enkelte kapitler.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 80 timer forelesninger og oppgavegjennomgang.

Som en del av undervisningsopplegget, vil det i løpet av kurset bli gitt oppgaver. Studentene skal løse oppgavene i forbindelse med samlingene da disse vil danne grunnlag for diskusjoner og tilbakemeldinger fra foreleser i klassen.

For markedsføringsstudenter: Undervisningen skal inneholde cases relatert til markedsføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, Markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer, eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BST25311
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
ELE 3725100
100
Credit reductions:
Kurskode:ELE 3725
Credit reduction:100
Kurskode:
Credit reduction:100
Reduction description

Dette kurset har en del overlappende emner med valgkursene ELE 3725 Prosjektledelse (7,5 studiepoeng) og ELE 3709 Project Management (7,5 credits). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
80 Time(r)
Forberedelse til undervisning
176 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
144 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.